Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 23/10/2019

Tes Hauj Lwm 5: 12-16
Vaj Ntsujplig Lub Hwjchim

“Cov timthawj ua tej txujci uas xav tsis thoob ntau yam rau sawvdaws pom. Cov ntseeg niaj hnub tuaj nyob ua ke ntawm qhov chaw uas hu ua Xalumoos lub qab kha” ( nqe 12 )

Lus nug: Vaj ntsujplig ua licas tom qab uas Ananias thiab Xafilas raug txim? Lawv xav li cas rau Vaj ntsujplig lub hwjchim? Hnub no, Vaj ntsujplig lub hwjchim nyob nrog kojkev ua neej licas?

Vaj ntsujplig yog ib tug hauv Vaj Peb Leeg. Nws muaj cwjpwm zoo yam li Vajtswv, dawbhuv, muaj kevhlub, puv npo hwjchim ….. Nws kev dawbhuv qhia rau peb dhau los ntawm qhov uas Nws txiav txim tuag rau Ananias thiab Xafislas, txhua tus uas hnov zaj no lawv ntshai kawg li. Vaj ntsujplig lub hwj chim tau ua dhau los ntawm tej txujci tseemceeb, kev kho mob zoo..

Dhau zaj xwm no muaj ntau txoj kev xav rau peb heev:

1. Cov thwjtim: lawv muab siab rau ntseeg ntxiv, lawv tuaj koom ua ke pehawm Vajtswv. Lawv muaj zog heev, lawv txaus siab txais yuav tej kev tsimtxom, txawm tsis muaj tus koom nrog lawv.

2. Cov pejxeem: Lawv hwm thiab saib taus cov ntseeg heev (nqe 13b). Vim Vaj ntsujplig lub hwjchim, muaj coob leej txiav txim siab txais yuav Yexu thiab cov ntseeg pheej coob zuj zus ntxiv (nqe 14). Vaj ntsujplig lub hwjchim cais tau tus ntseeg cuav thiab tus ntseeg tseeb nyias nyob nyias. Vaj ntsujplig kev teem txim nruj rau tib neeg, pab tau Pawgntseeg lim tau tus ntseeg tiag thiab tus uas ntsej muag ncaj siab nkhaus. Kev teem txim nruj li ntawd tsis ua rau lawv nrug deb pabpawg tiam sis ua rau lawv haj yam kub siab koom nrog pabpawg. Yog hnub no Vaj ntsujplig kev teem txim nruj li thaum uas nyuam qhuav muaj Pawgntseeg xub thawj, peb muaj pes tsawg leej tseem ntseeg? Tu siab ntau uas muaj coob tug saib tsis taus Vaj ntsujplig kev teem txim, yog li muaj coob tug thiaj ua rau Vaj ntsujplig tu siab, vim li ntawd cov ntseeg lub neej thiaj qaug zog zis, tsis muaj txaus lub zog los ua timkhawv txog Vajtswv zaj rau lwm tus.

Vaj ntsujplig tab tom ua hauj lwm hauv koj lub neej, koj tsev neeg, thiab Pawgntseeg uas koj nyob licas? Koj tus kheej yuav tau ua licas? Cia li siv lub sijhawm ntsig to los xav txog txhua yam, lees koj tej kev txhaum rau Vajtswv, qhia koj tej homphiaj rau Vaj ntsujplig kom nws ua haujlwm ywj pheej hauv koj lub neej, koj tsev neeg, koj Pawgntseeg.

Vaj ntsujplig tus ua muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv thov lees tias kuv tus kheej, kuv tsev neeg, thiab Pawgntseeg lam ris lub npe tias ntseeg koj xwb. Qhov tseeb peb tseem ua lub neej raws li peb sab nqaij tawv ntshaw, ua rau Koj tu siab rau peb. Thov koj zam peb tej kevtxhaum, thov Koj pab kom peb txawj lees peb tej kevtxhaum rau koj. Thov koj siv peb mus coj neeg los cuag koj.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 3

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top