Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/11/2019

Mathais 16: 17-19
Pawg Ntseeg: Cia Siab Rau Lub Ntiajteb

“Kuv hais rau koj tias, koj yog Petus, thiab kuv yuav tsa kuv pawg ntseeg rau saum lub pobzeb no, txawm yog kev tuag los yuav kov tsis yeej pawg ntseeg ntawd.” (nqe 18).

Nqe lus nug xav: PawgNtseeg tau Tswv Yexus txhim tsa, tau teeb rau saum leej twg thiab ciia ua dab tsi? (nqe 18b, 19). Petus tus uas yog Yexus thwjtim tau Tswv Yexus tso tes haujlwm dab tsi rau nws? (nqe 19). Zaj kawm no pab rau koj zeem paub nyob li cas txog qhov tseemceeb ntawm PawgNtseeg hauv qab ntuj no?

Tus Cevlus Yaxayas tau muab tawm ib qhov kev zeem paub luv luv tiamsis qhia tawm tau txog lub ntiajteb no: “pejxeem mus hauv qhov chaw tsau ntuj nti” thiab qhov kaj twb ci mus txog rau cov neeg nyob hauv lub tebchaws tsaus ntuj nti uas yog tus dua ntawm txojkev tuag (Yaxayas 9:1. Tsis muaj dua lwm txojkev cawmdim twg tseg rau lub ntiajteb uas nyob hauv txojkev tsaus ntuj lubhwjchim. Vim txojkev hlub uas hloj kawg nkaus, Tswv Yexus thiaj tau los ua “qhov kaj” (Yaxaya 9:1), thiab xav tsis thoob thaum uas Nws nqua hu thiab sau zog cov neeg uas tag kev cia siab lawm los cia ua Nws lub Pawg Ntseeg thiab siv PawgNtseeg ua txuas ntxiv Nws tes haujlwm nthuav dav qhov kaj ntawm txojmoo zoo uas Nws tau pib ua ntej.

Thaum txhim tsa Pawg Ntseeg, Tswv Yexus tau coj txojkev cia siab los rau hauv lub ntiajteb no: tsuas yog tib qhov ntawd muaj yeej “tej qhov rooj tub tuag teb” tshaj dua ntawd thiab, dhau tes haujlwm ntawm Petus, Tswv Yexus qhia rau peb pom hais tias PawgNtseeg kuj yog qhov chaw uas nthuav tawm tej lus samhwm, Vajtswv tus dej siab rau lub ntiajteb: Pawg Ntseeg yuav nthuav tawm tej uas Vajtswv ua lub ntsiab, tej uas Nws tso cai lossis txwv thiab Pawg Ntseeg kuj yog qhov uas “qhib” tawm lub qhov rooj moo zoo rau txhua tus. Tiamsis, Pawg Ntseeg tsuas tau txais lub hwjchim uas loj kawg nkaus thiab ua haujlwm los ntawm lub siab kub lug thiaj mus tau raws li ob nqe no.

Ua ntej Tswv Yexus yog tus uas txhim tsa Pawg Ntseeg. Tswv Yexus hais rau Petus hais tias: “kuv yuav tsa kuv lub Pawg Ntseeg” (nqe 18). Tswv Yexus yog tus ua txhim tsa muaj Pawg Ntseeg. Pawg Ntseeg yuav tsum tau zeem paub zoo txog yus lub hauv paus, thiab yuav tsum nrog nraim lub hauv paus chiv ntawd, vim ntawd yog qhov chaw uas coj lub hwjchim sab ntsujplig los rau Pawg Ntseeg.

Thib ob, Tswv Yexus yog tus Tswv ntawm Pawg Ntseeg – “kuv lub Pawg Ntseeg” (nqe 18). Tswv Yexus hais tias Petus yog ib lub “pobzeb” tiamsis Pawg Ntseeg tau txhim tsa rau saum nws vim nws yog “thooj pobzeb” Vajtswv PawgNtseeg yuav tsis tau muab tso rau saum tej lub “pobzeb” yog tus tib neeg uas muaj nrim, kheev hloov siab thiab puv npo tej uas tsis zoo, tiamsis yuav tsum tau txawb rau saum “ thooj zeb ntawm txhua tiam” (Yaxayas 26:4). Tswv Yexus yog “lub pobzeb uas muaj nqis” yog thooj pobzeb paub tau qhov uas muaj nyob thiab ruaj khov ntawm Pawg Ntseeg, thiab tas nrho txhua tus ntseeg, zoo li uas Petus, yog tej lub “pozeb” tau muab los puab nce “lub pobzeb uas muaj nqis” kom tsheej ua Vajtswv ib Pawg Ntseeg (I Petus 2:4-5).

Petus uas yog Yexus thwjtim tau tuav “tus yuamsij uas qhib Ntuj Ceebtsheej.” (nqe 19), tiamsis tsis yog tes haujlwm uas yog “tswv tsev,” tab sis yog tes haujlwm uas ua tus “saib xyuas.” Tus yaumsij tsis yog nws tus tiamsis yog Vajtswv “tso” rau nws. Nws tau qhib sab qhov rooj txojmoo zoo rau haivneeg Yudais hauv hnub Pethekos (Tes Haujlwm 2), rau cov neeg Xamalis (Tes Haujlwm 8), thiab rau lwm haivneeg (Tes Haujlwm 10). Thiab niaj hnub nimno, txhua tus ntseeg tseem ua Petus Tes haulwm uas coj tus yaumsij txojmoo zoo qhib tawm lub qhov rooj uas muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis mus rau cov ntsujplig uas tseem nyob hauv txojkev puas tsuaj.

Ua Vajtswv tsaug uas koj pub rau kuv muaj feem ua ib lub “pozeb” hauv “lub tsev” ntawm koj Paawg Ntseeg. Thov pub kom kuv hlub koj PawgNtseeg thiab muab siab rau ua koj tes haujlwm uas koj tau npaj tseg cia rau kuv.

Nyeem Vajlugkub peb lub xyoo: Cov Thawj Tswj 21

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top