Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/10/2019

Tes Hauj Lwm 6:8-15
Kev Tsimtxom Loj Tab Tom Nyob Tos

“Cov uas raug luag tsimtxom vim lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam cov ntawd tau koob hmoov, rau qhov ntuj Ceebtsheej yog lawv tug” ( Matthais 5:10)

Lus nug: Vim licas Xatesfanaus raug tawm tsam, nws tau tiv thaiv licas? muaj yam kev tsim tsim dabtsi tab tom tos koj? Vajtswv Txojlus nplig koj siab li cas thaum koj ntseeg Yexus?

Xatesfasnaus yog ib tug muaj kev ntseeg, nws yog ib leej ntawd 7 leej uas tau raug cov Timthawj xaiv los faib zaub mov (nqe 5-6). Nqe 8 qhia tias Vajtswv pub koob hmoov rau nws thiab pub hwjchim rau nws ua tau tej txujci tseemceeb uas sawv daws xav tsis thoob li. Tau Vaj ntsujplig pub rau nws hais tej lus ntse ntsuav rau cov uas tsimtxom nws (nqe 10). Thaus tab tom raug tsimtxom ntawm cov neeg nyob ib puag ncig ntawd Xatesfasnaus kuj pom tias nws lub ntsej muag zoo li timtswv.

“Cov neeg Ywj pheej” (nqe 9) yog cov Yixalayees uas raug ua qhev tau cov nom tswv Loos cawm, lawv ua ib lub tsev sablaj rau nram Yeluxalees. Lawv sawv los tawm tsam vim Xatesfanaus qhia tsis zoo li lawv xav, lawv npau taws kawg li vim lawv cav tsis yeej Xatesfasnaus, yog li lawv thiaj tuav tswvyim muab Xatefanaus tua pov tseg. Pab tib neeg ntawm no lawv tsis muaj hwjchim thiab meej mom nyob rau ib phab twg li, lawv thiaj yaum kom cov pejxeem los nrog lawv ua tim khawv cuav. Lawv liam tias Xatesfanaus hais tias Yexus uas yog neeg Naxalev yuav rhuav tshem lub Tuamtsev thiab hloov Mausxes txoj kevcai. Qhov uas hais saib tsis taus Mauxes yog ib txoj kev txhaum loj heev rau cov Yixalayees tiam ntawd.

Cov neeg no tawm tsam Xatesfasnaus tus uas muaj Vajtswv tus ntsujplig nrog nyob kuj yog lawv tab tom tawm tsam Vajtswv ntag. Peb pom tau tias ntawm no muaj ib qhov kev dig muag nyob rau sab ntsujplig. Thaum Xatefanaus qhia txog qhov tseeb ces lawv tsis qhiab siab txais yuav vim lawv tsis nkag siab. Tswv Yexu twb ceeb toom rau cov thwjtim ua ntej lawm hais tias lawv yuav raug tsimtxom ib yam li Yexus raug (Yaus has 15 : 18 -25) yam no muaj tiav mus li Tswv Yexus tau hais tseg cia. Hnub no peb twb raug, tab tom raug, yuav raug tej kev tsim txom sab ntsujplig ib yam li ntawd. Tab sis tsis yog peb ib leej vim Tswv Yexus hais tias Luskas 12: 11-12. Yam uas peb yuav tsum muaj yog yuav tsum ceev faj thiab ua siab ntev mus txog kawg. (Malakaus 13:13).

Koj paub thaj tsam twg tab tom muaj kev tsimtxom? Siv lub sijhawm no los thov Vajtswv rau lawv, thov Vajtswv rau koj Pawgntseeg, rau koj tus kheej.

Vajtswv, tus uas yog txoj kevhlub, koj paub tias koj cov Menyuam tab tom raug tsimtxom rau phab ntsujplig licas. Thov koj pab kom kuv tsim dheev thiab ua tau siab ntev mus txog hnub uas tau ntsib koj thiab muaj ntsej muag luag ntxhi.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 8

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top