Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/10/2019

Yaxayas 65:17-25
Ntuj Tshiab, Teb Tshiab

“Tus tswv hais tias, kuv yuav tsim dua lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab, nej yuav tsis nco txog tej uas twb muaj tas los lawm” (nqe 17).

Lus nug: Ntujntshiab thiab teb tshiab tau Yaxaya hais txog licas? Ntawm no muaj tej lus cog tseg licas? Koj puas xav tias Vajtswv cog lus tseg rau koj? Vim li cas ?

Tus cev Vajtswv lus uas yog Yaxayas ua yog toog pom ntuj tshiab thiab ntiajteb tshiab, nroog Yeluxalees tshiab. Vajtswv hais rau nws tias, lawv yuav tsis nco txog tej uas twb muaj tas los (nqe 17), vim txhua yam yuav raug rhuav tshem tag huv tibsi. Hloov pauv txhua yam mus ua yam zoo tshaj plaws. Ntuj tshiab thiab ntiajteb tshiab yuav tsis muaj tej xwm dab tsi phem lawm (nqe 25) Tsis yog lub nroog Xi-oos me li tib neeg txawjntse soj ntsuam, tiam sis yog hais txog ib qhov kev tsim tshiab ntawm Vajtswv.

Yaxayas uas yog tus cev Vajtsw txoj lus ntsia pom lub nroog Yeluxalees tshiab, pom cov ntseeg txhua tus nyob kaj siab lug, zoo siab hauv Vajtswv xub ntiag (nqe 18b -24). Tib neeg, tsis hais txheej thaum ub los yog nim no lawv siv zog nrhiav kev thajyeeb, koom ua ib lub siab, kev kaj siab …. los rau neeg, tiam sis txhua yam uas neeg siv zog ntawd tsis muaj qab hau li, ua tsis tau li, txij puag thaud Chivkeeb los (Chiv keeb 11:1-9). Yam uas tib neeg siv zog tsim kom muaj los tsuas yuav raug puas tshuaj mus xwb, zoo li Yaxayas tau hais hauv tshooj 24. Tiam sis lub ntiajteb tshiab uas Vajtswv tsim los puv npo kev kaj siab (nqe 18b ,19a). Tej kev quaj (nqe 19b) hloov ua kev thov Vajtswv, thiab Vajtswv mloog lawv tej lus thov ua ntej lawv thov (nqe 24)

Tej zaum Yaxayas tsis muaj txaus lus los hais txog lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab zoo npaum twg. Tiam sis peb kuj nkag siab me ntsis dhau los ntawm nqe 19b -23 vim txawv hauv chivkeeb 3. Vim nyob hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab Yaxaya tsis pom txog kev foom phem, tsis muaj kev tuag (nqe 20) Tib neeg yuav tau noj tsob txiv qab kawg nkaus hauv lub vaj (nqe 21) cov xeeb ntxwv yuav tau txais koob hmoov (nqe 23). Tsiaj txhu los sib haum xeeb, muaj kev thaj yeeb qhov txhia chaw.

Ua ntej yuav xaus, thov koj rov tig saib ntu Vajlugkub no saib tej lus cog tseg rau koj yog dab tsi?

Vajtswv, kuv ua koj tsaug vim kuv paub tseeb hais tias tom ntej kuv yuav pom yam tshiab uas koj tsim los. Thov koj hloov pauv kuv lub siab kom ib hnub kuv zoo zuj zus li koj thiab kuv yuav qhia kev kaj siab rau cov nyob ib puag ncig ntawd kuv.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Cov Thawj Tswj 10

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top