Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 19/10/2019

II Vajntxwv 18:13-37
Yeeb Ncuab Lub Voj Hlua

“Dab Ntxwgnyoog yog nej txiv, thiab nej yeej nyiam ua raws li nej txiv lub siab. Txij thaum chivkeeb los dab ntxwgnyoog yeej yog tus tua neeg thiab nws tsis ua raws li qhov tseeb, rau qhov nws tsis nyiam qhov tseeb. Tej lus uas nws hais nws hais dag xwb, rau qhov nws yeej yog tus niag dag thiab nws yog txhua tus uas dag leej txiv” (Yauhas 8:44).

Lus nug: Cov tub rog Axilias mus tua cov Yudas licas? Lawv txoj hau kev sib tua yog licas? Dab pheej muab lub voj hlua twg los cuab Vajtswv cov menyuam? Cov ntseeg yuav yuav tawm tsam licas thiaj yeej?

Thaum Hexekiya ua Vajntxwv tau 14 xyoo ces cov Axilias txawm tuaj tua cov Yudas. Vajntxwv Hexekiya thov kom muaj kev sib haum xeeb dhau los ntawm qhov uas pub khoom ntau li ntau rau vajntxwv Axilias. Txawm li ntawd los cov Axilias tseem pheej nyiag ntaus cov Yudas. Nqe 19-24 thiab 28-30 sau qhia txog tej uas Vaj ntxwv Xenakhelis hem cov Yudas ua rau lawv qaug zog thiab ntshai kawg li. Lawv nug hais tias cov Yixalayees vam khom leej twg? Vam khom kev muaj zog ntawm lawv lub tebchaws lov? Tsis muaj qab hau, vim tas nrho lub teb chaws Yixalayees tseem tsis tau muaj txog 2000 tus tub rog. Ua cas thiaj tawm tsam tau cov Axilias. Cov Yixalayees ho mus vam khom tebchaws Iziv lub zog lov? Lawv tsuas zoo li tus ceg ntoo uas yuav dam xwb. Vam khom tus Tswv lov? Nws yuav tsis pab nej? vim Nws tseem kom cov Axislias tuaj ntaus cov Yusdas thiab (nqe 25). Thaum kawg cov Axilias tseem haub ntxias kom cov Yixalayees txis txhob mloog vajntxwv Hexekiyas tej lus thiab (nqe31). Nqe 32 tseem hais muaj zog dua thiab yog cov Yixalayees tso tseg txhua yam thiab los mus zwm nrog cov Axilias ces lawv yuav tau noj, tau haus, muaj ntau yam nplua mias.Tej no yog Yeebncuab lub voj hlua uas yuav ua kom tib neeg qaug zog, mloog tej uas cov Axilias hais zoo li tsim nyog kawg nkaus, txaus ntseeg kawg li tiam sis tseeb tiag yog kev dag ntxias, yuav coj tib neeg mus rau kev puas tshuaj.

Vajtswv Txojlus qhia rau peb paub tias Dab ntxwsnyoog yog tus dag thiab yog leej txiv ntawm txoj kev dag (Yaushas 8:44). Dab ntxwsnyoog tsis tshwm los rau peb pom los ntawm tus duab uas phem pheem, txaus txaus ntshai, lossis muaj tw ntev ntev.Tiam sis nws dag ntxias tib neeg los ntawm tej yam uas saib mas yeej tsim nyog nyiag kawg nkaus li. Los ntawm tej lo lus cog tseg uas muaj kev ciasiab kawg li. Dab ntxwsnyoog pheej nyiam los dag ntxias cov tib neeg muaj kev nyuaj siab, raug kev txomnyem, muaj kev tu siab tsis muaj chaw vam ….Dab ua rau tib neeg muaj lub siab xyem xyav txog cov ntseeg txojkev cawmdim. Ntau zaug dab kuj ua rau muaj kev nplua nuj, kev vammeej, … los ntxias coob leej tso Vajtswv tseg mus pe Dab.

Vajntxwv Hexekiyas txwv kom txhua tus yuav tsum nyob ntsiag to, tsis txhob muaj leej twg hais lus dabtsi. Thaum ntawd Eliyakees, Senpena thiab Yau-as nyuaj siab heev, lawv txawm muab lawv tej tsho dua. Tig rov los muab siab npuab kom tas nrho rau Vajtswv, qhia tej kev lwj siab rau Vajtswv, tos Vajtswv pab cawm. Niaj hnub nim no los ib yam, yog tias peb muaj lub neej zoo li ntawd Vajtswv yuav pab peb tawm tsam yeej Dab ntxwsnyog. Peb yuav siv peb lub zog tsis tau, yog li ntawd peb yuav tsum tuav kev ntseeg kom ruaj thiab tso siab plhuav rau Vajtswv, Vajtswv yog tus yuav tuaj peb tog pab peb tawm tsam Dab.

Koj tus kheej tawm tsam Dab ntxwsnyoog licas?

Vajtswv, kuv paub hais tias Dab ntxwsnyoog muaj nyob ib puag ncig ntawd kuv, tos rawv tom kuv noj. Thov koj pab kom kuv tso siab plhuav rau koj thiab tuav txoj kevntseeg kom ruaj thiab vam khom koj ib leej xwb.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Pajlug 11

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top