Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 09/10/2019

I Tismaustes 6:17-19.
Nqes Peev Los Ntawm Tej Nyiaj Txiag

“Koj hais kom lawv muaj lub siab dawb, paub ua txhua yam haujlwm zoo. Ua neeg muaj siab dawb siab zoo thiab muab tej uas lawv muaj faib rau lwm tus” (1Timautes 6 :18)

Lus nug: Aplashas, Yauj, Xakhais thiab Npanasnpas zoo sib thooj qhov twg? Xibhwb Povlauj qhuab ntuas cov nplua nuj licas? Ua cas kom ua tau li ntawd? Koj cog lus rau Vajtswv licas thaum uas koj tau kawm ntu Vajlugkub no?

Vajlug kub qhia peb paub tias Aplashas, Yauj, Xakhais, Npasnasnpas yog cov neeg nplua nuj hauv ntiajteb no. Txawm li ntawd los thaum Vajlugkub hais txog lawv tsis yog hais txog lawv kev nplua nuj tiam sis yog hais txog lawv txoj kevntseeg kev ciasiab rau Vajtswv. Lawv yog cov nplua nuj hauv ntiajteb tiam sis lawv tsis muab lawv lub siab tso rau tej kev nplua nuj ntawd. Aplashas raug Vajtswv suav tias ncaj ncees tsis yog los ntawm nws kev nplua nuj tiam sis yog los ntawm nws txoj kevntseeg (Loos 4 : 2-3 ). Yauj ua timkhawv qhia tias qhov uas nws Pehawm Vajtswv thiab ntseeg Vajtswv tsis ntsig txog tej yam uas Vajtswv muab pub rau nws (Yauj 1:20 -21).

Xibhwb Povlauj qhuab ntuas cov nplua nuj yuav tsum (1) ua yam zoo, (2) ua hauj lwm zoo (3) muab pub rau lwmtus (4) faib cov khoom yus muaj rau tus muaj chaw siv… ob yam xub thawj qhia peb paub txog qhov kev ua zoo ntawm yus tes haujlwm. Ob yam txuas ntxiv qhia peb paub tias peb yuav tau muab pub rau lwm tus los ntawd qhov uas tsis khuv xim. Peb yog Vajtswv cov Menyuam lawm peb yuav tau xyaum ua li Vajtswv (Teshaujlwm 14 :17).

Thaus ntsib tus Tswv lawm Xakhais hais rau tus Tswv tias “Tus tswv, kuv yuav muab ib nrab uas kuv muaj muab pub rau cov pluag, yog kuv tau yuav leej twg li lawm kuv yuav them rov plaub npaug” (Luka 19:8) . Qhov uas muab pub rau luag lwm tus nplua mias yuav tsis muaj yog tias Xakhais tsis tau ntsib Tswv Yexus thiab tsis tau txais qhov uas Yexus twb xub muab kev hlub pub nplua mias rau nws lawm.

Qhov uas muab pub rau lwm tus nplua mias tsis yog hais txog nyiaj txiag xwb tiam sis nws kuj hais txog tib neeg thiab. Npanasnpas twb muab txhua yam uas nws muaj rau cov thwjtim thiab nws txaus siab muab nws tus kheej tag nrho los ua Vajtswv haujlwm. (Teshaujlwm 4:36-37; 11: 12). Muab faib tej yam yus muaj yog tuaj ua ke ua kev txhawb siab, kev sib raug zoo. Nyob rau hauv Phau ntawv Tes Haujlwm 2:42 hais txog Pawgntseeg xub thawj txojkev sib raug zoo, tsis yog los ntawm tej nyiaj txiag xwb tiam sis yog los ntawm qhov uas tuaj ua ke sib tham, sib koom tswv yim txhim kho lub neej thiab txoj kevntseeg.

Thaum uas peb muab peb tej nyiajtxiag los ua ib teg haujlwm zoo, yog peb tab tom npaj cia ib thaj chaw zoo rau peb nyob ntag, txawm tias kev ua zoo pab tsis tau lwm tus los kev ua zoo qhia rau peb paub txog tus ntawd txoj kevntseeg saib zoo licas. Los sis muab hais ua lwm yam tias kev nyiaj txiag yog tus tshim ntsuas txojkev ntseg ntawm tibneeg…(Mathais 19:16-26).

Vajtswv thov koj pub kom kuv muaj kevntseeg dhau los ntawm qhov uas kuv muab kuv tej nyiajtxiag los ua koj haujlwm ntawm koj Pawgntseeg uas kuv nyob los sis txhua thaj chaw uas kuv nrhais ruam mus txog…

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Yausuas 18

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top