Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/11/2019

Yauhas 5:31-39
Plaub Lo Lus Tim Khawv Txog Tswv Yexus

“Nej kawm Vajtswv Txojlus, rau qhov nej xav hais tias txojlus ntawv yuav cawm tau nej txojsia mus ib txhis; Vajtswv Txojlus ntawd twb hais txog kuv ntag!” (nqe 39).

Nqe lus nug xav: Tswv Yexus tau hias txog plaub lo lus tim khawv uas ntseeg tau li cas txog Nws? Vim licas Vajtswv xav tau cov lus tim khawv ntawd? Koj yuav ua li cas kom totaub tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis thaum uas tseem nyob hauv lub ntiajtebno?

Tswv Yexus yog Vajtswv ntuj, Nws tsis cheem tsum txog tej lus timkhawv vim Nws txojlus yog qhov tseeb uas txaus ntseeg, tiamsis thaum los yug ua neeg, Nws txo hwjchim ua tej yam raws li kevcai cheem tsum, yog yuav tsum muaj tsawg heev ob tug ua tim khawv. Vim li ntawd, Nws tau hais tsis yog ob xwb tab sis yog plaub lo lus tim khawv txaus ntseeg txog Nws yog Vajtswv tus Tub, yog tus uas Leej Txiv txib los cawm tib neeg ntiaj teb.

Lo lus tim khawv thib ib: Yauhas Npatitus tau ua tim khawv txog Tswv Yexus yog qhov tseeb thaum uas muaj ib pab neeg ntawm sab kevntseeg tuaj nug nws (Yauhas 1:19-27; 3:27-30).

Lo lus tim khawv thib ob: Tej haujlwm Tswv Yexus tau ua. Yauhas Npatitus yog tes tsau uas taws cig tiamsis tsuas yog ib ntus, thiab nws tsuas coj neeg ua kevcai raus dej xwb yeej tsis tau ua ib qhov txujci tseemceeb twg li. Tswv Yexus tau ua tiav tej haujlwm uas Leej Txiv muab rau Nws, ua ntau yam txujci tseemceeb qhia txog Nws lub hwjchim ( Yauhas 2:11), ua tiav raws li tej lus uas tau cevlus txog Nws, yog li qhov ntawd yog lo lus tim khawv loj dua Yauhas Npatitus.

Lo lus tim khawv thib peb: Vajtswv Vaj Leej Txiv. Dhau los ntawm txhua yam thiab los hauv keeblwm, Vaj Leej Txiv tau ua tim khawv txog Leej Tub. Thaum Nws ua kevcai raus dej thiab Nws hloovcev saum roob, Vaj Leej Txiv tau ua tim khawv txog ob zaug: “ No yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau Nws.”

Lo lus tim khawv thib plaub: Vajluskub. Ntawm lub vaj Edees tau muaj tej lus cevlus txog Tswv Yexus ( Chivkeeb 3:15); Vajlus kub qub yog tus duab txog tus Cawmseej, tej lus cev lus txog Nws; plaub phau txoj moozoo sau tseg txog kev los yug, tes haujlwm, kev tuag, kev sawv rov los, kev mus saum ntuj thiab tej lus cog tseg yuav rov qab los uas Tswv Yexus tau ua; phau Tes haujlwm sau tseg txog cov Thwjtim txais Nws tes haujlwm tom qab thaum uas Nws mus saum ntuj; tej tsab ntawm sau tseg txog tej ntsiab lus kevntseeg, kev cob qhia ntawm Tswv Yexus. Phau Tshwmsim sau tseg txog yav tom ntej thaum Tswv Yexus rov qab los. Cov Yudais xav hias tias nrhiav xyuas Vajlugkub ces yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis. Lawv tau yuam kev lawm, ntuas Vajlugkub ntau, paub Vajlugkub ntau, hais Vajlugkub zoo, txhawb qa Vajluskub…yuav tsis coj tib neeg mus tau txojsia ntev dhawv ib txhis, tsuas yog tus uas dhau los ntawm Vajlugkub lees paub ntawd yog lus tim khawv txog Tswv Yexus thiab los txais yuav Nws, ntseeg Vajtswv thiab ua lub neej raws li Vajtswv tej lus qhia hauv Vajlugkub ces thiaj yuav tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis xwb (nqe 24).

Peb muaj Vajlugkub hauv peb txhais tes, peb hais tias yus ntseeg Vajtswv tiamsis ib qhov tseemceeb yog peb puas ua lub neej hauv txojkev ntseeg kom totaub txog tau txojsia ntev dhawv mus ib txhis uas nyob hauv lub ntiajteb no?

Tus Tswv, thov pub kom kuv txhob los nyob hauv Vajlugkub kom kawm lossis hais ntawm lub ncauj xwb, tiamsis kom ntseeg thiab ua raws li koj Txojlus qhia.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 23-24.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top