Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 04/10/2019

Phau ntawv nkauj 119: 169-176.
Thov Vajtswv Kawg Siab

“Tus tswv, thov kom kuv tej lus thov tuaj txog koj. Thov pub kom kuv totaub raws li koj tau cog lus tseg. Thov mloog kuv tej lus thov thiab pab kom kuv dim raws li koj tau coglus tseg” ( Phau ntawv nkauj 119 : 169,170 )

Lus nug: Tus sau ntu Vajlugkub no nws muaj txojkev los sis tus cwjpwm licas rau Vajtswv Txojlus? Dhau ntawm Phau ntawv nkauj tshooj 119, koj tau txais yam kev qhia dabtsi ntau tshhaj? Koj twb tau txais licas lawm?

Feem kawg ntawm Phau Ntawv Nkauj tshooj 119 yog tej lus thov Vajtswv kawg siab ntawm tus sau ntu Vajlugkub no. Tau raug muab faib ua 4 feem. Nqe 169 thiab nqe 170 yog tej lus thov kom Vajtswv mloog nws hais nrog rau qhov uas thov Vajtswv pub kev txawjntse thiab cawm nws. Nqe 171-172 yog tej lus thov Vajtswv pub lub qhov ncauj thiab tus nplaig qhuas Vajtswv rau nws. Nqe 173-174 yog tej lus thov Vajtswv pab thiab tos ntsoov Vajtswv kev cawm nws. Nqe 175-176 tus sau tig rov los rau nws tus kheej. Saib pom tej qhov uas nws tau yuam kev zoo yam li tus yaj uas ploj lawm, nws thov Vajtswv pab nws kom nws tig tau rov los cuag Vajtswv pab yaj thiab los xyaw npoj.

Tag nrho 4 ntu no puav leej hais txog tus sau txojkev xav kev cheem tsum Vajtswv Txojlus. Nws hais rau Vajtswv tias nws txiav txim siab kawm Vajtswv Txojlus (nqe 171, 173 ) lees paub Vajtswv Txojlus yog txoj uas ncaj ncee, yog li nws thiaj qhuas thiab qhia rau lwm tus paub (nqe 172), nws nyiam Vajtswv Txojlus (nqe 174). Nws pom tias thaum yus nquag rau Vajtswv Txojlus yus tau txais kev txawjntse (nqe 169), tau kev pab (nqe 173, 175), thiab tau cawm (nqe 170,174). Yim nyob ze Vajtswv Txojlus yim qaug rau Vajtswv Txojlus, nyiam Vajtswv Txojlus, thiab tag siab nrho los qhuas Vajtswv tsis tu tsis tseg.

Phau Ntawd Nkauj tshooj 119 yog tshooj uas ntev tshaj nyob hauv Phau Ntawv Nkauj. Nyob rau hauv tshooj no nws hais txog Vajtswv Txojlus dhau los ntawm ntau hom lus hais, xws li: Vajtswv Txojlus, Vatswv txoj Kevcai, tej pajlug, tej timkhawv…. tej kab lus no lub ntsiab zoo tib yam, puav leej hais txog Vajtswv Txojlus. Tus sau ntu no nws piav txog Vajtswv Txojlus yog ib qhov uas zoo kawg nkaus li thiab nws tham txog tej uas Vajtswv muab pub rau nws dhau los ntawm qhov uas nws tas siab nrho nyeem, kawm thiab ua raws li Vajtswv Txojlus txhua hnub.

Feem kawg ntawm Phau ntawv nkauj tshooj 119 no nqua hu peb txhua tus rov tig saib peb tus kheej, saib peb tau ua licas rau Vajtswv Txojlus. Peb tau lees peb kev tub nkeeg licas rau Vajtswv, kev saib tsis taus Vajtswv Txojlus licas? los sis kev tsis hwm peb tus Vajtswv tej lus. Peb cia li nyo hau thiab thov Vajtswv kawg peb lubsiab li tus sau tshooj no tau thov thiab hais rau Vajtswv tias: “Tus tswv koj yog ib puas tsav yam uas kuv xav tau, kuv cog lus tseg hais tias kuv yuav ua raws li koj txoj Kevcai” (Phau ntawv nkauj 119 : 57)

Koj cog lus rau Vajtswv licas thaum koj kawm Phau Ntawv Nkauj tshooj 119 no tag?

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv txoj kev tub nkeeg uas tsis xyuas koj Txojlus ntev los. Thov koj pub kuv muaj lub siab kub lug los nyeem, kawm thiab ua raws li koj Txojlus txhua hnub, txij hnub no mus. Thov koj pab kuv kom ua tau lawv li kuv tej lus cog tseg rau koj. Kawm Vajlugkub 03 xyoo: Yaussuas 13

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top