Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 11/10/2019

Phau Ntawv Nkauj 120:1-7
Khiav Tawm Ntawm Kev Dag Ntxias

“Thov koj txhob cia tej kev sim siab ntxias tau peb, tiam sis thov koj pab peb dim ntawm Dab ntxwsnyoog txhais tes” (Mathais 6 : 13 )

Lus nug: nqe 1-2 nws thov kom Vajtswv pab nws yam dabtsi? Cov neeg dag ntxias tus nplaig thiab cov neeg dag ntxias lub qhov ncauj yog dabtsi? Dhau ntu Vajlugkub no koj yuav thov Vajtswv pab koj yam dabtsi rau lub thiv no?

Tej Pajlug Nyablaj piv tus neeg ua neej zoo li lub paj uas tawg hauv nruab deg txawm yuav muaj khaub yuav qias licas los lub Paj ntawd tsis tsuas tau cov ntawd li, nws yeej tsw nws qab ntxiag. Peb tib neeg peb ua neej hauv lub ntiaj teb nrog rau txoj kev txhaum tiam sis yog peb tu peb kom dawb huv ces ntawd yog ib yam uas zoo tshaj plaws li. Vajtswv xav kom Vajtswv cov me nyuam txhua tus yuav tsum ua lub neej dawbhuv vim Vajtswv yog tus dawbhuv. Tiam sis yog vim licas peb tib neeg ua neej nrog txojkev txhaum thiab kev tsaus ntuj, peb lub moo phem ho yuav tsi nrov? tshooj Vajlugkub uas nyob hauv Phau Ntawv Nkauj no yuav qhia peb paub ua neej dawb huv ntawm txhua lub sijhawm .

Qhov thib ib yog thov Vajtswv pab peb khiav deb ntawm txojkev txhaum. Lo lus “kuv taij thov Tustswv pab” (nqe 1) qhia rau peb paub tias nws tso siab plhuav rau tus Tswv. Tus Tswv yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav pab tau nws dim txhua yam kev txomnyem thiab yog tus uas yuav teb nws tej lus thov. Qhov kev kawm paub no ua rau nws muaj lub siab thov tus Tswv ntxiv, yog thov tus Tswv cawm nws tus ntsujplig. Tswv Yexus kuj qhia kom peb thov Vajtswv li no: “Thov koj txhob cia peb raug tej kev sim siab tiam sis thov koj pab kom peb dim ntawm Dab ntxwsnyoog txhais tes”. Kev thov Vajtswv yuav pab kom peb kov yeej txhua yam kev dag ntxias.

Qhov thib ob, peb cov uas yog Vajtswv menyuam peb yuav tsum paub peb lub neej yuav xaus mus licas thiab cia siab ntsoov rau yam ntawd. Txojkev txhaum yuav coj tib neeg mus poob rau txojkev tuag. Tus neeg uas pheej dag Vajtswv yuav muab tej xub vos uas ntse zuag plias thiab tej hluav ncaig cig liab ploog los rau txim rau lawv (nqe 4). Vajtswv Txojlus qhia tias “Nuj nqis ntawd kev txhaum yog kev tuag” (Loos 6:33). Txojkev txhaum coj tib neeg mus rau txojkev tuag ib txhiab ib txhis. Thaum peb paub txoj kev uas peb taug mus lawm peb yuav tsum tau ua siab ntev mus(nqe 6-7). Nqe 5 nws hais ntsig txog haiv neeg Mesej thiab kesdes. Mesej yog lwm haiv neeg (Chivkeeb 10:2), tshuav haiv neeg Kesdes ces yog Yisamasyees caj ces uas yog Aplashas thiab Hankas tus tub tej xeeb ntxwv. (Chivkeeb 16 , 25: 13 -28). Tag nrho 2 haiv neeg no puav leej tawm tsam haiv neeg Yixalayees. Tus sau tshooj Vajlugkub no nws thiaj hais tias nws qaug zog heev thaum uas tau ua neej nrog cov neeg siab phem no, yus xav kom muaj kev thaj yeeb tiam sis lawv xav kom muaj kev tsov rog. Cov neeg siab phem coj nws mus rau yam uas tsis zoo. Tiam sis nws ntseeg hais tias nyob hauv Vajtswv, Vajtswv yuav teb nws tej lus thov thiab cawm kom nws dim.

Koj puas tab tom muaj ib lub neej zoo li tus uas sau ntu Vajlugkub no? koj xav ua zoo tiam sis lwm tus xav ua phem. Rub lub siab kom ntev thiab rau siab thov Vajtswv Nws yuav pab tau koj.

Vajtswv, thov koj txhawb kuv lub zog kom kuv yuav kov yeej txhua yam kev dagntxias, kev txomnyem. Thov koj pab kom kuv tso siab rau koj ib leej xwb, thov Koj coj kuv taug koj txojkev uas yog txoj dawbhuv.

Nyeem Vajlugkub 3 xyoo: Yausuas 20

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top