Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/10/2019

Tes Hauj Lwm 5:17-33
Thaum Nyob Hauv Kev Tsimtxom

“Pestus thiab cov timthawj teb hais tias “Peb yeem yuav mloog Vajtswv lus heev dua mloog neeg lus” (nqe 29)

Lus nug : Tus Povthawj hlob thiab cov Xadukais muaj tus yam ntxwv licas thaum uas Vaj ntsujplig lub hwj chim ua rau cov ntseeg loj hlob zuj zus? Cov thwjtim tiv thaiv licas thaum ntsib kev tsimtxom ?

Tus Pov thawj hlob thiab Pab Xadukais lawv ua haujlwm rau sab ntsujplig. Tiam sis lawv tsis paub tseeb txog kev cawmdim uas Vajtswv npaj cia rau tibneeg dhau los ntawm Tswv Yexus. Lawv coob tug twb yog cov uas tsimtxom Yexus ntag.

Tom qab Yexu sawv rov los muaj ntau yam txujci tseemceeb tshwm los ntawm cov thwj tim los. Vim li ntawd thiaj ua rau cov Povthawj hlob thiab cov Falixais muaj lub siab khib vim lawv xav tias lawv tsis cuag cov Timthawj (nqe 17). Qhov uas yuav tuav tau lawv lub meej mom cia yog lawv ntes cov Tim thawj mus tsimtxom thiab txwv tsis pub lawv qhia txog Yexus rau pexeem (nqe 18). Lawv chim siab thiab npau taws kawg thaum hnov tias cov Timthawj cia li tawm hauv tsev lojcuj los lawm (nqe 24). Thaum lawv hnov kiag tias cov Timthawj tab tom qhia cov pejxeem ces lawv tuaj ntes kiag tiam sis lawv kuj ntshai tsam Pejxeem txawb pob zeb rau lawv (nqe 26). Thaus lawv hnov tias cov Tim thawj ua tim khawv txog Yexu zaj muaj zog kawg ces ua rau lawv npau taws thiab chim siab heev, lawv xav muab cov Timthawj tua kiag (nqe 33). Cov neeg no cas ntxim hlub tshaj li, lawv nqa npe tias ua Vajtswv haujlwm tiam sis lawv tsuas nrhiav hau kev kom luag hwm lawv thiab saib taus lawv xwb. Hauv lawv lub siab puv npo kev khib, kev npau taws, kev ntshai …

Cov timthawj tau txais Vaj ntsujplig lub hwjchim, tau pom Yexus ua tej txujci tseemceeb. Lawv hnov tus Tswv lub suab hais kom lawv mus qhia Moozoo (nqe 21). Lawv kuj tau txais kev txawjntse, lub tswvyim mus teb cov povthawj hlob tej lus nug. Lawv paub tias yuav tsum mloog Vajtswv lus ua ntej xub txhob maj ua li tibneeg hais, txawm tej tibneeg lub sijhawm ntawd yog cov muaj hwj chim loj hauv lub ntiajteb muaj peev xwm yuav muab lawv ntaus, muab lawv tua lossis kaw rau hauv tsev lojcuj thiab muab lawv tua kom tuag los lawv yeej mloog Vajtswv lus heev dua (nqe 29-32).

Cov Thwjtim paub tias Tswv Yexus yog tus Mexiyas, tus uas tuag theej neeg ntiajteb lub txhoj. Nws twb hu cov Thwjtim los ua Nws haujlwm uas yog tshaj tawm txoj Moo zoo rau Tib neeg . Lawv mloog tus Tswv lus, txaus siab tso txhua yam tseg tsis hais kev thaj yeeb, kev tau zoo, lub meej mom tseg cia mus ua Vajtswv haujlwm, meej mom, hwjchim lawv muab pub tas nrho rau Vajtswv. Lawv tsis nrhiav tej ntawd txawm yog lawv twb yog cov uas tsim nyog tau. Qhov zoo tshaj uas lawv tau yog tau Vajtswv qhuas (Yaushas 12 :26)

Koj kawm tau dabtsi dhau ntu Vajlugkub hnub no?

Vajtswv es, Thov koj pab kom kuv ua tau li cov Thwjtim, txawj hwm koj, txawj ntshai koj thiab kub siab lug qhia koj txoj Moozoo. Thov koj pub kom kuv muaj txaus dag zog, tswvyim, kev txawjntse thaum ntsi teeb meem.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 4

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top