Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/11/2019

I Yauhas 2:15-17
Kev Sib Txuas Ntawm PawgNtseeg Nrog Rau Lub ntiajteb

“Nej tsis txhob hlub lub ntiajteb lossis cia siab rau ib yam dabtsi uas nyob hauv lub ntiajteb. Yog nej hlub lub ntiajteb lawm, nej yeej yuav tsis hlub Leej Txiv tus uas hlub nej.” (I Yauhas 2:15).

Nqe lus nug xav: lo lus “ntiajteb” no muaj lub ntsiab li cas? Vim li cas tus ntseeg yuav tsum tsis txhob hlub lub ntiajteb? Tsis ua phoojywg nrog ntiajteb yog dab tsi? Vim lis cas? Tsis ua raws ntiajteb yog dab tsi? Vim li cas? Vajtswv muaj tej lus ceebtoom twg tseg rau Pawg Ntseeg hauv kev sib txuas nrog rau lub ntiajteb (I Yauhas 2:15-17; Yakaunpaus 4:4; Loos 12:2)?

Lo lus ntiajteb (qab ntuj) uas siv hauv Vajluskub muaj ntau lub ntsiab. Qab ntuj tej zaum yog lub qe av uas Vajtswv tau tsim. Qab ntuj tej zaum yog tibneeg uas nyob hauv ntiajteb. Qab ntuj kuj muaj lub ntsiab hais tias txojkev xav zoo tib yam nkaus ntawm tibneeg, tawm tsam Vajtswv. Hauv lub ntsiab thib peb no, Vajtswv muaj tej lus ceebtoom uas tseemceeb heev rau PawgNtseeg hauv kev sib txuas nrog lub ntiajteb.

Hauv I Yauhas 2:15-17, Vajtswv qhia hais tias: “Nej tsis txhob hlub lub ntiajteb lossis cia siab rau ib yam dabtsi uas nyob hauv lub ntiajteb. Yog nej hlub lub ntiajteb lawm, nej yeej yuav tsis hlub Leej Txiv tus uas hlub nej.”

Hlub lub ntiajteb yog muaj lub siab zoo thooj li tibneeg hauv ntiajteb uas nyob hauv txojkev txhaum. Qhia tau hais tias muaj nplooj siab tshawb nrhiav los ua li cas kom yus txaus siab (siab ntshaw ntawm sab nqaij tawv), tau zoo nkauj (siab ntshaw ntawm qhov muag), tau luag saib taus (khav theeb ntawm lub neej). Tiamsis tau zoo nyob, zoo nkau thiab tau luag saib taus yog tej uas yooj yim yuav ploj mus tsis nyob mus ib txhis. Leej twg nyiam nws ces yuav tawg mus zoo li txojkev npau suav. Dua li ntawm yog leej twg nyiam lub qab ntuj no ces yuav hlub tsis taus Vajtswv, vim yuav tsis muaj leej twg ua qhev tau rau ob tug tswv (Mathais 6:24).

Hauv Yakaunpaus 4:4, Vajtswv qhia hais tias: “Cov neeg siab phem, nej tsis paub hais tias cov uas ua li neeg ntiajteb ua, yog lawv ua yeebncuab rau Vajtswv. Yog li ntawd, tus uas ua li neeg ntiajteb ua, yog nws txhob txwm ua yeebncuab rau Vajtswv. Yog li ntawd, tus uas ua li neeg ntiajteb ua, yog nws txhob txwm ua yeebncuab rau Vajtswv.” PawgNtseeg tsis zoo ua phoojywg nrog rau lub ntiajteb no. Tus cwjpwm no kuj tsis zoo Vajtswv siab. Tus uas ua phoojywg nrog lub ntiajteb no ces yuav ua tsis tau phoojywg nrog Vajtswv tiamsis dhau mus ua yeebncuab nrog Vajtswv, vim lawv ua tej yam tsis raws li Vajtswv tus dej siab thiab Vajtswv txojkev xav.

Hauv Loos 12:2, Vajtswv qhia hais tias: “Nej tsis txhob ua nej lub neej zoo li tej neeg ntiajteb ua, tiamsis nej yuav tsum cia Vajtswv hloov nej lub siab kom nej muaj lub siab tshiab.” Ua raws yog raug ib yam twg qhuab yuam, lawv ua li cas kuv ua li ntawd. Ua ntej los ntseeg Vajtswv, peb xav, hais lu thooj li lwm tus uas nyob hauv ntiajteb no hais. tiamsis tom qab uas paub Vajtswv, ntseeg Vajtswv lawm, peb lees peb tej kev txhaum. Lub siab uas lees kev txhaum tiag yuav coj txojkev hloov pauv tshiab los rau hauv peb lub neej. Tes haujlwm uas hloov dua tshiab no pib los ntawm txojkev xav, ces dhau ntawd tej hawjlwm kuj hloov pauv. Tsis ua raws li lub neej no tsis yog muaj lub ntsiab hais tias ua lub neej txawv dua luag, tiamsis yog tso tej uas ib txwm coj, ua, tej kev noj nyob uas tsis raws li Vajtswv txojlus qhia, thiab los mus xyaum ua lub neej cia rau luag pom txog Vajtswv lub koob lub Npe nyob hauv tus ntawd. Thaum uas tsis ua raws li lub neej tiam no, peb yuav totaub txog Vajtswv tus dejsiab yog zoo npaum li cas.

Koj cheem tsum ceevfaj kawg nkaus txog lo lus ceebtoom twg ntawm Vajtswv hnub no? koj cheem tsum Vajtswv pab koj yam dab tsi kom txhob ua txhaum Nws tej lus ceebtoom ntawd?

Tus Tswv, thov pab kom kuv txawj ua lub neej raws li Vajtswv koj txojlus qhia thaum uas nyob rau hauv lub qab ntuj no. thov koj pub kom kuv muaj lub zog thaum uas kuv raug ntxeev ntxias mus raws li kuv lub siab nyiam lawm.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top