Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/11/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/11/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 01/11/2019

Phau Ntawv Nkauj 123:1-4
Thov Vajtswv Pab Menyuam yaus

“Tus Tswv thov koj hlub peb, thov koj hlub peb; rau qhov peb raug luag thuam heev lawm.” (Nqe 3).

Nqe lus nug xav txog: Lub neej ntawm tus uas taij thov nyob hauv Phau Ntawv Nkauj zoo li cas? Lawv lub siab thov Vajtswv nyob li cas? Koj tau txais kev qhia txog yam dab tsi thuam uas ntsib kev khwv hauv lub neej?

Phau ntawv nkauj 123 yog tej lus thov Vajtswv kuj yog ib zaj nkauj uas tas nrho pejxem tsa suab hu los txhawb nqa Vajtswv thiab tso siab rau qhov Vajtswv coj lawv txoj hau kev. Tau pib los ntawm feem tsawg (kuv) hauv nqe 1, tiamsis tom qab ntawd hla mus rau feem ntau (peb) hauv feem tom qab. Tej zaum yog ib tug Thawjcoj, Povthawj lossis neeg Levis, pib nqe ua ntej thiab pejxem txuas ntxiv tej nqe lawv qab. Tus Thawjcoj thiab tas nrho cov pejxem koom ua ib lub siab nthuav tawm txojkev cia siab ntawm yus tus Tswv uas yog lawv tus Vajtswv (nqe 2). Lawv tso siab rau Vajtswv yog tus uas “nyob saum txhua tshooj ntuj” (nqe 1).

Hauv kevntseeg, Vajtswv haivneeg qhuas thiab tso tej kev khwv rau Nws. Tus tub qhe zov tos ntawm nws tus tswv licas, ces Vajtswv haivneeg kuj zov tos Vajtswv uas yog tus Tswv txojkev pab ib yam nkaus li ntawd (nqe 2). Peb yuav ntsia tsis pom Vajtswv los ntawm lub qhov muag uas yog sab nqaijtawv, tiamsis yuav pom Vajtswv los ntawm ob lub qhov muag sab kev ntseeg. Vajtswv txojlus qhia hais tias “Peb yuav tsum ntsia ntsoov Yexus tus uas yog peb lub hauvpaus kev ntseeg thiab ua kom peb kev ntseeg tiav.” (Henplais 12:2). Vajtswv menyuam “tos ntsoov” “tsa qhov muag saib” hauv kev ntseeg thiab tso tej kev khwv rau hauv Vajtswv txhais tes. Nyob hauv txhua txojkev khwv ntawm lub neej, peb cia li nrhiav thiab thov Vajtswv thiab muab peb tej kev cheem tsum fij qhua rau Nws, Nws yuav hlub tshua thiab pab peb.

Ib qhov thiab yog pab rau Vajtswv cov menyuam kom hla dhau txokev khwv yog muaj lub siab ntev thov Vajtswv. Vajtswv cov menyuam raug “saib tsis taus,” raug “thuam,” thaum ntawd lawv pom hais tias lawv lub neej “qaug zog heev” (nqe 4). Tiamsis hauv txojkev khwv ntawd, lawv tsis tig rov qab, tsis tas kev cia siab, tiamsis rau siab taij thov Vajtswv txojkev hlub tshua thiab thov tsis tseg “mus txog thaum uas Vajtswv hlub tshua lawv” (nqe 3). Lo lus “hlub tshua” tau hais mus hais los peb lwm tsis yog qhia txog lawv txojkev ruaj siab xwb, tiamsis kuj qhia txog lawv txojkev ntseeg rau Vajtswv txoj koob hmoov. Xibhwb Povlauj qhuab ntaus peb yuav tsum “thov Vajtswv tsis tseg” (1 Thexalaunivkes 5:17). Cia li muaj txojkev cia siab, Vajtswv yuav teb koj teb lus taij thov vim Vajtswv cog lus hais tias “nej thov nej thiaj yuav tau” (Mathais 7:7).

Hauv lub neej uas nrog Vajtswv mus, Vajtswv cov menyuam yuav tsum tau ntsib ntau yam kev khwv, txomnyem. Kom hla dhau tej kev khwv thiab txomnyem ntawd, Vajtswv haivneeg yuav tsum tau los nrhiav Vajtswv, ntseeg, tso siab thiab muaj lub siab ntev thov Vajtswv. Vajtswv yuav teb thaum uas txog Nws lub sijhawm.

Koj puas tas siab ntseeg, tsos siab thiab fij koj lub neej rau Vajtswv lawm tau?

Ua Vajtswv tsaug rau Nws txojkev hlub tshua ua loj kawg nkaus. Thov Vajtswv koj pab menyuam yaus kom muaj lub siab ruaj nrog koj mus, txawm hauv txojkev txomnyem los menyuam yaus kuj muaj lub siab ntev thov Vajtswv thiab fij tas nrho menyuam lub neej rau koj txhais tes.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Cov Thawjtswj 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top