Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/11/2019

II Vajntxwv 20:1-11
Vim Nws Lub Koob Lub Npe

“Kuv yuav ntxiv hnubnyoog kaum tsib xyoo rau koj. Kuv yuav pab koj thiab lub nroog Yeluxalees no kom dim ntawm cov Axilias tus vajntxwv txhais tes. Kuv yuav tsomkwm lub nroog no, kom kuv thiaj tau ntsejmuag thiab kom muaj raws li tej lus uas kuv tau cog tseg rau kuv tus tubtxib Daviv lawm.” (nqe 6).

Nqe lus nug xav: thaum muaj mob thiab paub tias yus yuav tuag, vajntxwv Hexekiyas tau ua dabtsi? Koj xav licas txog lo lus thov Vajtswv thiab kev xaiv lub cim ntawm vajntxwv Hexekiyas? Dhau nqe thov Vajtswv no, peb kawm tau dab tsi txog Vajtswv?

Saib raws li II Vajntxwv 18:13 thiab tshooj 20:6 ces lub sijhawm uas vajntxwv Hexekiyas raug mob yog xyoo tim kaum plaub uas nws ua vajntxwv thiab kuj yog lub sijhawm uas vajntxwv Xenakiyas vij nroog Yeluxalees. Thaum ntawv, vajntxwv Hexekiyas nyuam qhuav peb caug cuaj xyoo yog li ntawd thaum uas muaj mob nyhav thiab hnov Vajtswv hais tias yuav tuag ces vajntxwv ntshai heev, nws txawm tig xub ntiag rau tim phab tsha thiab thov Vajtswv, quaj tu siab heev. Tomqab ntawd Vajtswv txib tus cevlus Yaxayas rov los hais rau vajntxwv hais tias Vajtswv hnov koj tej lus thov thiab pom tej kua muag ntawm koj yog li ntawd Nws yuav kho kom zoo, tseg rau koj muaj sia nyob kaum tsib xyoo ntxiv thiab, thiab Vajtswv kuj yuav cawm lub nroog Yeluxalees dhau ntawm vajntxwv Axilias txhais tes. Vajntxwv Hexekiyas tau thov ib lub cim kom paub tseeb hais tias nws tau kho zoo lawm, yog li ntawd Vajtswv kuj tau muab rau nws ib lub cim.

Hauv lo lus thov Vajtswv, vajntxwv Hexekiyas thov tus Tswv “thov koj nco hais tias kuv ua koj tes haujlwm ntawm lub siab ncaj ncees, muab siab npuab koj thiab ua txhua yam raws li koj xav kom kuv ua”.

Qhov ruaj khov uas vajntxwv thov Vajtswv kho nws yog tej uas nws ua tau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajntxwv xav hais tias tej zaum Vajtswv “tsis nco” ces thiaj cia nws raug mob li ntawd, yog li ntawd vajntxwv taij thov “ thov koj nco hais tias….” yog li ntawv Vajtswv lees lus meej hais tias vajntxwv yuav zoo mob thiab txog hnub thib peb yauv mus taus lawm pem Tuamtsev, tiamsis vajntxwv tsis tau ntseeg siab nws thiaj taij ib lub cim los ua tim khawv. Thaum uas Vajtswv ua raws li vajntxwv lub siab, tseg rau nws xaiv ib ntawm ob lub cim ces vajntxwv txawm xaiv lub cim uas khwv tshaj plaws kom tso siab! Tseeb tiag, thaum Vajtswv teb lus kho zoo thiab cawm lub nroog tsis yog vim tej uas vajntxwv ua tau tiamsis yog lub siab hlub ntawm Vajtswv, vim Nws lub koob lub npe thiab Nws tus tub txib yog vajntxwv Daviv (nqe 6b). Tus cev lus Yaxayas hais txog vajntxwv Daviv tus yawg koob cia kom vajntxwv nco tau hais tias lub meej mom vajntxwv uas nws muaj yog nyob hauv Vajtswv tej lus cog tseg tsis yog vim vajntxwv txawj ntse lossis zoo. Dhau los ntawm tes haujlwm uas kho vajntxwv Hexekiyas zoo, peb pom tau lub siab hlub tshua thiab pom tau tias Vajtswv txojkev ncaj ncees loj heev. Nws tsis ua rau peb los ntawm tej haujlwm uas peb ua tsis tau lossis tej lus taij thov uas ua tsis yog ntawm peb tiamsis vim Nws lub koob lub npe. Yog li ntawd, peb cia li kub siab lug los cuag Vajtswv tsis txhob vim tej uas yus ua tsis tau ces khiav nkaum Vajtswv, kuj tsis vim tej uas peb ua tau ces ho qhuas yus rau ntawm Vajtswv.

Koj pheej hais tej yam dab tsi cia los mus thov Vajtswv?

Txhawb nqa Vajtswv lub koob lub npe vim lub siab hlub thiab tshua ntawm Nws tseg rau kuv loj kawg nkaus. Thov pub rau kuv kom muaj lub siab kub lug pub rau koj los ntawm lub siab hwm thiab paub ua koj tsaug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loo 4

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top