Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/11/2019

Yauhas 5: 24-30
Tawm Hauv Txojkev Tuag Los Tau Txojsia

“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias: tus uas mloog kuv lus thiab ntseeg tus uas txib kuv los, tus ntawd thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Nws yuav tsis raug txiav txim, rau qhov nws twb tawm hauv txojkv tuag los tau txojsia lawm.” (nqe 24).

Nqe lus nug xav: “ntseeg tus Tswv” muaj lub ntsiab dabtsi? Vim licas yuav muaj ob qhov nqi zog tsis sib thooj tom qab uas tib neeg sawv hauv qhov tuag rov qab los? Qhov uas hla dhau txojkev tuag mus tau txojsia ntev dhawv ib txhis yog dabtsi?

Kev txhaum los kav lub ntiajteb txij thaum Adas thiab Evas ua txhaum, tib neeg tau poob mus rau hauv txojkev tuag, raug txiav txim tuag sab qaij tawv thiab sab ntsujplig. Hais tau hais tias ib tug neeg tab tom muaj txojsia nyob tiamsis muaj sia nyob hauv txojkev tuag kom tos hnub uas txiav txim.

Hauv feem Vajlugkub hnub no, TswvYexus hais meej hais tias txojsia thiab txojkev txiav txim puav leej tau Vaj Leej Txiv pub rau Nws, vim thaum uas nqes los ua tib neeg huav ntiajteb no, Tswv Yexus yog Vajtswv li Menyuam thiab puav leej yog tib neeg, vim li ntawd tsuas yog Nws thiaj yog tus uas muaj txaus peevxwm thaib Hwjchim los mus txiavtxim thiab pub txojsia ntev dhawv mus ib txhis rau cov uas mloog Nws lus, ntseeg Vajtswv tus uas tau txib Tswv Yexus los rau hauv lub ntiajteb no. Txawm tias Tswv Yexus tab tom nyob hauv lub cev uas yog tib neeg los Tswv Yexus ua timkhawv ntau qhov qhia rau peb pom hais tias Nws yog Vajtswv los yug ua neeg. Nws tau ua tej haujlwm uas tsuas yog Vajtswv tib leeg xwb thiaj ua tau xws li kho mob los ntawm tej lus hais, Nws ua tes haujlwm li uas Leej Txiv tau ua (nqe 17), muaj txojsia hauv Leej Txiv nyob ntawm Nws thiab Nws muaj feem pub txojsia ibtxhis rau tus uas Nws xav pub (nqe 21,25,26), xaiv kev txiav txim thiab txiav txim ncaj ncees (nqe 22,27,28). Nqe 28 thiab 29 qhia rau peb pom txog ib qhov tseeb uas tseemceeb heev, tas nrho txhua tus puav leej yuav sawv rov qab los rau hnub kawg, tiamsis muaj ob qhov nqi zog uas zoo tsis sib thooj, tus uas ua zoo yuav sawv ro qab los thiab tau txais txojsia ntev dhawv mus ibtxhis; tus uas ua nruj ua tsiv kuj sawv rov qab los tiamsis yog tseg cia rau txojkev txiav txim. Ua zoo thiab ua phem nyob rau qhov no yog saib puas ua raws li Vajtswv Txojlus lossis tsis ua. Peb pheej ntaus nqi ntawm peb dhau los ntawm qhov uas tib neeg xav pom thiab paub, tiamsis los ntawm Vajtswv ces kev txiav txim puav leej tau saib dhau los ntawm qhov uas Vajtswv pom zoo.

Kom hla dhau txojkev tuag thiab mus txais txoj koob hmoov mus ibtxhis, tus tib neeg txhaum tsuas muaj tib txoj hau kev nkaus xwb, txojkev ntawd yog los ntseeg Tswv Yexus thiab mus ntawm Tswv Yexus mus, dua li no tsis muaj dua lwm txoj hau kev ( nqe 24). Kev cawmdim yog ib txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb rau cov tib neeg txhaum vim lawv ntseeg, tiamsis kev txiav txim thiab nqi zog ces yuav saib dhau los ntawm kevntseeg thiab tes haujlwm (II Kaulithaus 5:10; Tshwmsim 22:12). Vim li ntawd, Ntseeg Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv Txojlus yog ob tes haujlwm uas yuav tsum tau ua kom hla mus tau txojsia ibtxhis. Koj pom yus tseem seem yam dabtsi? Koj yuav tsum tau ua dabtsi hnub no kom paub meej lawm hais tias yus yuav tau hla mus tau txojsia uas nyob mus ibtxhis?

Ua tsaug Cawmseej Tswv Yexus tau pub rau menyuam tus kheej muaj kevntseeg ntawm koj kom tau hla mus tau txojsia ibtxhis, thov pab kom kuv ua tau lub neej haum Vajtswv koj siab txhua lub sijhawm kom kuv tau txais nqizog ntawm Vajtswv koj rau hnub uas lub ntiajteb no kawg.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top