Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 31/10/2019

Yaxayas 66:1-24
Lus Cog Tseg Loj

“Tus Tswv hais tias, “Kuv lub hwjchim yuav tuav lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab kom nyob ruaj, mas nej cajces thiab nej lub npe yuav nyob ruaj khov ib yam li ntawd” (nqe 22).

Lus nug: Yaxayas hais ntxiv licas txog Yeluxalees tshiab? Lo lus cog tseg loj ntawm no yog dab tsi? Cov tawm tsam Vajtswv tau txais dabtsi? koj xav licas thaum nyeem phau ntawv Yaxayas?

Thaum uas Vajtswv hais tias Nws nyob tsis muaj ciam, Nws tsis yog nyob hauv ib lub tsev los sis ib chav tsev twg li uas tib neeg ua los, Vajtswv hais ntxiv tias Vajtswv hlub tus uas muaj lub siab mos muag, txo hwj chim, thiab txawj lees kev txhaum (nqe 2; 57:15). Nws chim siab rau cov neeg uas pub khoom rau Nws tiam sis hauv tus ntawd lub siab tsis lees kev txhaum tiag tiag. Vajtswv tsis nyiam kev Pehawm raws li kevcai, yog tias peb tsuas pehawm raws li kevcai xwb ces kuj zoo ib yam li peb pemlom ntag.

Ntxiv mus, thaus Yaxayas muab Yelusxalees los piv zoo ib yam li tus poj niam uas yug me nyuam. Yaxayas xav hais txog Vajtswv yuav txhim kho Yelusxalees tshiab thiab kho rau ib hnub lub nroog ntawd yuav tsis tau tiv kev txomnyem ntxiv lawm (nqe 8). Nws cog lus tias yuav pub rau Yeluxalees muaj kev thaj yeeb (nqe 12) , no yog kev thaj yeeb ntawm kev tswj, kev ywj pheej, ua ntej txhua yam ntawd yog kev thaj yeeb hauv Vajtswv. Thaud tej no tshwm sim los, cov tubtxib txhua tus yuav zoo siab heev tsis hais sab nqaij tawv los sab ntsujplig, tiam sis Vajtswv tus yeeb ncuab yuav raug teem txim (nqe 15).

Nqe (22-24) Vajtswv muab lo lus cog tseg loj pub rau Vajtswv cov menyuam. Cov tubtxib uas mloog lus thiab lawv tej xeebntxwv yuav nyob mus ibtxhis rau hauv lub ntuj tshiab thiab teb tshiab (nqe 22 , 65 :17). Yeej muaj tseeb tiag tsuas yog tus uas mloog Vajtswv lus thiaj muaj nyob mus ibtxhis xwb, tus uas tawm tsam Vajtswv yuav raug Vajtswv teem txim (nqe 24). Coob tug tsis nkag siab tias vim licas Yaxayas yuav xaus phau ntawv no los ntawm qhov uas tham txog kev txom nyem hauv ntuj tawg. Yooj yim nkag siab xwb vim qhov no yog qhov xaus rau tus tsis muaj lub siab ncaj, tsis mloog Vajtswv lus thiab niaj hnub tawm tsam Vajtswv haiv neeg. Thaum uas peb hnov tej lus cog tseg txawv txawv no thiab tej lus ceeb toom uas txaus ntshai kawg nkaus, peb tseem xaiv txoj kev ntawd, ua lub neej tawm tsam Vajtswv ces peb yuav raug teem txim nyhav tshaj plaws li.

Tswv Yexus twb hais txog nqe kawg ntawm phau Yaxayas kom tiv thaiv tib neeg txhob mus ntuj tawg (Malakaus 9 : 47-48). Kev tshaj tawm moozoo yuav tsum mus nrog tej lus cog tseg, kev ceeb toom, kev teem txim, yog tsis li ntawd qhia Moozoo yuav tsis muaj qab hau dab tsi.

Koj pib thiab xaus kev qhia Moozoo licas?

Vajtswv kuv ua koj tsaug rau koj tej lus cog tseg, kuv tso siab rau tej lus ntawd. Thov koj pab kom kuv mloog koj lus thiab qhia Moozoo kom muaj qab hau rau lwm tus.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 11

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top