Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/10/2019

Tes Haujlwm 5:34-42
Nkamaliyees Tej Lus Qhuab Ntuas

‘tiamsis yog Vajtswv kom lawv ua ces nej yuav kov tsis yeej lawv li. Yog nej tawmtsam lawv, nyob tsam yog nej tawmtsam Vajtswv!’ (nqe 39)

Lus nug: Nkasmaliyees yog leej twg (nqe 34, 22:3)? Nws tau qhuab ntuas tej nomtswv licas? Thaus kawg zoo licas? Koj kawm tau yam dab tsi lub sijhawm Vajtswv tiv thaiv Vajtswv haiv neeg?

Nkamaliyees yog ib tug Falixais, yog ib pab uas qhia Vajtswv txoj Kevcai nruj heev. Lawv yog cov qhia kevcai tiam sis lawv tsis coj raws li kevcai. Ntau zaug Tswv Yexus thiaj cem lawv hais tias, cov niag neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus. Tiam sis Nkasmaliyees yog ib tug txawv lawv, nws tau pejxeem hwm heev, nws yog ib tug muaj koob nto npe thiab txawj ntse kawg nkaus li. Nws kuj yog Paulus tus Xibhwb, tus uas tom qab no tau Tswv Yexus hu nws los ua Yexus ib tug thwjtim thiab tis dua ib lub npe rau nws hua ua Povlauj. Nkasmasliyees txoj kev txawj ntse yog dhau los ntawm nws tej lus hais nyob hauv nqe 35-39. Vim nws tej lus hais ntse ntsuav ntawd, cov nom tswv thiaj hloov siab tsis muab cov Timthawj tua, thiab lawv xav tias lub sijhawm ntev mus ces tes hauj lwm uas cov Timthawj ua yuav puas tshuaj thiab yuav ploj mus, yuav tsis ua cas rau lawv lub meej mom ntxiv lawm.

Tej zaum NKamaliyees kuj tsis yog txhawb cov Timthawj los sis pab cov Timthawj mus rau kev zoo tab sis qhov nws ua ntawd yog ua muaj homphiaj zoo rov rau nws phab xwb. Txawm li ntawd los Nkamaliyees yeej dhau los ua ib tug pab cov Timthawj kov dhau tej kev txomnyem zaum no. Peb pom tau hais tias Vajtswv muaj ntau txoj kab kev cawm Vajtswv cov neeg thaum ntsib kev txomnyem. Muaj tej zaum Nws siv Timtswv los pab (nqe 19), muaj tej zaum Vajtswv siv tibneeg los pab, txawm tus neeg ntawd nyob rau pab tsimtxom los Vajtswv yuav siv ces Vajtswv yeej siv tau. Txawm li ntawd los cov Timthawj yeej tseem raug nplawm thiab txwv tsis pub tuav tswv Yexus lub npe qhia leej twg li. Txawm raug nplawm li ntawd los cov Timthawj yeej muaj kev kaj siab kawg li vim lawv tiv kev txomnyem hauv Yexus lub npe lawv suav tias yam ntawd yeej tsim nyog. Tom qab ntawd txhua hnub cov Timthwj pheej qhia Yexu zaj rau sawv daws tsis hais huav Tuantsev los yog nyob tom tej tsev.

Peb pom tau tias ua Vajtswv thwjtim yeej khiav tsis dhau txoj kev tsimtxom, kev ntxub, kev khib, raug nplawm thiab nyob tsev lojcuj…Tiam sis peb muaj Vajtswv nrog peb nyob, txhua yam uas peb cheem tsum yog nyob hauv Vajtswv. Kev thaj yeeb, lub zog, kev kaj siab, zoo siab txaus siab txhua yam no Vajtswv muaj. Cov ntseeg uas nyob rau txhua tiam neeg yuav tsum nkag siab thiab paub meej Vajtswv Txojlus nyob hauv Yaus has 15:20a “Nej yuav tsum nco ntsoov tej lus uas kuv qhia rau nej hais tias, Tub qhe yeej tsis muaj hwj chim loj dua nws tus tswv. Yog lawv tsim txom kuv lawv yeej tsim txom nej thiab, yog lawv ua raws li kuv tej lus qhia lawv yeej ua raws li nej tej lus qhia thiab”.

Koj puas tau ntsib dhau tej kev tsimtxom li cov Timthawj twb ntsib los nob thiab?

Vajtswv, thov koj qhia kom kuv paub tias txawm kuv yuav ntsib kev tsimtxom los thov koj pub kom kuv muaj txaus lub zog los tiv thaiv. Kom kuv dhau tau los ua koj ib tug menyuam uas ncaj ncees.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 6

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top