Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/11/2019

Yauhas 5 : 40-47
Ua Poob Txojsia: Vim Tsis Ntseeg Vajlugkub

“Yog nej twb tsis ntseeg tej lus uas Mauxes sau, nej yuav ua li cas ntseeg kuv tej lus?” (nqe 47).

Nqe lus nug xav: qhov thib peb uas ua rau haivneeg Yudais ua poob txojsia yog dabtsi? Vim licas Tswv Yexus hais tias Mauxes ua timkhawv tawm tsam cov neeg Yudais? Peb muab txojkev qhuab qhia hnub no los xyaum coj nyob licas?

Tswv Yexus tau hais txog ob qhov uas ua rau haivneeg Yudais poob txojsia yog vim lawv tsis hlub Vajtswv thiab vim lawv nrhiav lub koob lub npe los ntawm lwm tus. Feem xaus hauv Nws zaj lus qhuab qhia, tus Tswv hais txog qhov thib peb uas ua rau lawv poob txojsiayog vim lawv tsis ntseeg raws li Vajtswv Txojlus hauv Vajlugkub.

Hauv nqe 30,40, tus Tswv ua timkhawv tawmtsam lawv siv Vajlugkub tsis yog lawv nrhiav kom pom tus Tswv tus duab hauv Vajlugkub, yog li ntawd lawv tsis xav los rau hauv Vajtswv. Nimno tus Tswv hais tias lawv tsis ntseeg Mauxes. Cov neeg Yudais ntseeg tej uas Mauxes sau yog Vajtswv tej lus hais tiamsis lawv ho tsis ntseeg tej lus uas Mauxes sau hauv Vajlugkub yog tej lus cevlus txog tus Cawmseej (2 Kevcai 18:15,18; Chivkeeb 3:15,49,10…). Lawv saib thiab hwm Mauxes heev, saib tau tus Thawjcoj no tiamsis lawv ho tsis mloog tej lus uas nws tau sau, lawv mus txhais raws li lawv lub siab xav los mus ua ntau txojkev cai los mus coj kom muaj hauv paus hauv ntsis, yog li ntawd lawv tawmtsam Tswv Yexus ua txhaum kevcai hnub Xanpataus, tseeb tiag yog ua txhaum txojkev cai uas yog lawv lub siab xav. Lawv nyeem tej lus uas Mauxes sau tiamsis lawv ho tsis ntseeg hais tias “twb yog vim Kuv Mauxes thiaj sau” (nqe 46). Yog li ntawd, Tswv Yexus hais tias Mauxes yuav yog tus uas ua timkhawv tawmtsam lawv, lub ntsiab yog tej lus hauv Vajlugkub uas lawv nyeem, kawm thiab qhuab qhia yuav ua timkhawv rov tawmtsam lawv. Lawv muaj Vajlugkub uas Mauxes ua tus sau lawm tiamsis tsis ntseeg txojlus ntawd, ces yuav ua licas lawv ntseeg Tswv Yexus tej lus uas lawv tsuas saib zoo li ib tug tib neeg uas thooj lwm tus xwb thiab, thiab yuav ua li cas lawv ntseeg Nws tej lus uas tab tom qhuab qhia tau! Ntawd yog qhov uas lawv tsis xav los cuag Tswv Yexus thiab tsis txais yuav txojsia uas Nws pub rau lawv.

Hnub no, xws li tas nrho txhua tus ntseeg puav leej muaj Vajlugkub rau nyias tus kheej, peb nyeem, kawm, qhuab qhia Vajlugkub tiamsis puas muaj tej zaum uas peb saib Vajlugkub zoo li ib phau ntawd sau txog tej tswvyim, xws li tej ntawv sau txog tej Tswvyim ntawm lwm txojkev ntseeg xwb; lossis peb tsuas qhia tej yam raws li yus lub siab xav tiamsis qhov tseeb Vajlugkub twb tsis hais txog, mus txog qhov uas twb ntsia tsis pom tus Cawmseej nyob rau hauv Vajlugkub thiab lov? Puas muaj tej zaum uas peb tsuas saibb ntsoov mus rau txojkev txawj ntse ua rau leej twg los kuj muaj lub tauhau loj heev tiamsis lub siab mas me heev kawg li uas ua rau peb twb ntsia tsis pom Tswv Yexus nyob rau hauv Vajlugkub nrho thiab?

Koj puas ntseeg Vajlugkub sau txog Tswv Yexus? Koj tus cwjpwm nyob li cas nrog rau Vajlugkub?

Tus Tswv, kuv ntseeg hais tias tas nrho Vajlugkub puav leej sau txog tus Tswv Cawmseej. Thov pub kuv los rau hauv koj txojlus tas nrho ntawm lub siab hlub thiab cia siab. Thov koj qhia rau kuv txojkev uas kuv yuav mus kom txog hnub kawg kuv tau nrog koj nyob mus li.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Loos 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top