Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/11/2019

Mathais 28: 18-20
Pawg Ntseeg: Kev Samhwm Hauv Ntiajteb

“Yog li ntawd, nej cia li mus qhia txhua haivneeg hauv qab ntuj no, koj lawv los ua kuv cov thwjtim: Nej yuav tsum tuav Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub thiab Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv lub npe, muab lawv ua kevcai raus dej. Thiab qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam uas kuv tau qhia rau nej lawm.” (nqe 19-20a).

Lus nug xav: Tswv Yexus samhwm rau Nws cov thwjtim ob lo lus cog tseg twg (nqe 18,20b)? Homphiaj ntawm tej lus cog tseg uas no yog dabtsi (nqe 19-20a).? Koj totau txog tej lus cog tseg no thiab ua raws li Tswv Yexus tej lus samhwm nyob li cas?

PawgNtseeg tau txhim tsa los ntawm ib teg haujlwm uas meej heev: Ntawd yog coj txojmoo zoo uas yog kev Cawmdim hauv Tswv Yexus mus ru cov ntsujplig uas nyob hauv txojkev puastsuaj, qhia Vajtswv Txojlus rau lawv kom lawv dhau mus ua cov thwjtim uas tas siab rau ntawm Tswv Yexus (nqe 19-20a). kom ua tes haujlwm no, cov ntseeg yuav tsum tau “mus.” Tswv Yexus thiab Pawg Ntseeg tus qauv yog mus (Filipis 2;7-8). Tswv Yexus tau los rau hauv lub ntiajteb no, thiab Nws kuj tau “mus” tawm hauv Nws lub tsev huav Naxalev mus txog rau tom tiaj suab puam kom qhia tawm txojkev hlub thiab txojkev cawmdim rau tibneeg ntiajteb (Mathais 9:35).

Peb sib ntsib hauv Tuamtsev yog pehawm Vajtswv, thiab kawm Vajtswv txojlus, sib raug zoo ua ke. Ntawm no yog tej uas cheem tsum vim tias yog peb tsis paub Vajtswv thiab Nws txojlus ces kuj tsis tsheej dab tsi “qhia kom lawv paub coj raws li txhua yam” uas Tus Tswv twb qhia rau peb lawm (nqe 20a). tiamsis, tas nrho qhov ntawd yuav tsum coj los ib qhov nqi zog uas qhia txog kev “tawm mus” thiab pab kom lwm tus paub Vajtswv thiab dhau mus muaj lub neej zoo li Vajtswv. PawgNtseeg yuav tsum ua thiab siv zog hauv tes haujlwm uas xa moo zoo thiab qhia kev ntseeg. Lub ntiajteb tab tom hloov pauv txhua hnub, peb txhob nyob twjywm hauv tej txoj hau kev, kab kev uas tsis muaj qabhau lawm. Tej zaum qhov khwv tshaj plaws uas yuav mus taus nrog rau lwm tus ces yog yuav tsum tawm hauv tej txoj hau kev uas “qub qub” ntawm txojkev xav mus. Cia li coj lub siab li uas Povlauj thaum uas mus nrog txhua tus nyob kom yuav “ pab tau ntau leej tsis hais siv txoj hau kev twg” (I Kaulithaus 9:22b).

Kom PawgNtseeg yuav tsum ua tau tes haujlwm uas tsemceeb no, Tswv Yexus tau cog lus rau lawv los ntawm ob lo lus uas tseemceeb heev: lub Hwjchim thiab Nws kev muaj nyob hauv Pawg Ntseeg. Pawg Ntseg yuav kov tsis yeej “tej qhov rooj ntawm txojkev tuag” (Mathais 16:18) yog hais tias tsis muaj Tswv Yexus lub Hwjchim. Pawg Ntseeg yog tsis muaj Vajtswv lub Hwjchim tsuas yog ib qhov kev sib txoos ntawm tib neeeg lawm xwb. Peb yuav mus coj tsis tau cov ntsujplig uas nyob rau hauv txojkev txhaum thiab pab tau lawv totaub txog kev hloov pauv hauv lub neej dhau los ntawm tej haujlwm uas los ntawm ib pab neeg uas yog lawv kev cob qhia. Lub hwjchim ntawm txojmoo zoo yuav ua rau kom cov neeg uas nyob hauv txojkev puastsuaj dhau mus ua Vajtswv cov menyuam thiab ua lub neej muaj yeej. Tiamsis ua licas kom Pawg Ntseeg muaj tau Tswv Yexus lub hwjchim yog hais tias Nws tsis tshwm muaj nyob nrhuab nrab hauv Pawg Nteeg. Twb yog vim Tswv Yexus txojkev tshwm muaj nyob nrhuab nrab hauv Pawg Ntseeg yog qhov kev ruaj khov rau Pawg Ntseeg.

Tus Tswv, menyuam zeem paub meej txog tes haujlwm uas koj muab tso tseg rau menyuam. Thov pub kom kuv totaub koj lub hwjchim thiab kev tshwm los ntawm kuv lub neej txhua hnub kom kuv dhau mus ua ib tug uas ua tim khawv muaj qabhau rau koj.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 20-21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top