Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 05/10/2019

Tej Lus Qhia 11: 1-2
Muab Koj Tej Nyiaj Mus Rau Qhov Chaw Uas Nyob Mus Ibtxhis

“Muab koj tej nyiaj txiag mus rau cov neeg txawv teb chaws ua lag ua luam , muaj ib hnub twg koj thiaj yuav tau paj laum” (nqe 1)

Lus nug: Vaj ntxwv Xalumoos qhua ntuas licas rau peb txog qhov uas nqes peev tej yam uas peb muaj rau yav tom ntej? Koj tab tom muaj yam dabtsi, thiab koj tau muab tej yam ntawd coj mus ua licas lawm? Yam muaj nqis tshaj uas koj yuav nqes peev tau rau lwm tus yog dabtsi?

Xalumoos qhuab ntuas kom peb yuav tau muab tej nyiaj txiag uas peb muaj mus rau cov neeg txawv tebchaws ua lag luam, muaj ib hnub peb thiaj yuav tau paj laum (nqe 1). Xaulusmoos tej lus qhuab ntuas no nyuaj rau peb to taub heev, vim tsis yooj yim rau peb yuav muab peb tej nyiaj txiag mus rau tej tib neeg txawv tebchaws ua lag luam, rau qhov tsis muaj leej twg yuav kam ua dawb rau peb, tsis tas li ntawd xwb yuav yooj yim ua rau peb tej nyiaj txiag poob dawb tsis tau rov. Tab sis thov kom peb to taub txog tej lus uas Xalumoos hais ntawm no, nws xav hais txog ob lub ntsiab lus li nram qab no: Thib ib, muab peb tej nyiaj txiag mus pab rau cov neeg pluag, neeg txomnyem yam tsis khuv xim li, peb ua li ntawd tsis yog vim xav nrhiav pajlaum los rau peb, tiamsis peb ua vim xav kom lwm tus tau kev pab ntawm peb. Thib ob, ntshai tej zaum Xalumoos hais txog nws kev ua lag luam uas mus deb thiab mus rau ntau lub tebchaws uas coj tau pajlaum ntau heev los rau nws (1Vajntxwv 9:26-28; 10:11).

Peb txhua tus puav leej muaj nyiaj rau ntawm peb tus kheej, cov nyiaj ntawd tej zaum yog, tswvyim zoo, kev txawj ntse, vajtse, liaj teb…tsis muaj ib leej twg cia yuav tsis muaj ib qhov hlo li! Tseemceeb saib peb tab tom siv tej uas Vajtswv pub rau peb muaj ntawd mus rau yam dabtsi xwb. Peb yuav tsum txawj siv tej yam uas Vajtswv twb muab pub rau peb lawm kom muaj nqis. Dhau ntawd peb yuav tsum muaj lub siab ntseeg thaum uas peb muab tej ntawd mus pub rau lwm tus thiab pub rau Vajtswv. Peb ntseeg tias Vajtswv yuav siv tej yam uas peb twb muab mus lawm rau tej qhov muaj nqis uas peb lub qhov muag yuav pom tsis tau tam sis no.

Peb tau txais ib yam khoom uas tseemceeb thiab muaj nqis tshaj plaws los rau hauv peb lub neej, ntawd yog Txojmoo zoo uas hais txog Tswv Yexus. Tswv Yexus twb cawm peb dim, pub rau peb muaj txojsia tshiab thiab muab Nws Txojlus los rau peb kom peb paub ua neej. Hloov rau qhov uas peb muab tej no khaws cia, peb cia li muab mus rau cov neeg uas nyob ib ncig ntawm peb. Cov ua niam, ua txiv yuav tsum tseg sijhawm los thov Vajtswv thiab qhia Vajtswv Txojlus rau nws cov menyuam. Thiab peb kuj yuav tsum tau qhia Txojmoo zoo rau peb cov phooj ywg, cov neeg txheeb ze, cov uas kawm ntawv nrog peb…muaj ntau zaug peb yuav txais tsis tau pajlaum tam sim ntawd, tiamsis peb ntseeg tias Vajtswv yog tus uas ib txwm ua mus li Nws tau cog lus tseg. Cia li siv lub peev xwm uas Vajtswv twb muab rau koj lawm, los ua haujlwm rau Vajtswv thiab rau lwm tus. Kuj ib yam li ntawd, nyiaj txiag thaum nyob hauv peb hnab kuj tsuas yog ib yam khoom siv rau peb sab nqaij tawv xwb, tiamsis thaum peb siv cov nyiaj ntawd mus pab lwm tus ces co nyiaj ntawd muaj nqis thiab tau pajlaum mus ib txhis.

Tibneeg muab tib neeg tej nyiaj mus tso rau ntau lub tebchaws kom tau pajlaum rau tiam no, vim lawv xav tau zoo thaum laus lawm, tiamsis peb cov ntseeg peb muab txhua yam uas peb muaj mus rau saum Vajtswv lub tebchaws vim peb muaj lub siab ntseeg tias, txojsia ib txhis tab tom tos peb txhua tus.

Vajtswv, thov koj pab kom kuv txhob kuv xim txhua yam uas koj muab pub rau kuv muaj, kuv paub muab mus ua koj tes haujlwm thiab mus pab cawm lwm tus. Thov koj pab kom kuv muaj lub siab ntseeg tias ua Vajtswv koj tes haujlwm yuav tsis nkim kuv lub dag lub zog, lub sijhawm ib zaug li.

Kawm Vajlugkub peb xyoos: Yausuas14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top