Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 07/10/2019

Tej Lus Qhia 11:7-10
Tiam No Thiab Tiam Uas Nyob Mus Ib Txhis

“Cov hluas thaum nej tseem hluas cia li txaus siab rau nej lub neej hluas, cia li ua raws li nej lub siab xav thiab ntshaw. Tiam sis nco ntsoov tias Vajtswv yuav txiav txim rau nej raws li txhua yam uas nej tau ua” (nqe 9)

Lus nug: Vajntxwv Xalusmoos hais txog cov neeg twg nyob rau ntu no? Nws qhuab ntuas lawv kev ua neej licas kom lub neej thiaj zoo? Koj puas zoo siab rau koj lub neej? Zaj kawm hnub no qhia koj paub txog yam dab tsi rau tiam no hab yav tod ntej?

Lub homphiaj loj ntawm phau Tej Lus Qhia yog: “ Tib neeg lub neej tsis muaj qabhau hauv ntiajteb no” Los sis peb yuav hais tau tias yog peb xav tias, peb lub neej tsuas muaj nyob hauv lub ntiajteb no xwb, ces yog peb tsis lees paub Vajtswv, peb kev ua neej tsuas yog kev khwv thiab yuav ploj mus. Txhua tus puav leej muaj cai xaiv ib txoj kev rau yus, tiam sis nco ntsoov tias lub neej tsis yog tas rau hauv ntiajteb no xwb. Vim Vajtswv txoj kev txiav txim tseem nyob tos peb sawv daws.

Cov neeg uas muaj hnub nyoog ntau lawm (nqe 7-8) yog cov neeg uas muaj ntau kev xav thiab nyuaj siab rau lub neej. Xalusmoos qhia rau peb tias peb cia li txaus siab rau peb lub neej uas Vajtswv muab pub rau peb.Txhua hnub thaum sawv ntxov koj tseem ntsia pom lub hnub ci tuaj, cia li zoo siab vim yuav muaj tej lub sijhawm koj yuav tsis pom hnub kaj thiab yuav tsaus zuj zus mus lawm xwb. Peb puas tau ua neej puv ntoob rau lub sijhawm uas Vajtswv muab pub rau peb?

Nyob rau ntawm cov hluas uas (nqe 9-10) tsis xav rau lub neej tom ntej, lawv tsuas xav rau tej yam tamsim ntawm uas qhov muag ntsia pom xwb.Vajntxwv Xalusmoos ceeb toom rau cov ntawd tias, txhua tus muaj cai ua li yus xav tiam sis ib hnub txhua tus yuav laus mus, hnub tsaus yuav los ze,Vajatswv txoj kev txiav txim los txog. Txhua tus yuav sawv tim ntsej tim muag ntawm Vajtswv.

Peb lub neej hluas yuav muaj kev kaj siab thiab thaum kawg peb yuav tsis raug Vajtswv kev txiav txim ces peb yuav tsum txhob cia tej kev nyuaj siab, kev mob nkeeg los raug peb lub neej hluas uas tsis muaj qab hau (nqe 10) rau qhov peb lub neej tsis yog kawg rau hauv lub ntiajteb no xwb. Peb lub neej muaj ib tug Tswv tswj peb, tus ntawd yog Vajtswv, txhua yam Nws ua ntawd puav leej zoo, tiam sis Nws tsis cia peb nkag siab thiab to taub tag nrho li (Tej Lus Qhia 3:11). Yog li ntawd txhua yam zoo uas Vajtswv ua uas peb tsis nkag siab, tsis to taub ntawd yog tej yam uas yuav coj kev nyuaj siab, kev khwv los rau peb, tsis yog nyob rau tiam no xwb tseem yuav muaj nyob mu sib txhis thiab…

Tib neeg ntiajteb daws kev nyuaj siab los ntawm kev ua kev nkauj nraug, nrhiav kev zoo nkauj, nrhiav meej mom, kev txawj ntse, kev nplua nuj… txawm li ntawd los lawv tsuas niaj hnub nyuaj siab xwb. Peb cov uas ntseeg Vajtswv, peb daws kev nyuaj siab yog los ntawmkev nrhiav Vajtswv, kawm Vajtswv Txojlus, Pehawm Vajtswv, ua Nws tes haujlwm, pab lwm tus. Ua neej li ntawd, peb yuav pom tau tias tej yam Vajtswv muab pub rau peb muaj qab hau licas. Dhau ntawd lawm peb yuav ua neej nyob kaj siab lug txhua hnub thiab tos ntsoov hnub uas Tustswv rov qab los.

Vajtswv, thov pab kuv kev ua neej hauv ntiajteb no kom yog kuv tab tom npaj txhij tos hnub uas kuv los ntsib Koj.Thaum kuv ntsib koj lawm kuv yuav pom tej yam uas kuv nqes peev rau koj lub Tebchaws thaum kuv tseem nyob ntiajteb…

Nyeem Vajtswv txoj lus 3 xyoo: Yausuas 16

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top