Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 27/10/2019

Tes Hauj Lwm 6:1-7
Kev Daws Teebmeem Hauv Pawgntseeg

‘Yog li ntawd, cov kwvtij, nej cia li xaiv xya leej los rau peb; lawv yuav tsum yog cov uas sawvdaws hwm, puv npo Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv thiab muaj tswvyim; peb yuav tsa lawv ua tes haujlwm no” (nqe 3)

Lus nug: Yam teebmeem dab tsi tshwm rau pawg ntseeg xub thawj? 12 tug Timthawj daws teeb meem licas? Peb kawm tau yam dab tsi ntawm cov tim thawj thaum lawv tau los ua Thawjcoj?

Pawgntseeg xub thawj yog pawg uas zoo heev, Puv npo Vaj ntsujplig tus dawbhuv. Pom tej txujci tseemceeb, muaj kev sib hlub, sib koom tes, sib txhawb….Tiam sis thaum Pawgntseeg fuam vam heev tuaj ces kev tswj Pawgntseeg nyuaj kawg li, vim muaj ntau yam teebmeem heev li. Cov ntseeg sib yws txog kev faib noj, faib haus tias, tsis muaj kev ncaj ncees rau cov poj ntsuam. Cov Timthawj thiaj sab laj ua ke thiab los xaiv tsa tau 7 leej muaj lub neej zoo li nqe 3, los tswj tes haujlwm uas faib zaub mov. Thaus kawg yam uas lawv tau txais yog Vajtswv tes haujlwm tiav mus zoo, Pawg ntseeg fuam vam coob heev, cov neeg uas thaum ub pheej nrhiav kev tawm tsam lawv, nim no kuj los ntseeg lawm thiab. Hnub no peb cov ntseeg peb yuav tsum vam khom Vajtswv pab peb kom peb dhau los ua ib tug puv npo Vaj ntsujplig, muaj tswvyim thiab sawv daws hwm. Npaj txhij hnub Vajtswv hu peb los ua nws haujlwm ntag. 12 tug Timthawj yog cov uas muaj kev txawjntse rau phab kev coj, kev tswj Pawgntseeg.

Yam xub thawj yog lawv txawj mloog, nkag siab, paub yus li haujlwm. Lawv kho lawv tam sim ntawd, lawv tsim liam rau leej twg (nqe 1-2).

Yam tim ob, lawv yog cov uas ntsia mus pom deb, thaus uas Pawgntseeg fuam vam lawm, yuav tsum muaj cov saib xyuas rau phab ntsujplig. Yam uas lawv muab ua qhov thib ib rau hauv Pawgntseeg yog cob qhia. Tshuav lwm txoj haujlwm ces lawv muab rau lwm tus hauv Pawgntseeg ua. Yog vim li ntawd cov Timthawj thiam tsa kom muaj 7 leej los pab (nqe 2-4). Nyob rau ntawm tshooj 6 lawv tsis siv lo lus txwj laug rau 7 leej no, tshooj no qhia tias lawv yog cov pab haujlwm, tiamsis ntawm no tsis yog ib tes hauj lwm me.Vim nyob rau tiam ntawd ces cov ntseeg niaj hnub tuaj noj haus ua ke.

Yam tim peb yog cov Timthawj txawj faib hauj lwm rau tibneeg raws li nws ua tau. Lawv paub tias kev tswj nyiaj txiag, tswj zaub mov , faib zaub mov noj yog ib tes haujlwm tseemceeb thiab nyhav heev, yog li lawv yuav tau xaiv cov neeg li nqe 3 tau qhiab los ua xwb thiaj tau.

Yam tim plaub, lawv yog cov uas nkag siab lwm tus thiab txawj xaiv kom yog tus los ua hauj lwm. Lawv xaiv cov neeg Kilis los ua tes haujlwm ntawd kom thiaj muaj kev ncaj ncees.

Yam tim tsib, lawv yog cov uas txawj cia siab rau lwm tus. Tso cai thiab txhawb cov uas xaiv tau ntawd los ua hauj lwm dhau los ntawm qhov uas lawv tsa tes thov Vajtswv nyob nrog lawv thiab thov Vajtswv pab kom lawv yuav ua haujlwm tiav mus zoo.

Piv rau cov Timthawj koj puas yog ib tug thawjcoj zoo, tsis hais coj ib pab pawg twg los sis coj koj tsev neeg?

Vajtswv es, Thov koj pab kom kuv puv npo Vaj ntsujplig tus dawbhuv. Thov koj pub kuv muaj koj kev txawjntse, thov koj pab kom kuv muaj lub neej zoo txhua hnub, thiab ua txhua yam rau koj tau ntsej ntsej muag.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Cov Thawj Tswj 7

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top