Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 15/10/2019

Yaushas 5:10-18
Tus Cwjpwm Rau Tswv Yexus

‘Yexus teb hais tias: Hlub tus tswv uas yog nej tus Vajtswv kom kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg nej lub dag lub zog’ (Mathais 22:37)

Lus nug: Tom qab uas cov Yudais paub tias Yexus yog tus uas khob tus mob 38 xyoo zoo lawv ua licas? Vim licas lawv nrhiav hau kev tua Tswv Yexus? Yam txujci uas Yexus ua thiab tej lus uas Yexus hais qhia tias Yexus yog leej twg? Peb yuav tsum muaj tus cwjpwm li cas rau Tswv Yexu?

Thaud cov Yusdais txwv txhob pub tus mob 38 xyoo nqa lev taug kev vim yog txhaum hnub Xanpataus. Ces tus mob ntawd txawm haistias tus uas kho kuv zoo hais kom kuv nqa. Tiam sis nws tsis paub tias tus ntawd yog leejtwg rau qhov Yexus twb mus lawm. Tom qab ntawd Yexus thiaj ntsib nws hauv lub Tuamtsev, Yexus hais rau nws tias, koj tsis txhob mus ua txhaum lawm, nyob tsam koj raug kev txomnyem heev dua qub. Ces nws txawm hais rau cov Yudais hais tias Yexus yog tus kho nws zoo. Cov Yudais thiaj tig lees los rau Yexus thiab hais tias Nws ua txhaum kevcai hnub Xanpataus. Tswv Yexus hais rau lawv tias “Kuv txiv yeej ua hauj lwm tsis so li, yog li ntawd kuv yeej yuav ua hauj lwm thiab’( nqe 17 ) . Thaum lawv hnov li ntawd ces lawv txawm nrhiav hau kev tua Tswv YEXUS pov tseg rau qhov Yexu hais tias Vajtswv yog Nws txiv (nqe 18).

Tswv Yexus haistias Vajtswv yog Nws Txiv. Nws ua haujlwm tsis so li, txawm yog hnub Xanpataus los Nws tseem tswj lub ntiajteb saib lub ntiajteb khiav. Nws txojkev hlub kev ua siab ntev tseem niajhnub tshwm los dhau los ntawm tej tshav, tej nag…Thiab Nws kuj hais kom peb yuav tsum ua haujlwm tsis so. Cov Yusdas lawv tsis nkag siab YEXUS Tej lus hais lawm ces lawv txawm nrhiav kev txiav txim rau Yexu, lawv hais tias Yexus hais lus saib tsis taus Vajtswv thiab Nws hais tias Nws yog Vajtswv.

Lub homphiaj loj uas Yauhas sau tsab ntawv no yog sau qhia tias Tswv Yexus yog Vajtswv Leejtub. Nyob rau ntawm nqe 1 twb sau tias “Thaud tsis tau tsim ntuj tsim teb Txojlus yeej muaj nyob los lawm, Txojlus ntawd ib txwm muaj nyob thiab Txojlus ntawd yog Vajtswv’ (Yauhas 1:1). Yauhas qhia tias Tswv Yexus Nws lees Nws tias Nws yog Vajtswv, muaj hwjchim sib luag li Vajtswv. Ua haujlwm ib yam li Vajtswv. Cov Yudais ua tsis tau licas rau Yexus lawv txawm npaj muab Yexus tua pov tseg. Lawv lub siab tawv lawv yeej tsis pom yam txujci tseemceeb ntawm Yexu kho tus mob 38 xyoo tsuas yog los ntawm tej lus hais tus mob ntawd twb zoo thiab twb mus taus kev. Yam no xwb twb txaus qhia rau lawv pom tias tej yam uas Nws hais ntawd puav leej tseeb. Tswv Yexus yeej yog Vajtswv Leejtub tiag, Nws los yug ua tib neeg cawm kom tib neeg dim ntawm txojkev tuag. Tsim nyog peb sawvdaws Pehawm Nws ib leeg xwb thiab hlub Nws kawg siab kawg ntsws, kawg plab kawg plawv thiab kawg peb lub dag lub zog.

Koj tab tom Pehawm tus Tswv licas?

Vajtswv kuv ua koj tsaug uas koj tau nqes los cawm kom kuvdim, thov koj pab kom kuv txawj hlub koj thiab Pehawm koj ibleeg tas kuv simneej.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Yausuas 24

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành