Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/10/2019

Phau Ntawv Nkauj 122:1-8
Kev Pehawm Vajtswv

“Yog lub chaw uas txhua xeem Yixalayees tuaj txoos ua ke ua tus Tswv tsaug raws li nws tau samhwm rau lawv lawm” (nqe 4)

Lus nug: Tus mus Pehawm Vajtswv yuav tsum muaj lub siab zoo licas? Lub ntsiab ntawm kev Pehawm yog dabtsi? Phau Ntawv Nkauj tshooj 122 koj tau txais kev cob qhia dabtsi ntawm kev thov Vajtswv sib pab? Koj tau ua licas lawm?

Phau Ntawv Nkauj tshooj 122 hais txog kev kaj siab thaum uas taug txoj kev deb deb tuaj mus Pehawm Vajtswv. Nws zoo siab thaum tuaj txog ntawm lub qhov rooj, sib hu los mus rau hauv tus Tswv lub tsev. (nqe 1-2). Nws tsis tuaj Pehawm Vajtswv ib leej tiam sis tuaj muaj coob leej. Vajtswv cov menyuam yuav tsum muaj kev koom ua ib lub siab hauv kev thov Vajtswv, sib txhawb kom mus Pehawm, cia li Pehawm Tustswv hauv kev kaj siab lug.

Yam tseemceeb hauv kev pehawm yuav tsum yog muab peb lub siab rau Vajtswv, Pehawm Vajtswv, Hu nkauj qhuas Nws. Tsis yog peb Pehawm los ntawm kevcai xwb. Peb yuav tsum paub peb leb hom phiaj tuaj pehawm yog dabtsi. Tsis yog muaj peb xwb tiam sis tseem muaj lwm tus thiab. Nqe 4 sau qhia tias txhua xeem Yixalayees tuaj txoos ua ke raws li tau samhwm tseg lawm. Qhov no qhia tias muaj kev sib koom los ntawm ntau xeem neeg… ua ke. Tab sis koom tuaj Pehawm ua ke, sawv daws muaj ib lub homphiaj uas yog Pehawm Vajtswv. Hnub no peb yuav tsum muaj kev koom siab, koom tes ua ke hauv kev Pehawm Vajtswv. Cia li txhawb nqa thiab hu nkauj qhuas Nws, ua Nws tsaug rau txhua yam.

Cov Pejxeem Pehawm Vajtswv dhau los ntawm kev thov Vajtswv, txhua tus tsa sua hlo los thov Vajtswv pub kev thajyeeb rau lub nroog Yelixalees. Lub nroog Yeluxalees muaj lub ntsiab lus tias lub chaw thajyeeb. Tiam sis lub nroog no yog lub nroog uas muaj kev tsov rog ntau kawg. Yelusxalees muaj kev thaj yeeb yog nyob rau tiam uas Vajntxwv Daviv Kav xwb (Yaxaya 9: 6-7, Luka 1 : 26-33). Yog li thaum thov Vajtswv, peb thiaj thov hais tias Thov koj los kav neeg lub siab (Mathais 6 :10). Dhau ntawd lawm peb yuav tsum thov Vajtswv rau Pawgntseeg, ib leeg thov Vajtswv rau ibleeg. (nqe 7). Peb yog ib pab lawm peb yuav tsum txawj sib pab, ib leeg thov Vajtswv rau ib leeg (nqe 8). Thaus paub tias Vajtswv lub Tebchaws los yuav txog peb yuav tau thov Vajtswv pab cov uas ploj lawm.

Koj puas tau tuaj Pehawm Vajtswv los ntawm kev zoo siab qhuas Vajtswv, thiab thov Vajtswv pab rau koj cov phooj ywg?

Vajtswv es, thov koj zam txim rau kuv os. Thov koj pab kom kuv Pehawm koj los ntawm kev kaj siab thiab zoo siab hu nkauj qhuas koj tag siab nrho. Thov koj pab kom kuv txawj thov Vajtswv rau lwm tus thiab, thiab thov rau cov uas ploj lawm thiab.

Kawm Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 5

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top