Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/11/2019

Yauhas 17:6-12
PawgNtseeg Hauv Ntiajteb

“Kuv tsis tau thov kom koj coj lawv tawm hauv lub ntiajteb no mus, tiamsis kuv thov koj tsomkwm lawv kom lawv tsis txhob raug dab Ntxwgnyoog dag ntxias. Lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li.” (Yuahas 17:15-16).

Nqe lus nug xav: Tus Tsw tau taij thov yam dab tsis rau Nws Pawg Ntseeg hauv ntu Vajluskub no? Dhau ntawm Nws tej lus thov Vajtswv, koj kawm tau yam dab tsi txog Pawg Ntseeg qhov chaw uas nyob hauv ntiajteb? Yog ib tug nyob ntawm Pawg Ntseeg, koj muaj txojkev zoo siab thiab tes haujlwm twg? Koj muaj tej kev cog lus twg rau Pawg Ntseeg?

Hauv Nws tej lus thov rau Vajtswv haivneeg ua ntej uas Nws tiv kev txomnyem, tus Tswv qhia rau peb pom txog Pawg Ntseeg qhov chaw uas nyob hauv ntiajteb no.

Pawg Ntseeg pib los ntawm lub ntiajteb. “Kuv twb qhia koj rau cov neeg uas koj muab pub rau kuv hauv ntiajteb no txhua tus paub lawm.” (Yauhas 17:6). Hauv lub ntiajteb, Vajtswv hu ib cov neeg los mus ua Nws Pawg Ntseeg. Txhua tus ntawm Pawg Ntseeg lawv dhau los ntawm lub neej uas kuj zoo thooj li lwm tus lub, li txhua hom neeg uas nyob hauv ntiajteb. Lawv kuj yog neeg muaj nqaij muaj txha li lwm tus. Lawv kuj muaj tej kev cheem tsum, kev xav, tej peev xwm, tej yam zoo thiab tsis zoo li lwm tus. Sawv ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawv kuj muaj tus yamntxwv uas yog kevtxhaum thiab txawj puastsuaj ib yam li lwm tus. Tus Tswv los tsis yog los hu cov neeg uas ncaj ncees tiamsis hu cov neeg uas muaj txim los ua Nws cov thwjtim, thiab kom lawv mus txhim tsa Vajtswv Pawg Ntseeg.

PawgNtseeg tau nqua hu tawm hauv lub ntiajteb los. Lo lus “Pawg Ntseeg” pawg ntawm cov neeg uas tau cais tawm los rau Vajtswv. Vajtswv lees yuav: “lawv tsis yog ntiajteb li” (Yauhas 17:14,16). Yog li ntawd, PawgNtseeg tsis yog ntiajteb li, tiamsis yog Vajtswv li. PawgNtseeg tau Vajtswv muab cais tawm kom txais yuav tej koob hmoov tseemceeb uas Vajtswv pub. Ntawm no yog tej koob hmoov uas nyob saum ntuj, tas nrho txoj koob hmoov uas ua kom muaj lub neej dawbhuv uas tsis muaj qhov twg thuam tau ntawm Vajtswv xub ntiag, tau ua Vajtswv tus menyuam, tau txais kev zamtxim, tau nias cim los ntawm Vaj Ntsujplig, muaj feem koom nrog Cawmseej Tswv Yexus, vv… (Efexaus 1:3-14). PawgNtseeg yog tus Tswv lub cev, yog Nws lub tuam tsev, yog pab uas muaj Vajtswv nyob nrog. Pawg Ntseeg kuj tau muab cais tawm los mus kom teev tiam Vajtswv, yog ua timkhawv txog “tes haujlwm zoo” uas Nws tau npaj rawv tseg cia lawm (Efexaus 2:10). Pawgntseeg tau cais tawm los mus ua lub neej raws li Vajtswv tej Kevcai, tau hloov dua tshiab los ntawm Nws Txojlus.

Pawg Ntseeg tseem nyob rau hauv ntiajteb. Tau nqua hu kom cais tawm los, tiamsis Pawg Ntseeg tseem nyob rau hauv ntiajteb. Vajtswv tsis tau coj Pawg Ntseeg tawm hauv ntiajteb mus (Yauhas 17:15). Nws kuj tsis xav kom Pawg Ntseeg nyob ib leeg cia muab Pawgntseeg cais tawm ntawm cov neeg uas tseem nyob hauv ntiajteb, tiamsis Nws cia Pawgntseeg ua neej nrog lub ntiajteb, vim Vajtswv xav cia Pawg Ntseeg nyob hauv ntiajteb (Yauhas 17:18). Hauv txoj hau kev ntawd, Pawg Ntseeg yog xeeb com rau ntawm Vajtswv hauv ntiajteb (II Kaulithaus 5:20). Yog qhov kaj rau ntiajteb (Mathais 5:14). Yog tus ncej thiab lub plag ruaj khov ntawm txojkev ncaj ncees (I Timautes 3:15). Hais tau hais tias: Pawg Ntseeg yog lub chaw ntaus homphiaj ntawm Vajtsw hauv ntiajteb, thiab yog txojkev cia siab rau lub ntiajteb uas tsaus ntuj nti. Tom qab uas paub tau qhov chaw ntawm Pawg Ntseeg hauv ntiajteb, koj pom yus muaj txojkev zoo siab twg thiab tes haujlwm twg? Tsim nyog koj yuav tsum muaj tej lus cog tseg twg rau Vajtswv Pawg ntseeg?

Tus Tswv, koj tau nqua hu peb tawm hauv ntiajteb los kom yog koj li. Thov Vajtswv koj pub rau peb ua lub neej kom tsimnyog yog qhov kaj rau lub ntiajteb uas tsaus ntij nti no.

Nyeem Vajluskub hausv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top