Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 17/10/2019

II Vaj ntxwv 18:1-12
Ua Raws Vajtswv Siab Nyiam

“Tsis yog txhua tus uas hu kuv hais tias tus Tswv tus Tswv ces yuav tau mus Ntuj Ceebtsheej. Tiam sis tsuas yog cov uas ua raws kuv Txiv tus uas nyob saum ntuj lub siabnyiam xwb thiaj tau mus” (Mathais 7:21)

Lus Nug: Vaj ntxwv Hexekiyas ua dab tsi thaum nws los ua vajntxwv? Yam txaus qhuas ntawm tus vajntxwv no yog dabtsi (nqe 6-7)? Yam dab tsi ua rau Vajtswv nrog nraim tus vajntxwv no? Nqi zog ntawm tus uas ua raws li Vajtswv siab nyiam yog dabtsi?

Tom qab uas tebchaws Yxalayees tawg, tebchaws Yusdas tseem ruaj khov li 100 xyoo ntxiv. IIVaj ntxwv tshooj 18 mus sau qhia rau peb paub txog cov Yusdas tej vajntxwv. Thaum Elas tus tub Hauseyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau peb xyoo lawm, Ahas tus tub Hexekiyas mam li ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas thaum nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoos. Nws niam yog Xakhaliyas tus ntxhais Anpiyas. Nws yog ib tug vajntxwv uas ua ntau tes haujlw zoo, nws rhuav tshem tej chaw teev mlom pov tseg, tsoo tej ncej zeb, thiab tus nlom Pojniam aselas pov tseg. Nws tseem muab tus nab tooj Nehutas uas Maus xes nchuav tsoo tawg tag pov tseg huv si thiab, vim cov Yixalayees pheej mus pe tus Nab ntawd. Tug vajntxwv no yog ib tug vajntxwv uas hais tau tias ua raws li Vajtswv siabnyiam thiab coj zoo. Yog li Vajtswv thiaj nrog nws nyob thiab txhua yam nws ua puav leej tiav. Nqe 6 sau txog tej yam uas tsim nyog qhuas ntawm vajtxwv Hexekiya nws muab siab npuab tus Tswv, mloog tus Tswv tej lus thiab coj raws li tus Tswv tej kevcai uas Nws muab cob rau Mausxes lawm. Txhua yam uas vajntxwv Hexekiya ua tiav twb yog muaj Vajtswv nrog nws nyob txhua lub sijhawm (nqe 7).

Ntiajteb tsuas pheej cav hais tias qhov uas yus yuav ua tiav ib yam hauj lwm ces twb yog los ntawm yus lub tswvyim, kev txawj ntse, kev kawm siab, yus kev siv zog…. Tab sis qhov kev tiav hauv Vajtswv yog muaj Vajtswv nrog tus ntawd. Muaj coob tug vajntxwv lawv kuj ntse kawg tiam sis lawv tes haujlwm tsis tiav vim lawv tso tus Tswv tseg khiav raws tej mlom ntiajteb. Qhov uas Vajtswv yuav nrog peb nyob tau tsis yog los ntawm qhov uas uas peb raws Nws qab, ua li Nws siab nyiam xwb tiam sis kuj yog qhov uas peb yuav tsum ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg thiab. Tswv Yexus hais tias “Tsis yog txhua tus uas hu Kuv tias Tus Tswv Tus Tswv ces yuav tau mus ntuj ceebtsheej, tsuas yog cov uas ua raws li kuv Txiv lub siab nyiam thiaj tau mus xwb”. Hnub ntawd, yuav muaj coob leej hais rau kuv tias Tus Tswv peb twb tuav koj lub npe qhia Vajtswv Txojlus, peb twb tuav koj lub npe ntiabdab, peb twb tuav koj lub npe ua ntau yam txujci tseemceeb. Thaum ntawd kuv yuav hais rau lawv hais tias ‘Cov neeg siab phem, Kuv tsis paub nej, cia li txav deb ntawm kuv mus (Mathais 7 : 21- 23). Yog tsis ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, tsis ua raws li Vajtswv tej lus qhia, txawm koj yuav ua haujlwm zoo licas los xij, yuav tsis muaj qab hau thiab Vajtswv yuav tsis lees paub koj.

Hauv peb kev ua neej puas muaj tej zaug peb paub yam uas Vajtswv nyiam tiam sis peb tsis ua raws? koj txiav txim siab li cas thaum koj hnov thiab kawm tas zaj no lawm?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv kawm tau koj Txojlus, thov koj pab kom kuv txawj ua haum koj dej siab, kom txhua yam kuv ua yuav tiav mus zoo.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Phau Ntawd Nkauj 18

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top