Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/11/2019

Yauhas 5:40-47
Ua Poob Txojsia: Vim Tsis Hlub Vajtswv

“Tiamsis nej tsis kam los cuag kuv kom nej tau txojsia! ….. Nej tsis muaj lub siab hlub Vajtswv” ( nqe 40, 42b ).

Nqe lus nug xav: Tswv Yexus hais txog yam dab tsi uas ua rau cov neeg Yudais ua poob txojsia ib txhis lawm? Ua Vajtswv tes haujlwm tiamsis tsis muaj txaus kev hlub thiab tsis hlub Vajtswv tes haujlwm ntawd yuav zoo licas?

Tom qab hais tej lus timkhawv uas txaus ntseeg txog Tswv Yexus, Nws xaus los ntawm ib nqe lus ruaj khov “Tiamsis nej tsis kam los cuag kuv kom nej tau txojsia!” ( nqe 40). Cov neeg Yudais, tej nom tswv ntawm sab kevntseeg thiab cov Falixais, cov Pov thawj hlob tab tom ua poob txojsia uas Vajtswv pub rau lawv vim ntau qhov. Ua ntej, lawv ua poob txojsia vim tsis hlub Vajtswv ( nqe 42 ). No yog yam uas nyob hauv lub siab. Lawv tsis zeem paub txojkev hlub ntawm Vajtswv yog li thaum Nws qhia txog kev txhaum, qhia txog Ntuj CeebTsheej ces lawv hais tias Nws nrhiav kom lawv qhuas ( nqe 41). Tus Tswv yog Vajtswv uas paub txhua yam, Nws paub zoo “nej tsis muaj lub siab hlub Vajtswv”. No yog qhov uas xub thawj ua rau lawv tsis xav los cuag Vajtswv kom tau txojsia. Cia li mloog tej lus uas Vajtswv hais rau Pawgntseeg Efexaus: “Kuv twb paub txhua yam uas nej ua tas los lawm. Kuv paub hais tias nej ua haujlwm khwv khwv, thiab ua siab ntev ua. Kuv paub hais tias nej ua tsis taus siab ntev rau cov neeg uas ua phem lawm. Thiab nej twb sim cov neeg uas lawv hais tias lawv yog cov timthawj lawm saib lawv yog tiag los tsis yog, thiab nej paub hais tias lawv tsis yog cov timthawj, lawv yog cov neeg dag xwb. Nej cov uas tseeg kuv, txawm yog nej raug kev txomnyem los nej tseem ua siab ntev tiv thiab tsis tso kuv tseg. Tiamsis tshuav ib qho uas kuv tsis qhuas nej: Yav tas los nej yeej hlub kuv, tiamsis nimno nej tsis hlub kuv lawm. Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej twb yuam kuv mus ua txhaum ntau kawg li lawm! Yog li ntawd, nej yuav tsum tso nej tej kev txhaum tseg thiab rov los mloog kuv lus li qub. Yog nej tsis tso nej tej kev txhaum tseg, kuv yuav los saib nej thiab muab nej tus ncej txawb teeb rho tawm ntawm nws qhov chaw mus” (Tshwmsim 2: 2-5 ).

Niaj hnub nim no ntau leej xav hais tias yuav muab tas nro lawv tes haujlwm thiab tej nqi zog los mus pauv tau txojsia. Lawv yuav yog cov uas nyiam kevntseeg, txawj txog Vajlugkub, thov Vajtswv zoo tsis daig, ua haujlwm hauv tsev Pehawm khwv heev, txaus siab hlo fij txhua yam…… tiamsis tag rho hauv nplooj siab tseem tsis muaj Vajtswv txojkev hlub. Kom paub tau tias tus ntawd muaj kev hlub thiab tsis muaj, Tswv Yexus tau qhia: “Tus uas hlub kuv yeej ua raws li kuv tej lus qhia. Kuv Txiv yuav hlub tus ntawd; kuv Txiv thiab kuv yuav los cuag nws thiab nrog nws nyob. Tus uas tsis hlub kuv yeej tsis ua raws li kuv tej lus qhia. Thiab tej lus uas nej hnov kuv qhia ntawd tsis yog kuv tej lus tiamsis yog Leej Txiv tus uas txib kuv los tej lus” ( Yauhas 14: 23-24 ). Tus neeg ua haujlwm pub rau Vajtswv yog tus uas ua haujlwm los ntawm Vajtswv txojkev hlub, txojkev hlub ntawd qhia tshwm los ntawm txojkev uas mloog Vajtswv lus. Tus uas khwv ua ntau yam haujlwm tiamsis ua lub neej tsis mloog Vajtswv lus ces ntawm Vajtswv xub ntiag kuj tsis muaj qab hau dab tsi li ( Mathais 7:21-23 ).

Koj puas hlub Vajtswv? Yam dab tsi qhia tau hais tias koj hlub Vajtswv tseeb tiag?

Tus Tswv, thov cia menyuam rov tig los xyuas menyuam lub neej kom menyuam yuav ntseeg Vajtswv koj tiag tiag, hlub Vajtswv, paub ntshai thiab mloog Vajtswv koj Txojlus kom menyuam yuav zeem paub tau txojsia uas Vajtswv koj pub rau menyuam.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: PajLug 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top