Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/11/2019

II Vajntxwv 19: 29-34
Qhov Xaus Ntawm Ib Tug Vajntxwv Uas KhavTheeb

“Xenakhelis uas yog tus vajntxwv kav lub tebchaws Axilias thiaj li thim nws cov tubrog rov mus rau pem lub nroog Nineves lawm.” (nqe 36a).

Nqe lus nug xav: Vajtswv Txojlus hais dhau ntawm tus cevlus Yaxayas rau vajntxwv Hexekiyas thiab vajntxwv Xenakhelis cov tub rog nyob li cas? Vim li cas nws muaj lub neej xaus zoo li ntawv?

Tomqab uas Vajtswv siv tus cevlus Yaxayas teb rau vajntxwv Xenakhelis (nqe 21,28), Vajtswv rov hais dua rau vajntxwv Hexekiyas hais tias Nws yuav rov qab txhim tsa Yeluxalees, Nws kuj tshaj tawm ua ntej txog tej lub cim cia kom vajntxwv zeem paub, ntawv yog kev thaiv ntis ntawm Vajtswv (nqe 29,31). Txuas ntxiv, nqe 33-34, tus cevlus Yaxayas hais txog vajntxwv Axilias thiab cov tub rog uas tab tom vij lub nroog Yeluxalees hais tias lawv yuav mus tsis tau hauv nroog Yeluxalees, yuav khawb tsis tau av meem lossis tua hneev nti mus rau hauv lub nroog tiamsis yuav thau tub rog thiab rov qab, vim Vajtswv thaiv ntis lub nroog vim vajntxwv Daviv yog Nws tus tub txib (nqe 32-34).

Vajtswv tej lus tau muaj tiav txhij txhua ua rau peb xav tsis thoob, hauv hmo ntawv, muaj ib tug timtswv tau tua 185.000 tus tub rog Axilias, hnub tomqab lawv pom cov tub rog tuag pawg lug tiamsis tsis paub vim licas. Yog li ntawv, vajntxwv Xenakhelis kawg yuav tau coj cov tub rog uas raug sab lawm rov qab mus pem lub nroog Ninives muaj raws li uas Vajtswv tau hais ua ntej lawm. Tomqab ntawd, thaum vajntxwv Xenakheyas tab tom hawm nws tus mlom Nilaus ntawm lub tsev teev mlom, ces nws ob tug tub txawm los tua nws tuag thiab khiav mus nkaum lawm. Qhov xaus ntawm ib tug vajntxwv uas khavtheeb, nws rov qhuas nws yog thau tub rog rov qab los ntawm qhov uas chim siab ua tsis tau dab tsi thiab tuag vim raug tua.

Vajntxwv Xanakhelis lub neej qhia rau peb pomtxog txoj kev khavtheeb kawg nkaus ntawm nws. Thaum uas nws lub teb chaws tau vam meej, ntaus yeej ntau lub tebchaws, nws rov qhuas nws hais tias ntawd yog vim nws lub zog thiab nws lub peevxwm. Tiamsis Vajtswv Txojlus dhau los ntawm tus Cevlus Yaxayas qhia rau peb pom hais tias ntawd yog Vajtswv tso cai. Vajtswv hais hauv nqe 25: “Koj tsis tau hnov hais tias kuv twb npaj tej no ntev los lawm no los? Nimno kuv ua raws li kuv tau hais tseg. Kuv pub koj muaj hwjchim rhuav tej nroog uas luag txhim ntsa yeej khov kho ntawd vau tas.” Peb paub hais tias Vajtswv yeej ib txwm ua tiav Nws tes haujlwm dhau los ntawm tib neeg. Nws tau lub zog loj ntawm txhua lub tebchaws los mus rau txim rau tej lub tebchaws uas tsis mloog lus uas nyob tsau tsawv hauv txojkev txhaum, leej tas nrho Nws haivneeg. Yog li ntawd, txhob muaj leej twg khav thiab qhuas yus hais tias tej nqi zog uas peb muaj tau yog vim yus lub dagzog thiab yus lub peevxwm. Tus uas khavtheeb pheej qhuas txog yus thiab tsis lees yuav Vajtswv. Thaum kawg txojkev ua neej ntawm tus uas khavtheeb yuav yog kev puastsuaj Vajtswv txojlus tau hais meej lawm: “Kev khavtheeb coj mus raug kev puastsuaj, thiab kev muab hlob yuav poob ntsejmuag.” (Pajlug 16:18).

Muaj zaum twg uas koj khavtheeb vim ib teg haujlwm uas koj khwv tau lawm tau? Zaj kawm no qhuab ntuas koj txog yam dabtsi?

Tus Tswv, thov zam lub txim rau kuv vim kev khavtheeb hauv kuv sawv los. Thov pub kom kuv muaj lub neej txo hwjchim nyob hauv koj los ntawm txhua tes haujlwm. Menyuam ua koj tsaug.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top