Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 18/10/2019

Phau Ntawv Nkauj 121:1-8
Vajtswv Yog Tus Tsom Kwm Kuv

“Tustswv yuav tiv thaiv koj thaum koj tawm mus thiab rov qab los txij hnub no mus ib txhis (nqe 8)

Lus Nug: Tus Tswv yog tug zoo licas? Tus Tswv saib xyuas Nws haiv neeg zoo licas? Koj tau kev txhawb zog dab tsi ntawd zaj kawm no?

Phau Ntawv Nkauj 121 yog Vajtswv haiv neeg Yixalayees tej lus sib dhos uas thaum lawv tab tom taug kev mus Pehawm nram Tuamtsev Yeluxalees. Lwm haiv neeg lawv kuj hais tias lawv muaj lawv ib tug tswv rau lawv pehawm lawm tab sis yog vim licas pheej yuav yuam lawv Pehawm Yixalayees tus Vajtswv? Nyob rau hauv tshooj Vajlugkub no yuav teb rau peb paub txog lo lus nug ntawd.

Thib ib, Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus. Vajtswv yog tus tsim ntuj tsim teb (nqe 2). Nws muaj hwjchim tswj lub hnub lub hli (nqe 6). Tib neeg ib puag ncig ntawm peb, los sis yog peb Niam peb Txiv muaj ntau zaus lawv xav pab peb kawg tiam sis pab tsis tau peb rau qhov lawv nyob muaj ciam ib yam li peb. Tsuas yog muaj Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tus uas nyob tsis muaj ciam thiaj pab tau peb thiab tsom kwm tau peb xwb.

Thib 2. Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog tus uas tso siab tau, ntseeg siab tau. Lub neej txawm yuav ntsib kev txomnyem, kev nyuaj siab, kev iab kev khwv los Vajtswv yuav tsis tso peb tseg, Vajtswv saib ntsoov peb Vajtswv tsis tsaug zog ( I Pestus 3:12). Txawm nruab hnub los sis hmo ntuj, tau zoo txomnyem los Vajtswv tsis tso peb tseg. Vajtswv ib leej thiaj yog tus tso siab tau.

Thib 3, Tus Tswv yog tus nyob rawv ntawm peb. Tus sau tshooj no nws thiaj sau tias “Nws yuav tiv thaiv tsis pub koj puas tsuaj” (7). Tib neeg, txawm peb yuav khiav dhau tej kev txomnyem hauv lub neej no los los peb yuav khiav tsis dhau kev yug los, laus, muaj mob, tuag. Vajtswv yog tus tuav txojsia thiab txojkev tuag ntawm tibneeg. Vajtswv tsom kwm thiab saib xyuas Vajtswv haiv neeg (nqe 5) “thaum tawm mus, thiab thaum rov qab los txij no mus ibtxhis” (nqe 8).Vajtswv nrog Vajtswv haiv neeg nyob txhua lub sijhawm. Thiab yuav nyob mus ibtxhis.

Thaum pau tias tus Tswv yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog tus tso siab tau, yog tus tiv thaiv thiab nrog nraim yus txhua lub sijhawm lawm. Peb cia li nyob twj hauv NWS thiab tso siab plhuav rau Nws peb yuav tau txais kev thajyeeb nyob mus ibtxhis.

Koj puas muaj kev thajyeeb tiag thaum koj Pehawm tus Tswv? Cia li tso siab rau tus Tswv thiab thov Nws los ua koj tus Tswv mus tag koj sim neej.

Vajtswv, kuv ua koj tsaug los ntawm koj txoj koobhmoov uas koj tau xaiv kuv, tau hlub kuv, tau tsomkwm. Thov pab kom kuv nyob ruaj hauv koj txawm lub neej yuav tau zoo los txomnyem.

Nyeem Vajlugkub 3 xyoo: Phau Ntawv Nkauj 19

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top