Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 16/10/2019

Yauhas 5:19-23
Hwm TSWV YEXU

“Kom txhua tus hwm Leejtub ib yam li hwm Leejtxiv. Tus uas tsis hwm Leejtub, tus ntawd yeej tsis hwm Leejtxiv tus uas txib Leejtub los thiab” (Yauhas 5:23)

Lus nug: Tej haujlwm uas Yexus ua qhia peb paub tias Yexus zoo thooj Vajtswv qhov twg? yam ntawd qhia peb paub tias Yexus yog leej twg? Vim licas tus uas tsis hwm Leejtub yog nws tsis hwm Leejtxiv? Tus cwj pwm uas tsim nyog peb muaj pub rau tswv Yexu yog dabtsi?

Yexus muaj hwjchim sib luag zos li Vajtswv, tiam sis thaum Nws los yug ua tibneeg Nws yeej zoo li tibneeg (filispis 2:6). Nws zoo siab tso txhua yam tseg los yug ua neeg. Thaum Nws los yug ua tibneeg lawm Nws hais tias Nws yog Vajtswv Leejtub.Vajtswv yog Nws Txiv. Yog li ntawd Yexus thiaj hais tias Nws thiab Leejtxiv muaj hwjchim sib luag zos (nqe17,18). Nqe 19-23 txhua yam uas Yexus ua qhia tias Yexus thiab Vajtswv yog ib.

Txhua yam uas tswv Yexus ua zoo ib yam li txhua yam uas Vajtswv ua (nqe 19-20 ). Tej yam uas Leejtxiv ua Leej tub thiaj ua.Tswv Yexu koom ua ib hauv Vajtswv, Leejtxiv tsa cov neeg tuag lawm sawv rov qab los licas, Leejtub yuav pub txojsia rau cov neeg uas Nws pom zoo ib yam li ntawd (nqe 21). Tswv Yexus thiab Vajtswv yog ib, VAJTSWV tsa Tswv Yexus ua tus txiav txim (nqe 22).

Tswv Yexus tsuas ua tej yam uas Vajtswv ua xwb, xws li pub txojsia ib txhis rau tib neeg, txiav txim rau tib neeg, tej no yeej qhia tias Yexus yog Vajtswv nqes los yug ua neeg. Thaum los yug ua neeg, yog los cawm neeg ntiaj teb vim li ntawd Nws zoo siab tso txhua yam tseg, (filipis 2:7) Nws txo hwjchim thiab lees tias Nws yog Vajtswv Leejtub thiab Vajtswv yog Nws Txiv, thiab Yexus hais tias “Leejtxiv yog tus loj dua ntais” (Yauhas 10:29). Txawm li ntawd los, Tswv Yexus yeej yog Vajtswv, yog li Nws thiaj hais tias “Kuv thiab Leej txiv yog ib” (Yauhas 10:30). Yog li nyob hauv nqe 23 Tswv Yexus thiaj hais tias, txhua yam uas Leejtxiv ua yog ua kom txhua tus hwm Leejtub ib yam li hwm Leej txiv. Tus uas tsis hwm Leej tub, tus ntawd yeej tsis hwm Leej txiv tus uas txib Leej tub los thiab. Yog leej twg hais tias nws hwm Vajtswv tiam sis tsis hwm Yexus ces tsis yog lawm. Peb yuav tsum kawm paub Yexus kom peb txawj hwm Yexua ib yam li hwm Vajtswv.

Peb kawm tej no kom peb nkag siab, peb to taub, peb paub thiab ntseeg tias Tswv Yexus yog Vajtswv Leej tub, muaj hwjchim sib luag zos li Leej txiv, muaj cwjpwm, yam ntxwv ib yam li Leej txiv. Peb yuav tsum hwm Yexus ib yam li hwm Vajtswv.

Koj kev Pehawm Vajtswv thiab ua Vajtswv haujlwm puas yog los ntawd qhov uas koj hwm Tswv Yexus los sis yog los ntawd kevcai hauv txoj kevntseeg xwb?

Vajtswv, kuv ua koj tsaug vim tus Tswv Yexu uas kuv Pehawm yog Vajtswv yug los ua neeg. Thov koj pab kom kuv Pehawm koj, ua koj haujlwm tag nrho kuv lub siab.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Phau Ntawv Nkauj 16-17

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top