Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/11/2019

Phau Ntawv Nkauj 124:1-8
Ua Vajtswv Tsaug Vim Muaj Nws Pab cawm

“Tus Tswv uas tsim ntuj tsim teb yog tus pab peb.” (nqe 8).

Nqe lus nug xav: Phau Ntawv Nkauj no qhia rau peb pom lub zog ntawm tus neeg uas tawm tsam Vajtswv nyob licas? Vajtswv pab Vajtswv haivneeg nyob licas? Koj tau muaj tej kev pab twg ntawm Vajtswv tseg rau koj? Yam dab tsi pab rau koj hla dhau tej txomnyem thiab kev simsiab no?

Phau Ntawv Nkauj 124 yog tej lus ua tsaug uas vajntxwv Daviv qhia rau Vajtswv vim Vajtswv tau pab Daviv haivneeg. Phau Ntawv Nkauj 123 qhia txog txojkev khwv uas nws haiv neeg tau ntsib thiab lawv tau taij thov kev pab ntawm Vajtswv. Tiamsis Phau Ntawv Nkauj 124 qhia txog qhov uas lawv tau hla dhau saum txojkev uas Vajtswv pab lawv. Vajtswv tau “tiv thaiv” nws haivneeg Yiaxalayees (nqe 1,3). Vajtswv pab Nws haivneeg khiav dhau tej kev khwv uas lawv cov yeeb ncuab coj tuaj.

Yeeb ncuab ntawm vajntxwv Daviv haivneeg coob thiab muaj zog heev. Lawv “tuaj tua” “tuaj tawmtsam,” (nqe 2,3,6). Tsis yog lawv tiv kev txomnyem los ntawm sab nqaij tawv xwb, tiamsis los ntawm lub siab tseem khwv ntau heev dua thiab. Tej “nthwv dej tau kuav lawv tus ntsujplig mus” thiab “tau kuav lawv txojsia mus lawm” (nqe 4,5). Koj lub neej puas tau muaj tej nthwv dej kuav hla dhau mus zoo li ntawd lawm tau? Koj puas muaj lossis tab tom nyob hauv txoj kev nkees txog lub neej tej khoom txhua hnub thiab qaug zog hauv sab ntsujplig? Txhob qaug zog, vim peb yuav rov sawv tsis taus dhau los ntawm yus lub zog thiab yuav kov tsis yeej lub zog ntawm txojkev txhaum, tiamsis Tswv Yexus yog tus tsomkwm thiab ntxiv dag zog rau peb.

Tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv yuav pab peb ib yam li uas Nws tau pab haivneeg Yixalayees lawwm. Qhov kawg nkaus ua cia kom Vajtswv haivneeg khiav dhau kev tawm tsam ntawm lawv cov yeeb ncuab yog tso siab rau Vajtswv. Vajntxwv Daviv sau: “Tus Tswv uas tsim ntuj tsim teb yog tus pab peb.” Tsuas yog nyob hauv Vajtswv, Vajtswv haivneeg thiaj tau txais kev pab vim “Vajtswv yog tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb” (nqe 8). Peb yuav tso siab tsis tau rau tej tus tswv uas tsis muaj qabhau zoo li, nyaij txiag, fwjchim ntiajteb, lossis ib txojkev ntseeg twg kom tau cawmdim, tiamis yuav tsum tso siab rau Vajtswv ntuj tus uas muaj Hwjchim. tus Tswv tsis yog pab Nws haivneeg tawm ntawmlub hwjchim kev txhaum xwb, tiamsis Nws tseem nrhuav kom txhua lub vojhluas ntawm cov yeeb ncuab puas tshuaj huv tib si mus (nqe 7). Tswv Yexus hais tias: “Kuv qhia tej no rau nej kom nej cov uas txuas rau ntawm kuv muaj kev kaj siab. Neeg ntiajteb yuav tsimtxom nej. Tiamsis nej yuav tsum ua siab tawv, rau qhov kuv twb kovyeej lub ntiajteb no lawm.” (Yauhas 16:33). Cia li tso siab, Vajtswv yuav pab cawm Nws haivneeg! Cia li tig yus sab ntsujplig mus rau ntawm Vajtswv!

Koj puas koom siab nrog rau Daviv tawm lus ua Vajtswv tsaug lawm tau, “Peb cia li ua tus Tswv tsaug”? Cia li tso siab rau Vajtswv thiab ua lub neej muaj yeej rau Vajtswv. Vajtswv yuav nrog koj nyob!

Ua Vajtswv tsaug ua koj tau pab menyuam lub neej. Thov koj pab kom kuv txawj tso siab rau Vajtswv koj hauv txhua lub sijhawm ntawm kuv lub neej thiab muaj lub siab tawv thov Vajtswv thiab fij tas nrho menyuam lub neej rau Vajtswv koj txhais tes.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Cov Thawj Tswj 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top