Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/10/2019

Yaxayas 65:1-16
Txoj Hmoov Licas?

“Kuv hais rau nej hais tias, cov tubtxib uas hwm kuv thiab mloog kuv lus yuav muaj noj muaj haus nplua mias, tiamsis nej yuav tshaib nqhis. Kuv cov tubtxib yuav zoo siab heev, tiamsis nej yuav poob ntsejmuag. Kuv cov tubtxib yuav hu nkauj zoo siab, tiamsis nej yuav quaj lwj siab ntsuav” (nqe 13-14).

Lus nug: Muaj kev cia siab dab tsi rau cov Yixalayees dhau los ntawd tus cev VAJTSWV Txojlus? Vajtswv hais tias tus Tubtxib uas ncaj ncees thiab tsis ncaj sib txawv licas? Hauv qhov kev sib txawv no koj kawm tau dabtsi?

Txoj kevcai uas Vajtswv muab rau Mausxes thiab cov cev Vajtswv lus, qhia tau rau sawv daws paub tias yam zoo nyob licas, yam phem zoo licas. Txoj cai no tsis cia rau saum ib haiv neeg twg, ib pab neeg twg los sis tsis hais saum Aaplashas cov xeeb ntxwv tiam sis cia rau saum txoj kevntseeg thiab ua raws li Vajtswv txoj cai.

Yixalayees yog haiv neeg uas Vajtswv xaiv cia, tiam sis lawv ua phem kawg li, lawv fij khoom rau lwm tus vajtswv, yog li Vajtswv thiaj hais tias, Vajtswv yuav teem txim rau lawv. Txawm li ntawd los Vajtswv yuav tsis muab cov Yixalayees tua tuag tu noob. No yog ib qhov kev cia siab Yixalayees piv zoo yam Vajtswv tsob txiv. Vajtswv cog lus tseg tias nws yuav tseg ib cov ceg txiv thiab Nws yuav tu cov ntawd. Qhov no qhia tias Vajtswv yuav cawm cov Yixalayees thiab txhim kho lawv cov uas tseem nyob. Vajtswv ua li ntawd vim nyob hauv muaj Vajtswv cov tub qhe uas muaj lub siab ncaj ncees (nqe 8). Qhov no txhawb tau peb tias yog nyob hauv ib pab pawg twg muaj Vajtswv cov tub qhe uas ncaj ncees nyob hauv ces thaj tsam ntawd yuav tau txais koob hmoov.

Ntawm no Vajtswv muab cov tubtxib uas mloog Vajtswv lus thiab cov tub txib uas tsis mloog Vajtswv lus los sib piv (nqe 13-14). Kev mob siab, kev tshaib nqhis, kev quaj kev nyiav yog tseg cia rau tus tsis mloog lus, tsis ncaj ncees. Tab sis cov uas mloog lus thiab hwm Vajtswv yuav tau noj tsau npo, muaj kev kaj siab. Vajtswv teem txim rau cov tsis mloog lus, tiam sis Nws cawm cov uas hwm Nws thiab mloog Nws lus. Vajtswv yog tus Tswv ntawm kev dawbhuv, kev ncaj ncees, kev hlub thiab koob hmoov. Vim li ntawd Vajtswv thiaj teem txim rau cov ua txhaum. Vajtswv kev teem txim tsis yog cia li coj tus ntawd mus pov tom Ntujtawg li coob leej tau xav, tibneeg yog tibneeg txhaum thiab nws tus kheej txiav txim siab ua mus li ntawd. Nyob rau nqe 12 Vajtswv hais rau cov Yixalayees hais tias “Nej twb ua yam uas kuv ntxub thiab xaiv yam uas kuv tsis nyiam” Vajtswv tsis xav kom leej twg raug kev puas tshuaj, Nws xav kom txhua tus tau txais kev dim xwb (I Timaustes 2 :4). Yog li mus Ceebtsheej thiab mus ntuj tawg, tau txais kev dim thiab kev teem txim yog nyob ntawm koj xaiv.

Koj tau xaiv licas lawm? Koj txoj kev xaiv ntawd muaj qab hau licas rau koj lub neej?

Vajtswv kuv ua koj tsaug uas koj rov hais qhia kuv paub txog txoj koobhmoov thiab tus tub txib uas mloog lus yuav tau txais nqi zog, tus uas tsis mloog lus yuav tau teem txim. Thov koj pab kom kuv mloog koj lus mus ibtxhis.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top