Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/11/2019

Phau Ntawv Nkauj 125:1-5
Vajtswv Tsom Kwm Nws Haivneeg

“​Cov neeg uas cia siab rau tus Tswv zoo ib yam li lub Roob Xi-oos uas muab tshem tsis tau, thiab nyob ntawm nws qhov chaw mus ibtxhis li” (nqe 1).

Nqe lus nug xav: Vajtswv tsom kwm cov neeg twg? Cov uas mus raws txojkev nkhab nkhaus ces yog licas? Tus uas Vajtswv tsomkwm tau txais dab tsi? Koj tau txhawb zog dab tsi dhau los ntawm zaj kawm hnub no?

Hauv Phau Ntawv Nkauj 125 haivneeg Yixalayees sawvdaws txhawb nqa Vajtswv vim Vajtswv yog tus uas tsom kwm cov neeg ncaj ncees. Tus duab “Lub Roob Xi-oos” qhia txog txojkev thajyeeb ntawm Vajtswv haivneeg uas sawv ntawm tej kev sim siab, kev khwv ntawm lub neej. Txojkev thajyeeb uas pejxeem muaj yog Vajtswv “tsomkwm” Nws haivneeg (nqe 2) tsis txawv nroog Yeluxalees uas tau tsomkwm los ntawm tej laj roob. Ntsa yeej yooj yim pob, tiamsis tej laj roob ces ruaj khov. Kev tsomkwm ntawm Vajtswv tau muaj, nimno thiab yuav muaj mus ib txhis (nqe 1). Tib neeg niaj hnub nimno lawv yuav cia siab rau nyiaj txiag, kev kawm, lossis ib lub zog twg hauv ntiajteb, tiamsis txojkev tso siab ntawd tsuas muaj nqi ib ntus thiab tsuas coj txojkev thajyeeb los ib ntus. Tsuas yog thaum peb ntseeg thiab tso siab rau Vajtswv ces thiaj muaj txojkev thajyeeb ruaj khov thiab mus ib txhis.

Vajtswv yog tus ncaj ncees Nws yeej ib txwm tsomkwm tus ua ncaj thiab nrhuav tus ua phem kom puastsuaj. Cov neeg “mus raws txojkev nkhab nkhaus” tau Vajtswv saib zoo li “ tus yeeb ncuab” ( nqe 5), tag rho txhua tus yuav raug Vajtswv cais tawm ntawm Vajtswv haivneeg. Tus neeg phem yuav tsis muaj feemlos tuav tus neeg zoo lub cuab tam (nqe 3). Tus sau Phau Ntawv Nkauj tau hais ruaj khov: “Vajtswv yuav rau txim rau cov neeg ua phem thiab muab lawv cais tawm ntawm Vajtswv haivneeg. Tus TSWV saib xyuas cov neeg ncaj ncees thiab coj lawv txoj hau kev, tiamsis cov neeg ua phem tabtom taug txojkev puastsuaj” (Phau Ntawv Nkauj 1:5-6). Dua li ntawv, tus neeg “ncaj ncees,” “tus neeg zoo” thiab tus “los sim” Vajtswv yuav tsomkwm. Niaj hnub nimno, Vajtswv cov menyuam ua lub neej ncaj ncees raws li Vajtswv txojlus qhia, tiamsis muaj ntau zaus yuav poob mus rau ntau qhov uas tsis zoo, yuav tiv tsis tsawg txog txojkev poob, tej zaus vim ua tsis tau lub neej “nkhab nkhaus” mas yuav poob cov txheeb ze, phooj ywg thiab leej lub tsev neeg. Koj puas tab tom ntsib lub neej txomnyem zoo li ntawd? Cia li ntseeg , mloog lus thiab thov Vajtswv, Vajtswv yuav “ua yam uas zoo” rau peb thiab tsomkwm peb (nqe 4).

Lo lus thov Vajtswv xaus nrog nqe “thov txojkev thajyeeb los rau saum Yixalayees!” qhia txog tus neeg ncaj ncees yuav txais tau nqi zog yog kev thajyeeb los ntawm Vajtswv los. Hauv kev sim siab, kev khwv Vajtswv haivneeg thov tsis tseg tsis tu, ntseeg Vajtswv thiab ua lub neej hauv kev cia siab. Vajtswv yuav tsomkwmthiab, coj kev thajyeebzoo kawg nkaus mus ib txhis rau Nws haivneeg los rau koj.

Tseeb tiag koj puas tau ntseeg Vajtswv tag nro lawm tau?

Peb Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj Ceebtsheej, menyuam ua koj tsaug vimkoj tsomkwm menyuamtxhua lub sijhawm. Menyuam thov Vajtswv koj pab rau menyuam kom yuav ruaj siab rau txoj kev ntseeg ntawm koj thiab txiav txim siab ua lub neej mus raws txojkev ncaj. Thov pub kom txhua txhua lub sijhawm menyuam nrhiav txojkev thaiyeeb ib txhis ntawm koj.

Nyem Vajtswv Txojlus hauv peb lub xyoo: Loo 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top