Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 08/10/2019

Yauhas 12: 24-26
Nqes Peev Dhau Los Ntawm Kev Tuag

“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias yog tsis muab lub noob nplej faus rau hauv av kom lwj, ces lub noob ntawd nws yuav nyob nws tib lub xwb. Yog lub noob nplej ntawd lwj thiaj li yuav tuaj kaus thiab txi tau ntau lub” ( Yauhas 12 : 24 )

Lus nug: Vim licas qhia txog Yexus tus ntoo khaublig ho yog yog ib yam tseemceeb rau tus ntseeg? Yexus tau nqes peev Nws lub neej licas rau lub ntiajteb no? Peb yuav ua licas kom tau raws li Yexu tus qauv?

Hais txog txojkev tuag ces yog hais txog kev xaus ntawm lub neej. Feem ntau tib neeg tsis xav hais txog txojkev tuag. Txawm li ntawd los Yexu txojkev tuag peb yuav tsum niaj hnub hais txog vim yog kev cawm dim. Vim licas qhov uas lawv saib tsis taus, foom tsis zoo, saum Yexus tus ntoo khaublig ho dhau los ua ib yam tseemceeb hauv kev cawmdim? Vim YEXUs tsis tau ua txhaum, Nws twb ris tib neeg txhua tus txojkev txhaum lawm. Vim Nws yog Vajtswv Leejtub, yog li Nws cov ntshav muaj qab hau rau ib tug ntseeg heev txawm yog yuav nyob rau tiam neeg twg los xij (Yauhas 1:29 , Heplais 9:12 , 14 , 22 , 28). Tswv Yexu siv daim duab uas hais txog lub noob nplej poob rau hauv av uas lwj lawm hais txog tus Tswv txojkev tuag thiab muaj qab hau rau txhua tus uas ntseeg Nws.

Tag nrho Yexus lub neej hauv ntiajteb yog nqes peev rau txojkev tuag. Qhov no tsis tau txhais tias txhua zaus Yexu puav leej xav txog txojkev tuag thaum tseem ua neej nyob hauv ntiajteb. Tseeb tiag yam uas Yexu niaj hnub xav yog ua raws li Leejtxiv lub siab nyiam. Thaum cov Thwjtim thov kom Yexu nrog lawv noj mov Yexus teb tias : “kuv tej zaub mov yog ua raws li kuv Txiv lub siab nyiam thiab uas Nws tes hauj lwm kom puv ntoob” (Yauhas 4 : 34). Yexus muab Vajtswv txojkev xav los ua qhov thib ib rau ntawm Nws lub neej. Qhov uas qhia peb paub meej yog dhau los ntawm Yexus kev thov Vajtswv hauv vaj Khexemanes. Tswv Yexu hais tias “Txiv, yog tau thov koj tshem lub khob no tawm ntawm kuv mus. Tiam sis txhob ua li kuv siab nyiam ua raws li ko siab nyiam xwb” (Mathais 26:39).

Lub noob Moozoo tau tseb mus thiab tawg paj txi txiv zoo rau sab teb chaws Nyablaj twb yog los ntawm cov tub xa Moo Zoo thiab cov ntseeg txhua tus, lawv twb tiv dhau tej kev iab kev daw es Moo Zoo thiaj tuaj taus. Lawv twb nqes peev rau yam uas yuav nyob mus ib txhis dhau los ntawm lawv lub neej thiab lawv txojkev tuag. Lawv twb ciaj thiab tuag rau Vajtswv tej lus: “leej twg hlub nws lub cev ces yuav ploj mus, leej twg ntxub nws lub neej hauv ntiajteb ces nws yuav tau txoj sia ibtxhis”. Txawm peb tsis ntsib kev iab kev daw li cov ua ntej lawm los peb yeej yuav ntsib kev txomnyem ntawm txoj kevntseeg, ntawm thaj chaw uas peb nyob, vim tus Tswv tau qhia tias “yog leej twg ua Vajtswv haujlwm Vajtswv yuav txhawb nqa tus ntawd”. Tseeb tiag, Xibhwb Povlauj twb tau hla dhau tej ntawd thiab nws twb txhawb txhua tus uas xav raws tus Tswv qab: “Peb cov uas raug txomnyem ib yam li tus Tswv Yexu raug, peb yeej yuav tau Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab ib yam li Yexus Khetos tau thiab. (Loos 8 : 17)

Vajtswv, thov koj qhia kom kuv paub muab koj ua tus thib ib hauv kuv lub neej. kom kuv yauv tiv taus kev txomnyem ntawm txoj kev raws koj qab thiab nqes peev rau yam nyob mus ib txhis.

Nyeem Vajtswv Txojlus 3 xyoo : Yausuas 17

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top