Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/11/2019

Yauhas 15:18-27
PawgNtseeg Raug TximTxom

“Yog nej nyiam ua raws li neeg ntiajteb ua, ces neeg ntiajteb yuav hlub nej. Tiamsis nej tsis nyiam ua raws li neeg ntiajteb ua, rau qhov kuv twb xaiv nej tawm hauv lub ntiajteb no lawm; yog li ntawd, neeg ntiajteb thiaj li ntxub nej.” (Yauhas 15:19).

Nqe lus nug xav: hauv ntu Vajluskub no, Vajtswv muaj lo lus ceeb toom twg tseg rau Pawgntseeg? Vim li cas Vajtswv PawgNtseeg yuav raug tibneeg ntiajteb ntxub? Koj tau paub txog qhov uas raug tibneeg ntiajteb ntxub vim tus Tswv lub npe licas? Koj yuav tsum tau ua dab tsis rau cov neeg uas ntxub thiab cov uas raug ntxub vim tus Tswv lub npe?

Pawg Ntseeg hlub tibneeg ntiajteb thiab siv zog kom coj txojmoo zoo rau txhua tus. Muaj ib txhia neeg ntiajteb hlub tshua txog Pawg Ntseeg, saib taus Pawg Ntseeg. Tiamsis Pawg Ntseeg ib txwm dhau los pheej raug tibneeg ntiajteb ntxub, tsimtxom.

Keebkwm qhia rau peb pom hais tias twb muaj ntau zaus Pawg Ntseeg raug tximtxom. Tiam uas nyuam qhuav pib, Pawg Ntseeg twb raug cov Povthawj hlob ntawm cov Yudais tximtxom. Cov Thwjtim uas qhia txojmoo zoo raug khiav tawm hauv tebchaws Yudas thiab lawv raug lwm haivneeg tawmtsam, muab kaw, ntaus, muab tua. Tom qab ntawd, cov vajntxwv Loos kuj muab cov ntseeg tso tawm sab nraum ntawm kevcai nomtswv. Vajtswv haivneeg raug txiav taubhau, raug muab hlais, raug muab hlawv ciaj, raug muab ua khoom noj rau tsiaj. Muaj tej ntu, ntau tus uas yog Vajtswv cov menyuam yuav tsum tau ua lub neej nkaum nkoos hauv tej qhov av. Niaj hnub nimno, tseem tshuav ntau lub tebchaws uas tsimmtxom Vajtswv haivneeg heev. Lawv raug luag saib tsis taus hauv lub tebchaws. Muaj tej qhov lawv tseem raug hlawv tsev, raug muab kaw, muab tua vim yus txojkev ntseeg. Kev tximtxom Pawg Ntseeg tej zaum yuav muaj los ntawm nomtswv, los ntawm lwm txojkev ntseeg, zejzog, lossis tas nrho tej kwvtij uas txheeb ze huv si.

Ua lub neej nyob kaj siab lug yog qhov uas leej twg los kuj ntshaw, thiab kuj xav ua kom haum Vajtswv siab. Yog li ntawd Pawg Ntseeg tsis muaj qhov uas txhob txwm ua kom tsis sib haum nrog rau lub ntiajteb thiab nrhiav kev qaij tej kev tximtxom yog hais tias tau. Tiamsis, nyob hauv uas ntau qhov, Pawg Ntseeg yuav qaij tsis tau kev tximtxom, yog hais tias txaus siab hlo rau Vajtswv. Ntawm no yog nqe uas tus Tswv tau qhia ua ntej thiab ceeb toom thaum ub los lawm. Vim Pawg Ntseeg muaj Vajtswv Txojlus, lawv ua lub neej raws li txoj kevcai hauv Vajtswv lub tebchaws thiab nyob hauv Nws txojkev tswjhwm. Neeg ntiajteb ces nyob hauv Dab ntxwsnyoog kev tswjhwm. Lawv cov uas nyob hauv lub tebchaws tsaus ntuj nti, tawm tsam Vajtswv. Peb yog cov nyob hauv Vajtswv lub tebchaws uas ci ntsai ab. Ob lub tebchaws tab tom nyob rau ntu uas sib tawmtsam, sib ntxub. Yog li ntawd, ces peb cia nyob rau hauv qhov uas raug tibneeg ntiajteb ntxub lawm.

Thaum uas raug tibneeg ntiajteb ntxub vim Vajtswv lub Npe, peb txhob xav tsis thoob, txhob tas kev cia siab, txhob qaug zog. Peb yuav tsum nco hais tias yus twb tau Vajtswv hu los ua Vajtswv tug lawm. Vajtswv cog lus hais tias Nws yuav pub nqi zog rau tus uas tiv kev txomnyem vim Nws lub Npe ( Mathais 5:10-12). Yog li ntawd peb cia li zoo siab hlo hauv txojkev txomnyem vim Vajtswv lub Npe. Thaum uas raug tximtxom, peb txhob cia muaj txojkev iab siab, txhob yws tibneeg ntiajteb. Peb yuav tsum nco ntsoov hais tias: luag tsis paub yam uas yus ua, thiab qhov uas lawv tawmtsam peb mas tsis yog tim lawv lub siab huv tibsi, tiamsis lawv raug Dab ntxwsnyoog dag ntxias lawv. Peb yuav tsum tau kawm Tswv Yexus tus qauv, tus qauv ntawm Xatefanaus uas zam txim thiab thov Vajtswv rau tus uas tximtxom yus.

Koj puas txaus siab hlo fij koj tus kheej rau Vajtswv los ntawm txhua lub sijhawm? Puas muaj tej zaum uas koj ntxub thiab siab tsis taus yus txojkev ntseeg?

Tus Tswv thov pab kom txhua lub sijhawm kuv txaus siab hlo rau ntawm koj txawm tias yuav ntsib kev txomnyem. Thov Vajtswv zam txim rau cov uas tximtxom Pawg Ntseeg, foom koob hmoov ntxiv dag zog rau cov Pawg Ntseeg, nrog rau txhua tus uas tiv kev txomnyem vim Vajtswv koj lub Npe.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 14-15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top