Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 10/10/2019

Yauhas 4:27-42
Tus Cog Tus Sau

“Vim li ntawd, lo lus uas haistias, muaj ib tug cog thiab muaj dua ib tug hlais, lo lus ntawd yeej muaj tseeb tiag” (nqe 37)

Lus nug : Thaum cov thwjtim mus yuav zaub mov los, muaj ob yam dab tsi ua rau lawv xav tsis thoob? Tswv Yexus xav qhia txog yam dabtsi thaum uas Nws hais txog zaub mov, thiab tus cog, tus sau? Vajtswv xav kom peb ua dabtsi hnub no? Peb tau ua tej uas Vajtswv hais licas lawm?

Thaum taug kev mus pem Kalilais Yexus mus ntawm lub Xeev Xamasli mus thiab Nws so ntawm lub qhov Yakhauj lub qhov tshij. Nyob ntawd Yexus ntsib ib tug pojniam Xamaslis, thaum ntawd cov thwjtim lawv mus yuav zaubmov lawm, vim lawv tsis xav yuav tej zaub mov uas nyob hauv lub xeev Xamaslis vim lawv xav tias cov zaub mov ntawd tsis huv. Thaum lawv rov los, lawv pom Tswv Yexus tab tom nrog ib tug pojniam Xamalis tham ua rau lawv xav tsis thoob li vim ib txwm cov Yixalayees thiab cov Xamalis tsis sib tham thiab tsis sib koom ua ke.

Ib yam uas ua rau lawv xav tsis thoob thiab yog thaum uas cov thwjtim yuav tau zaub mov los txog lawv hais kom Yexus noj tiam sis Yexus teb lawv tias “ Kuv twb muaj zaub mov yug kuv lawm, nej tsis paub xwb… kuv tej zaub mov yog ua raws kuv Txiv lub siab nyiam thiab ua nws tes hauj lwm kom puv ntoob” ( nqe 32-34 ). Cov thwj tim hais txog zaub mov sab nqaij tawv tiamsis Tswv Yexus hais txog cov zaub mov sab ntsujplig. Ntawd yog ua raws li VAJTSWV lub siab nyiam thiab ua Nws tes haujlwm kom tiav.Tswv Yexus los hauv ntiajteb yog los ua ib txoj haujlwm kom tiav, tes haujlwm ntawd tiav saum tus ntoo khaublig thaum uas Nws hais tias “Tiav lawmlauj” (Yauhas 19:30) Tswv Yexu muab tes haujlwm qhia Txojmoo Zoo rau cov thwjtim qhia mus ntxiv. Nws hais ntxiv txog daim duab uas nplej siav siav, muaj tus cog, tiamsis tsis mua tus sau. Tswv Yexu xav qhia txog kev ua haujlwm hauv kev qhia Moozoo, nyob rau hauv yuav muaj tus cog, yuav muaj tus sau. Muaj tej tug tau cog tiam sis nws tsis tau sau, muaj tej tug tau sau tiam sis tsis tau cog. Tiam sis txhua txoj haujlwm ntawd puav leej ua pub rau Vajtswv.

Niaj hnub no Vajtswv xav kom peb cob qhia thwjtim mus rau txhua haivneeg (Mathais 28:19-20). Peb tsis yog ua raws li Vajtswv xav xwb, tiamsis peb yuav tsum ua kom tiav mus rau qhov zoo thiab. Ib puag ncig ntawm peb muaj coob leej xav hnov txog Txojmoo zoo qhov ntawd zoo yam li cov nplej uas siav siav tab tom tos peb mus sau los cia lawm ntag. Txhob cia lub sijhawm dhau mus yam tsis muaj nqis, txawm lub sijhawm cog thiab lub sijhawm sau los xij. Tsis muaj leej twg yuav qhuas nws tus kheej tau vim muaj tej zaum nws tsuas mus sau cov uas luag tau cogtseg lawm xwb. thiab tsis txhob qaug zog rau kev mus cog vim thaum peb mus cog lawm yuav muaj tus mus sau thiab peb sawv daws yuav zoo siab kawg li. (nqe 36)

Koj tab tom ua Vajtswv hauj lwm licas ?

Vajtswv ua tsaug qhov uas koj cawm kuv dim , thiab pub kuv muaj feem ua koj haujlwm uas yog qhia Moozoo rau txhua tus. Thov cia kuv txaus siab hlo qhia koj TxojMoo zoo rau txhua thaj tsam koj cia kuv nyob.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo : Yausuas 19

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top