Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 13/10/2019

Yaushas 5:1-9
Kev Nyuaj Siab Hloov Ua Kev Zoo Siab

“Tiam sis cia txhua tus uas los cuag koj tau kev kaj siab lug, cia lawv hu nkauj zoo siab txhua lub sijhawm” (Phau Ntawv Nkauj 5:11a)

Lus nug: Tswv Yexus Nws ua dab tsi thaum Nws tuaj rau hauv Yeluxalees? Tus mob 38 xyoo raug kho zoo licas? Peb kawm tau yam dab tsi ntawm Yexus?

Yexu mus hauv nroog Yeluxalees yog hnub Xanpataus uas yog cov Yusdais ua kevcai. Nws mus txog ntawm ib lub pasdej muaj neeg muaj mob coob heev tuaj rau ntawm lub pas dej zaum zov thaum lub pasdej ntawd ntas ces leej twg xub dhia mus rau hauv ua ntej tus ntawd yuav zoo mob, txawm yog yuav mob dabtsi los puav leej zoo. Nyob qhov ntawd muaj ib tug muaj mob twb tau 38 xyoo lawm nws kuj tuaj zov thiab tiamsis vim nws tus yog mob tes taw tsis muaj zog thiab qaug zog heev vim tsis muaj ib tug txheeb ze pab nws, nws thiaj dhia tsi tau mus thaum dej ntas tuaj, txawm li ntawd los nws tseem pheej nyob ntawm ntug pasdej ntawd tos saib puas muaj leej twg pab tau nws. Tswv Yexu tuaj txog, Tswv Yexu nug nws tias “Koj puas xav zoo? Nws teb tias “Tus Tswv tsis muaj leej twg pab kom kuv nqes mus tau rau hauv pasdej thaum dej ntas, thaum kuv tuaj ces twb muaj tus nqes mus ua ntej lawm”. Thaud Tswv Yexus nug nws yog Tswv Yexu xav xav kom nws rov txhim xav, rov nug nws tug kheej tias nws puas xav zoo tiag tiag li. Nws lo lus teb qhia tias nws ntshaw kom nws zoo tiag tiag li thiab, tiamsis kuj tu siab heev qhov uas tsis muaj leej twg pab nws. Vim li ntawd, Tswv Yexu thiaj kho nws zoo los ntawd ib lo lus hais “Koj cia li sawv , yaws koj daim lev thiab nqa mus”. Tam sim ntawd nws tus mob cia li zoo hlo, ces nws txawm yaws hlo nws daim lev thiab mus lawm.

Ib tug uas nyob nyuaj siab ntsuav, tsis muaj kev kajsiab, tsis muaj kev ciasiab, tsis muaj tug pab lawm tsuas pw ntawm tos saib puas muaj ib txojkev twg pab tau nws. Sijhawm dhau mus lawm 38 xyoo los tsis muaj leej twg pab. Tiam sis thaum nws ntsib tau Yexu lawm txhua yam cia li ploj tag li lawm, kev nyuaj siab hloov los ua kev kaj siab. Yam peb kawm tau ntawd zaj no yog Tswv Yexus yog tus kho mob zoo. Yexu yog Vajtswv nqes los hauv ntiajteb no los cawm kom txhua tus dim ntawm txojkev txhaum. Los cawm txhua tus uas tsis muaj kev vam, tsis muaj kev cia siab lawm kom rov muaj chaw cia siab tuaj dua.

Niaj hnub nim no muaj coob tug ntseeg Vajtswv tiamsis lawv tsis muaj kev kaj siab , kev xyiv fab vim lawv ntseeg Vajtswv tiamsis lawv tseem vam khom lawv lub zog los pab lawv thiab. Qhov uas yuav ua kom peb muaj kev kaj siab, muaj kev xyiv fab tiag tiag ces yog peb tso siab thiab vamkhom Tswv YEXU tib leeg xwb.

Koj tab to muaj kev kaj siab vim Tswv Yexus twb kho koj zoo lawm los sis koj tseem tab tom nyob hauv txojkev lwj siab ntsuav tsis muaj kev kaj?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug, uas koj tau cawm kuv dim thov koj pab kom kuv tso siab plhuav rau koj txhua lub sijhawm. Thov koj pab kom kuv muaj kev kaj siab hauv koj thiab hu nkauj qhuas koj txhua hnub.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Yaus suas 22

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top