Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 21/10/2019

IIVaj ntxwv:19:8-19
Txhua Tus Neeg, Txhua Lub Tebchaws Yuav Paub Vajtswv

“Tus Tswv uas yog peb tus Vajtswv, nim no peb thov koj pab peb kom dim ntawm cov Axilias txhais tes, txhua heev neeg uas nyob hauv ntiejteb thiaj yuav paub hais tias tsuas yog Koj ib leeg xwb thiaj yog tus Tswv uas yog Vajtswv” (nqe 19)

Lus nug: Tus vajntxwv uas kav Axilias sau tsab ntawv licas rau Vajntxwv Hexekiyas? Thaum txais tau tsab ntawv ntawd lawm vajntxwv Hexekiyas ua dab tsi? Ob tug vajntxwv no muaj cwj pwm sib txawv licas rau Vajtswv? Peb kawm tau dabtsi dhau ntawm zaj xwm no?

Cov Axilias tus thawj tubrog paub hais tias, vajntxwv tawm hauv lub nroog Lakhis mus tua lub nroog Linas uas nyob tsis deb ntawd; nws txawm mus nrog vajntxwv sablaj. Cov Axilias tus vajntxwv hnov hais tias, Vajntxwv Tihakas uas kav lub tebchaws Sudas coj ib pab tubrog Iziv tuaj tua nws lawm, nws txawm txib neeg mus hais rau Vajntxwv Hexekiyas uas kav lub tebchaws Yudas hais tias, “Tsis txhob cia tus vajtswv uas koj cia siab rau ntxias tau koj hais tias, koj yuav tsis poob rau kuv txhais tes li. Nyaj koj hnov tej uas cov Axilias tus vajntxwv tau ua rau tej tebchaws uas nws xav muab ua kom puastsuaj ntawd lawm. Koj xav hais tias koj yuav dim no los? Kuv cov yawgkoob twb ua rau lub nroog Nkauxas, Halas, Lexes puastsuaj tas thiab tua cov neeg Npethedees uas nyob hauv lub nroog Telaxas tuag tas, thiab yeej tsis muaj ib tug vajtswv nyob qhov twg los pab cov neeg ntawd dim li. Tom qab uas nyeem tsab ntawv tag, vajntxwv Hexekiyas nrawm nroos mus rau hauv Tuamtsev muab tsab ntawv nthuav qhia rau Vajtswv thiab thov Vajtswv thiab qhia txhua lo lus hem ntawm Vajntxwv Xenakhelis rau Vajtswv. Vajntxwv hais tias cov Axilias, cov Vajntxwv tau tua ntau haiv neeg thiab nrhuav lawv tej tebchaws puas tshuaj tas nyob qhuav nquas cia thiab muab lawv tej mlomhlawv pov tseg tas. Tab sis cov ntawd tsuas yog cov uas tsis muaj sia. Vajntxwv thov tus Vajtswv tseeb, thov hlub tshua txog txhua lub tebchaws hauv ntiaj teb no kom lawv paub tias tsuas yog muaj ib tug Vajtswv xwb.

Dhau zaj xwm no peb pom muaj ob tug vajntxwv ob tug no muaj ob tug cwj pwm sib txawv. Vajntxwv Xenakhelis muaj lub siab khav thiab nws vam khom nws lub zog, nws hais tias nws muab ntau tug mlom ntawm ntau lub teb chaws tsoo pov tseg. Nws tej lus hais hauv nqe 11 kuj qhia tias nws ntseeg tias muaj Vajtswv tiam sis nws hais tias yog tus Vajtswv dag.

Vajntxwv Hexekiyas muaj lub siab mos muag thiab txo hwjchim, thiab nws paub tias nws tsis muaj zog, yog li ntawd txhua yam nws puav leej tham qhia rau Vajtswv thiab thov Vajtswv pab, nws tso siab plhuav rau ntawm tus Tswv tseeb, yog tus muaj Sia nyob thiab yog tus cawm tau vajntxwv dim. Nws ntshaw kom Vajtswv cawm nws, txhua tus neeg thiab txhua lub tebchaws yuav paub haistias tus Tswv yog Vajtswv. Vajntxwv Xenakhelis tus cwjpwm kuj zoo li ntiajteb tus cwj pwm hnub no. Peb yuav tawm tsam tej kev phem hauv lub ntiajteb no tau, yog peb muab txhua yam fij rau Vajtswv thiab thov Vajtswv cawm kom peb dim. Thaum peb tso siab plhuav rau tus Tswv thiab kub siab lug mus qhia Moozoo yuav muaj ib hnub lawv hnov txog tus Tswv Yexus lub npe. Txhua lub hauv caug saum ntuj, hauv av, hauv nruab av yuav qhau los pe Nws thiab txhua tus nplaig yuav lees Tswv Yexus yog Vajtswv thiab txhawb nqa Vajtswv uas yog Vajleejtxiv (Filipis 2:10-11).

Koj ua licas thaum lub ntiajteb tawm tsaam Vajtswv?

Vajtswv, txawm ib puas ncig kuv muaj tib neeg tawm tsam koj los thov koj pab kom kuv muab siab ntseeg koj uas yog tus Vajtswv tseem muaj sia nyob, thov koj pab kom kuv kub siab lug qhia koj txoj kevhlub kom tib neeg ntiajteb txhua tus ntxov paub koj.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Cov Thawj Tswj 1

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top