Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/11/2019

Yauhas 18:29-40
PawgNtseeg Thiab Tej Huajlwm Hauv Ntiajteb

“Yexus teb hais tias, “Kuv lub tebchaws tsis yog lub ntiajteb no. Yog kuv lub tebchaws yog lub ntiajteb no, kuv cov thwjtim yeej yuav tawmtsam kom yeej, tsis pub leejtwg ntes tau kuv coj mus rau cov Yudais tej nomtswv. Tiamsis kuv lub tebchaws tsis yog lub ntiajteb no.” (Yauhas 18:36).

Nqe lus nug xav: hauv keebkwm, Vajtswv cov menyuam lawv muaj tus cwjpwm li cas rau tej tebmeem ntawm kevcai nomtswv, kev noj nyob, lub tebchaws? Tswv Yexus qhia yam dab tsi txog tus cwjpwm ntawm Pawg Ntseeg rau tej teebmeem saud dhau los ntawm Nws nqe lus teb rau Philaj? Los ntawm Vajtswv ib tug menyuam thiab tas nrho ntawm Vajtswv Pawg Ntseeg yuav muaj txojkev pab twg kom tsim nyog rau lub tebchaws ntiajteb?

Hauv tiam Vajluskub qub, tebchaws Yudas nyob hauv ntu uas Vajtswv ua tus tswj. Vajtswv yog Vajntxwv uas loj kawg nkaus ntawm lub tebchaws no thiab Nws tej kevcai yog kevcai ntawm lub tebchaws. Kevntseeg thiab kevcai tswjhwm mus sib nrog nraim ua ke. Ntau tus vajntxwv sawv los mus txhim tsa kom txojkev ntseeg loj hlob nthuav dav thiab kuj muaj ntau tus Povthawj uas koom tes hauv tes haujlwm uas hloov thiab tsa vajntxwv. Hauv tiam Vajlugkub tshiab, txojkev ntseeg ntws mus thoob plaws lub ntiajteb. Ntau qhov, nomtswv thiab feem coob tej pejxeem ntseeg raws lwm txojkev ntseeg. Pawg Ntseeg tsuas yog ib pab neeg uas tsawg, raug ntsia tsis muaj nqis, ua saib tsis taus. Nyob hauv lub sijhawm ntawd, Pawg Ntseeg tsis tshua hais ntau dab tsis txog kevcai tswjhwm, lossis hauv tej kev noj nyob, lub tebchaws. Tom qab Pawg Ntseeg nthuav dav thiab loj hlob ntawm ntau lub tebchaws nyob rau Yulauv. Tej vajntxwv Yulauv yuav tsum tau tej tus Povthawj hlob pom zoo xaiv tsa. Kev ntseeg, kevcai nomtswv, kev noj nyob, thiab lub teb chaws huav ntu sijhawm no muaj txojkev sib txuas ua ke ruaj heev. Yog li ntawd Pawg Ntseeg tau koom tes muaj zog heev nrog rau tej kevcai tswjhwm, noj nyob hauv lub tebchaws.

Niaj hnub nimno, raws li Vajtswv Txojlus qhia, tsim nyob peb muaj tus cwjpwm twg li? Ua ntej, peb pom Vajtswv qhia hais tias Nws lub tebchaws tsis yog lub ntiajteb no li. Nyob rau nimno, Nws lub tebchaws yog lub uas peb ntsia tsis pom, tsis muaj duab, tsis muaj ciam, tsis muaj ntu. Ntawd yog lub tebchaws ntawm cov uas ntseeg Nws thiab cia Nws ua lawv tus Tswv hauv lawv lub neej. Tom ntej, Vajtswv lub tebchaws yuav yog lub uas tshwm los ci ntsa iab. Nws lub homphiaj yog pab cawm tibneeg hauv lub ntiajteb kom coj lawv los rau hauv Nws lub tebchaws. Pawg Ntseeg tes haujlwm yog vim Vajtswv txoj koob hmoov ces thiaj lis coj txojkev hloov pauv tibneeg uas nyob sab hauv tsis yog hloov pauv tej kevcai uas nyob sab nraud. Vajtswv yog tus uas, txawm tias Nws muaj txaus peev xwm los mus hloov pauv txog kev nom kev tswv, lossis ncaj nraim rau kev tswj sab nomtswv, tiamsis Nws tsis txais yuav txojkev nom kev tswv thaum uas Nws raug Dab ntxwgnyoog ntxeev ntxias plaub caug hnub, thaum uas luag xaiv tsa Nws los mus ua vajntxwv, thiab thaum uas Nws ntsib kev txomnyem los Nws tsis qaug. Nws kuj tsis lees yuav txoj hau kev uas cawm tibneeg los ntawm kev ua noj ua haus, ua lag luam thaum uas Nws tsis txaus siab muab lub pobzeb los txia ua ncuav thiab Nws yws cov neeg uas raws Nws qab hais tias tsuas yog xav kom tau ncuav noj xwb.

Tiamsis, Vajtswv yog tus uas muaj kev hlub, nws zoo siab thaum uas pom tibneeg nyob hauv txojkev kaj siab, ntsiag to, ncaj ncees, txhij txhua, txawm tias tsuas nyob ib ntus hauv ntiajteb no xwb. Dua li ntawd, Vajtswv haivneeg koom tes rau kev txhim kho ib lub tebchaws kom zoo dua kuj yog ib txoj hau kev uas coj txojkev kaj los rau hauv lub ntiajteb no, kom luag pom tau tes haujlwm zoo ntawm peb kom luag qhuas txog peb Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj Ceebtsheej. Yog li ntawd, kom tes rau kev txhim kho kom lub tebchaws zoo kuj yog ib qhov uas Vajtswv cov menyuam tsimnyog ua. Qhov no tshwm los thuam uas Pawg Ntseeg qhia txojmoo zoo cawm tibneeg thiab cov neeg uas tau txais kev cawmdim yuav tau Vajtswv hloov lawv lub neej. Txojkev hloov pauv no nws twb ua rau lub tebchaws zoo dua ntxiv.

Koj thiab koj Pawg Ntseeg muaj txojkev sib koom tes txhim kho twg kom ua rau lub tebchaws ruaj khov thiab zoo dua?

Tus Tswv, thov koj pab peb cov uas yog koj cov menyuam tsis yog ntseeg xwb tiamsis kom ua lub neej ntseeg nyob rau hauv lub ntiajteb no. Thov tus Tswv koj pab menyuam tus kheej thiab Pawg Ntseeg qhia txog koj txojkev hlub kom muaj quas hauv qhov chaw uas koj teeb tseg rau peb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top