Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 06/10/2019

Tej lus qhia 11 : 3-6
Cog Kom Tau Sau

“Mus cog qoob loo thaum sawv ntxov thiab thaum yuav tsaus ntuj. Rau qhov koj twb tsis paub haistias cov twg yuav loj hlob zoo dua, cov no los cov tod lossis ob cov yuav hlob zoo ib yam nkaus” (nqe 6)

Lus nug: Vajntxwv Xalumoos xav qhia rau peb paub yam dabtsi ntawm nqe 3 thiab 5? Tej yam no yuav tshwmsim los rau peb licas thaum peb txiav txim siab li nqe 4 ? Yam ua rau peb muaj lub neej zoo tawg paj txitxiv yog dabtsi (nqe 6)? koj tau tau siv tej ntawd licas rau koj lub neej lawm?

Fuab muaj txaus dej ces ntuj los nag, ntoo yuav qaug mus ces twg peb tsis paub, thiab kuj tsis muaj leej twg paub txog kev loj hlob ntawm ib tug menyuam mosliab (nqe 3,5). Ntawm no yog tej yam uas cia li mauj rau tiam Vajntxwv Xalusmoos tsis muaj leej twg to taub thiab nkag siab. Hnub no tej kev txawjntse hauv ntiajteb fuam vam ua rau peb kuj nkag siab tej yam uas Vajntxwv Xalusmoos hais me ntsis thiab. Tiam sis qhov tseeb uas Vajntxwv Xalusmoos hais ntawd yeej tsis hloov: Txhua yam puav leej nyob hauv Vajtswv kev tswjfwm. (nqe 5b) thiab muaj ntau yam uas hla tib neeg txoj kev txawjntse lawm (nqe 3, 5). Txawm li ntawd los tej no yeej txwv tsis tau peb kev txiav txim siab los nqis tes ua.

Yog peb pheej txhawj txog tej yam uas hla dhau peb kev txawjntse thiab peb kev tswj, ces peb yuav ua tsis tau dabtsi? (nqe 4). Ntawm no Vajntxwv Xalusmoos tsis tau qhia kom peb yuav tsum ua tej yam uas dhau peb kev paub. Peb yuav tsum txawj ntse thiab xyuam xim thaum ua ib yam dab tsi (tej lus qhia 10:10-11). Peb yuav tsum paub tias peb ntse licas yuav tau txo hwjchim thiab cia siab ntsoov rau Vajtswv. Tug tib neeg uas txawjntse nws yuav tuav tej koob hmoov, hauj lwm uas Vajtswv muab pub rau nws, thiab rau siab ntso ua tej hauj lwm ntawd. Rau qhov nws paub tias tej ntawd yuav tawg paj txi txiv tau yog nyob ntawm Vajtswv (nqe 6). Thaum cog dab tsi lawm peb yuav tau sau tiam sis muaj tej zaum peb kuj tsis tau sau thiab. Tiam sis yog peb tsis cog dabtsi ces peb yuav tsis tau sau ib yam dabtsi hlo li. Nyob hauv zaj lus pivtxwv Mathais 13: 3-8. Muaj txog 3 feem 4 cov noob tsis tawg paj txi txiv. Tsuas yog muaj 1 feem 4 cov noob poob mus rau qhov av zoo nws thiaj tawg paj txitxiv thiab tau tshaj xub thawj xwb. Yog tias peb tsis cog ces peb yuav tsis tau 1 feem 4 uas zoo no.

Peb tsis paub taus peb tej menyuam los sis cov menyuam yau hauv PawgNtseeg loj hlob tuaj lawv yuav ntseeg Vajtswv, Pehawm Vajtswv, ua Vajtswv haujlwm li cas? Tiam sis nyob rau ntawm peb tus kheej peb yuav tau ua qauv zoo rau lawv, qhia Vajtswv rau lawv. Peb kuj tsis paub tias Vajtswv yuav siv peb ua yam dabtsi rau yav tom ntej. Ib hnub dhau mus peb ua hauj lwm khwv khwv, sab sab lawm los peb txhob xav tias peb yuav so haus dej, mus ncig ua si, saib Tivi….tiam sis peb yuav tau tshawb hab kawm paub Vajtswv. Kawm paub ntau yam….

Nco ntsoov tias lub sijhawm yuav tsis nrog peb nyob mus li, peb yuav tau ua neej kaj siab, xyiv fab, nquag, thiab nqes peev rau Vajtswv lub teb chaws.

Lub sijhawm ua neej hauv ntiaj teb yog Vajtswv muab pub rau kuv , yog ib lub pov haum uas tsim txiaj thiab muaj nuj nqes kawg li.

Vajtswv thov koj qhia kom kuv paub txog tej ntawd thiab siv lub sijhawm ntawd rau koj tau ntsej muag.

Kawm Vajtswv Txojlus 3 xyoo: Yausuas 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top