Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 20/10/2019

IIVajntxwv 19:1-7
Muab Peb Tej Kev Nyuaj Siab Rau Tus Tswv

“Cia li muab tej kev nyuaj siab tso rau tus Tswv, Nws yuav tsom kwm nej. Nws yeej ib txwm tsis tso cov neeg ncaj ncees tseg” (Phau Ntawv Nkauj 55:22)

Lus nug: Vajntxwv Hexekiya ua dabtsi thaum nws hnov cov Xilias tus thawj tubrog tej lus hem? Vim licas nws ua li ntawd? thaum kawg zoo licas? Peb kawm tau yam dab tsi ntawm Vajntxwv Hexekiya?

Thaum vajntxwv Hexekiyas cov tub rog rov los tshaj xo rau nws txog cov Axilias tus thawj tub rog tej lus hem (18:28-34). Vajntxwv Hexekiya ua dab tsi? Xub thawj vajntxwv dua rhe nws tej tsoos tsho thiab muab ntaub tsaj los hnav, no yog ib lub cim qhia tias nws nyuaj siab kawg nkaus, thiab lees paub tias nws tsis muaj zog txaus. Nws thiaj mus rau hauv Vajtswv lub Tuamtsev thiab txib ob tug mus cuag Yaxaya thiab tham txhua yam kev nyuaj siab rau Yaxayas thiab thov kom Yaxayas thov Vajtswv pab rau cov Yixalayees thiab vajntxwv. Vim ib tes haujlwm tseemceeb ntawm cov cev Vajtswv lus thaum ub kuj yog thov Vajtswv pab rau Pejxeem. Mloog vajntxwv Hexekiya tej lus hais rau cov uas nws txib mus cuag Yaxayas, ua rau peb paub hais tias Vajtxwv pom tau nws tus kheej tsis muaj zog, tsis txawj ntse thaum sawv ntawm tej kev nyuaj siab hauv lub teb chaws (nqe 3). Vajntxwv ntseeg tias Vajtswv twb hnov, twb paub lawv tej kev nyuaj siab lawm yog li ntawd Vajtswv yuav teem txim rau cov Axilias tej lus hem ntawd (nqe 4). Vaj ntxwv Hexekiya thov kom Yaxaya thov Vajtswv pab rau cov pej xeem. Tus cev Vajtswv Txojlus uas yog Yaxaya hais kom lawv tsis txhob ntshai, vim Vajtswv yog tus uas txiav txim rau cov uas ua txhaum rau Vajtswv.

Thaum sawv ntawm tej xwm txheej uas hla dhau yus txojkev txawj ntse lawm, vajntxwv Hexekiya tsis siv nws lub zog los tawm tsam tiam sis nws vam khom Vajtswv pab thiab muab txhua yam kev nyuaj siab tso rau tus Tswv. Nws mus hauv Tuam tsev thiab txib neeg mus thov Vajtswv cov tubtxib thov Vajtswv pab. Vajntxwv Hexekiya muab kev thov Vajtswv ua yam thib ib. Vim nws paub tias nws tsuas ua ib tug vajntxwv kav hauv lub ntiajteb xwb, tiam sis Vajtswv yog tus Vajntxwv ntawm txhua tus Vajntxwv, Vajtswv yog tus uas loj dua txhua tus vajtswv. Tus thawj tub rog uas kav teb chaws Axilias qhuas tias nws yog ib tug vajntxwv loj (IIVajntxwv 18:28), tiam sis nws tsis paub hais tias vajntxwv Hexekiya yog Vajtswv tus loj tshaj plaws tus tub txib. Kev khav theeb ntawm tus vajntxwv uas kav teb chaws Axilias yuav raug them nqi. Vajntxwv Hexekiya nws yog ib tus muaj lub siab mos muag tig los rau Vajtswv thiab vam khom Vajtswv kev pab, yog li Vaj tswv thiaj cawm nws thiab nws lub tebchaws dim dim.

Peb kev ua neej muaj ntau zaug peb poob rau txojkev txomnyem siab kawg nkaus. Thaum ntawd, peb yuav tau tig rov los thov Vajtswv pab peb kom yam xub thawj uas peb ua yog muab peb tej kev nyuaj siab tham qhia rau Vajtswv tsis txhob tos lig dhau mam thov Vajtswv. Yuav tsum thov Vajtswv txhua hnub peb thiaj muajkev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab taij thov Vajtswv cob qhia. Vajtswv yuav pab peb hla dhau txhua yam thiab nrog Nws mus kaj siab lug.

Thaum ntsib kev nyuaj siab, yam xub thawj koj ua yog dabtsi?

Vajtswv, kuv ua koj tsaug uas muaj koj nyob nrog kuv hauv kev ua neej. Thov koj qhia kom kuv paub daws tej kev nyuaj siab hauv kuv lub neej, thov koj ntxiv kev txawj ntse rau kuv.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoos: Pajlug 12-13

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top