Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 12/10/2019

Yauhas 4:43-54
Tus Thawj Tubrog Txoj Kevntseeg

“Yexus hais rau tus nom ntawd hais tias: Koj cia li rov qab mus tsev, koj tus tub yuav tsis tuag. Tus nom ntawd ntseeg Yexus tej lus, nws txawm rov qab mus tsev lawm” (nqe 50 )

Lus nug: Thaum nyob hauv Xamaslis tau 2 hnub,Yexu mus qhov twg? Piav zaj xwm thaum uas tus thawj tub rog ntsib Yexu mus txog qhov uas thaum nws tus tub zoo saib yog licas? Peb kawm tau yam dabtsi ntawm Yexus thiab tus thawj tubrog?

Thaum nyob hauv Xamaslis tau ob hnub ces Yexus rov mus rau pem Kalilais raws li sws tau npaj tseg (nqe2). Nws tuaj rau Kha-Na-as uas yog thawj zaug ua txuj ci tseemceeb yog muab dej txia ua cawv. Nqe 45 qhia peb paub tias cov neeg nyob hauv lub nroog ntawd tiam Yexu zoo heev, tsis yog lawv ntseeg Yexus tiam sis vim qhov uas lawv xav pom Yexus ua txujci tseemceeb. Ib tug thawj tub rog nyob hauv Kapena-us tus tub mob nyhav heev, nws hnov tias Yexu tuaj pem Kalilais tuaj, nws thiaj tuaj thov kom Yexu mus hauv nws tsev kho nws tustub. Hloov qhov uas mus hauv nws tsev Yexu hais rau nws tias “koj cia li rov qab mus tsev, koj tus tub yuav tsis tuag” (nqe 50). Tug thawj tubrog cia li ntseeg li Yexus hais ntawd thiab tsis nug dab tsi ntxiv.Thaum nws tab tom los txog togkev ces nws cov tub txib tuaj qhia nws tias “Koj tus tub twb zoo lawm”. Tug thawj tubrog xav tias tsuas yog nquag dua me ntsis xwb tiam sis nws cov tubtxib hais khov kho tias, zoo lawm nws tus npaws twb tu lawm uas yog nag hmo thaum ib teev. Ces leejtxiv nco dheev txog lub sijhawm uas thaum Yexu hais rau nws. Peb pom tau tias tug thawj tub rog no txojkev ntseeg loj hlob ib theem zuj zus, xub thawj nws xav tias nws tus tub yuav zoo mob yog caw tau Yexus los hauv nws tsev. Ntxiv mus nws cia li ntseeg Yexus tej lus thiab tsis nug dab tsi li, nws xav tias nws tus tub yuav maj mam zoo zuj zus, qhov uas nws nug tias nws tus tub zoo thaum twg ua rau peb pom tias nws yim huab muab siab rau ntseeg ntxiv. Thaum nws thiab tas nrho nws tsev neeg ntseeg. Yauhas qhia rau peb paub tias no yog yam txuj ci thib ob uas Yexus ua thaum mus pem Kalilais. Yexus ua tej txujci tsemceeb rau neeg pom kom neeg paub tias Yexus muaj hwjchim ntawm Leejtxiv. Kho mob los ntawm tej lushais, txawm tu thawj tubrog txoj kevntseeg luaj lub noob zaub xwb thiab tseem muaj ntau yam tu ncua los nws muab nws kevntseeg cog rau hauv Yexus thiab cia siab ntsoov rau Yexus ces Yexus yeej kho tau vim nws muaj kev ntseeg khov kho. Hnub no peb txoj kevntseeg kuj ib yam yog tias peb tsuas ntseeg kom peb pom txujci tseemceeb thiab ntseeg kom zoo mob xwb ces Yexus yuav hais rau peb tias “Yog nej tsis pom tej txujci tseemceeb nej yeej tsis ntseeg kuv tej lus li” (nqe 48). Vajtswv Txojlus muaj pub rau peb sawv daws lawm, Peb yuav tsum ntseeg thiab tso siab rau Vajtswv Txojlus.

Yam dab tsi ua rau koj txoj kevntseeg loj hlob tau?

Vajtswv, thov koj pub kom kuv muaj kevntseeg kom kuv txawj tso siab rau koj thiab koj Txojlus txhua lub sijhawm.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Yaussuas 21

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top