Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/11/2019

Loos 13: 1-7
Pawg Ntseeg thiab Kevcai Ntiajteb

“Nej yog cov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus, yog li ntawd nej yuav tsum mloog nomtswv lus, thiab ua raws li tej kevcai uas nomtswv qhia. Nej yuav tsum mloog huabtais lus, rau qhov nws yog tus uas muaj hwjchim loj dua ntais tej nomtswv huv tibsi. Thiab nej yuav tsum mloog cov tswvxeev lus, rau qhov huabtais tsa lawv ua cov uas rau txim rau cov neeg uas ua txhaum, thiab qhuas cov neeg uas ua zoo. Vajtswv xav kom nej ua tej haujlwm zoo, cov neeg uas tsis muaj tswvyim uas pheej lam tau lam hais tej zaj uas tsis muaj hauvpaus hauvntsis, lawv thiaj yuav tsis muaj lus hais lawm.” (I Petus 2:13-15;17).

Nqe lus nug xa: Vajtswv qhia kom cov ntseeg yuav tsum ua lub neej nyob li cas rau tej nom tej tswv? Vim li cas? Kev hwm thiab mloog tej nomtswv lus tau qhia tawm licas? Qhov twg yog tus ciam ntawm kev hwm thiab mloog lus? Thov muab tawm lus pivtxwv.

Vajtswv Pawg Ntseeg yog tas nrho cov neeg uas yog ntuj Ceebtsheej li, cov xeeb com hauv Vajtswv lub Tebchaws, cov tub cov ntxhais ntawm tus Vajntxwv uas muajhwjchim loj dua txhua tus vajntxwv hauv lub ntiajteb no. PawgNtseeg yuav tsum ua lub neej nyob licas rau tej nomtswv ntawm lub tebchaws hauv qab ntuj no? Vajtswv txojlus qhia peb txhob ua saib tsis taus, tiamsis yua tsum hwm thiab sai taus tej vajntxwv lossis cov ua nom ua tswv uas yog tus Tswv tsim los.

Vajntxwv yog ib tug thawj ntawm ib lub tebchaws yav thaum ub. Niaj hnub nimno peb muaj tổng thống, thủ tướng hay chủ tịch nước. Cov nomtswv yog tej tub ua haujlwm tsheej theem thaum ub. Niaj hnub nimno peb muaj các công chức và quân nhân các cấp.

Yog Vajtswv cov menyuam yuav tsum coj raws li tej kab li kevcai, tej lus samhwm uas cov uas nom ua tswv tau teeb muaj, tas nrho tej kab li kevcai raws li sijhawm, kev mus los, sau se; tej kab li kevcai ntawm qib nom tswv uas siab kawg nkaus thiab tej uas nyob hauv peb cheeb tsam. Peb yuav tsum saib cov neeg ua nom ua tswv muaj nqis thiab ua lub neej los ntawm qhov uas saib taus lawv, txawm tias ntawm xub ntiag lossis nraub qaum, txawm tias tej haujlwm ncaj nraim lossis tshaj xo.

Qhov uas peb yuav tsum saib taus tej nom tej tswv yog vim Vajtswv yog tus uas tsa lawv los. Vajtswv paub peb tus kheej puv npo txojkev txhaum, muaj lub siab ua nruj ua tsiv yog li ntawm yuav nyob tsis taus tiaj tus thiab ntsiag to. Peb kuj cheem tsum txog nomtswv kom tswjhwm tej pejxeem ua tej haujlwm uas koom tes ua ke kom coj tau tej yam uas zoo los rau txhua tus uas nyob rau hauv lub ntiajteb. Nomtswv txhim muaj tej kevcai, pab thiab rau txim raws li tej kevcai ntawd. Vajtswv tsa muaj tej nomtswv, yog li ntawd, thaum uas Vajtswv cov menyuam mloog thiab hwm, saib taus tej nomtswv ces yog mloog thiab saib taus Vajtswv. Ntawm no kuj yog txoj hau kev uas peb koom tes rau qhov uas ua kom tibneeg nyob tiaj tug thiab yus tus kheej huv tibsi. Dua li ntawm kev mloog lus, hwm thiab saib taus tej nomtswv kuj yog ib txoj hau kev zoo uas Pawg Ntseeg ua timkhawv txog tus Tswv lub Npe. Cov neeg uas nyob sab nraud ntsia pom peb yog cov pejxeem uas ua tau qauv zoo, lawv yuav hwm taus Pawg Ntseeg thiab hwm Vajtswv yog tus uas peb Pehawm.

Tiamsis, kev mloog lus muaj nrim. Thaum uas tej nomtswv muaj tej kab li kevcai lossis tej lus samhwm uas tawm tsam Vajtswv txojlus, ces Pawg Ntseeg yuav tsum mus raws li cov Thwjtim tus qauv: Peb yeem mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus. Nqe no tau tshwm muaj nyob rau hauv keebkwm kev ntseeg ntau qhov nyob rau hauv lub ntiajteb no. muaj tej zaum tej lub sijhawm, muaj tej tus nomtswv txwv tsis pub pejxeem los ntseeg Vajtswv, qhia txog tus Tswv lub npe, thaum ntawd Pawg Nteeg yeej yuav tsis mloog tej nomtswv lus tau. Kuj muaj tej qhov uas cov nomtswv ua tsis ncaj, tsis raws li kevcai, Vajtswv cov menyuam muaj feem sawv los mus hais hloov qhov uas tsis raws kevcai ntawd. Ntawm no yog qhov uas Xibhwb Povlauj tau ua thaum uas nws raug haivneeg Yudais ntaus tswv yim nrhiav kev tsimtxom nws. Nws tau sawv los mus hais qhov no rau vajntxwv Loos.

Yog li ntawd kev mloog lus muaj nrim, tiamsis txojkev hwm ces tsis muaj nrim. Txawm tias tej nomtswv yuav ua yog lossis txhaum, peb yuav mloog thiab tsis mloog, peb kuj yuav tsum ua lub neej rau cov neeg uas ua nom ua tswv los ntawm qhov uas saib taus lawv. Peb yuav tsis koom nrog tej nomtswv lub tswvyim, tiamsis peb yuav tsis ua tej uas saib tsis taus lawv, tsis zoo siab nrog lawv. Ntawm no yog tej uas cov thwjtim tau ua thaum uas lawv raug kev tsimtxom.

Tus Tswv, thov pab kom kuv txawj mloog lus thiab hwm tej nom tej tswv raws li koj tus dej siab kom ua rau koj lub koob lub npe nrov ncha mus.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top