Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 03/10/2019

Lukas 16: 1-9
Nqes Peev Rau Saum Ntuj Ceebtsheej

“Yexu hais ntxiv hais tias: Yog li ntawd kuv qhia rau nej hais tias, nej yuav tsum muab tej nyiaj hauv ntiajteb no coj mus zeem phoojywg. Thaum nej tej nyiaj tag lawm, cov phooj ywg ntawd thiaj yuav tos txais nej hauv qhov chaw uas yuav nyob mus ibtxhis” {Lukas 16 :9}

Lus nug: Thawj tug tubtxib hauv no ntsib kev nyuaj dabtsi? Nws npaj licas rau hnub uas nws txomnyem? Vajtswv qhuas yam dabtsi ntawm nws? Vajtswv xav qhia peb paub nqes peev licas dhau zaj kawm no? peb yuav tau nqes peev rau saum ntuj Ceebtsheej licas?

Tus thawj tubtxib hauv no yuav raug nws tus tswv tshem tawm. Nws paub tias nws lub neej tom ntej yuav ntsib kev txomnyem, yog li nws thiaj hu txhua tus uas tshuav tus tswv nqe los thiab muab tej nqi ntawd lov ua kom tsawg mus, nws ua li ntawd nws vam tias thaum uas nws poob hauj lwm lawm nyaj cov ntawd yuav nco nws tshav ntuj, yuav pab nws, yuav hu nws los tsev.Vajtswv qhuas tias nws yog ib tug uas ntse heev. Vajtswv tsis kom peb txhoj pob li thawj tug tub txib ntawm no. Tiam sis Vajtswv xav kom peb kawm yam zoo ntawm nws uas yog txawj muab tej yam uas peb tuav tsis tau hauv lub ntiaj teb no nqes peev rau yam uas yuav nyob mus ibtxhis.

Qhov uas peb yuav muab peb tej khoom khaws cia rau sau ntuj Ceebtsheej tau, peb yuav tsum paub haistias peb tab tom muaj yam khoom dabtsi nyob hauv ntiajteb no uas yuav nyob tsis ntev? Peb txhua tus puav leej muaj tej qhov txhia chaw hauv ntiajteb no xws li tsheb, nyiaj txiag, vajtse, sij hawm, kev txawj ntse, lub dag zog,.. txhua yam no yog Vajtswv muab pub rau peb. Ntawm no yog tej yam uas peb tuav tsis tau nrog peb mus ibtxhis. Yog li peb yuav muab tej no khaws cia rau saum ntuj Ceebtsheej tau peb yuav tsum txawj muab tej no hloov pauv los ua tej “Pov haum” uas nyob saud ntuj Ceebtsheej uas yog ua txhua yam kom Vajtswv tau ntsej muag. Tej ntawd yog kev cawmdim, kev pehawm, sib koom siab, sib pab tshaj tawm txoj Moo zoo. Tus uas txawj hloov nws tej khoom mus khaws cia rau saum Ntuj Ceebtsheej yog txawj muab tej uas nws muaj pab tej yam uas ua rau Vajtswv zoo siab. Tsis yog muab tej ntawd los khaws cia rau hauv ntiaj teb no ua kom yus zoo siab, txaus siab xwb.

Tus uas muab nws tej qhov txhia chaw khaws cia rau saum ntuj Ceebtsheej tau, tsis yog tus uas ua Vajtswv haujlwm puv npo, puv sijhawm xwb. Tab sis yog tag nrho sawv daws xws li cov ua liaj ua teb, cov muag khoom, cov kawm ntawv, cov txawj ntse, los sis cov nplua nuj, cov ua nom ua tswv kav ntiajteb.Tab sis txhua yam uas lawv ua tsis yog ua kom lawv tau koob npe, muaj kev kajsiab kev thajyeeb, kev txaussiab rau lawv tuskheej. Tiam sis yog ua rau Vajtswv tau ntsej muag. Yog li ntawd, tus uas khaws cia tej qhov txhia chaw rau saud ntuj Ceebtsheej yog cov uas ua laj ua luam, cov ua haujlwm, cov tub zog uas muab siab. Lawv yog cov uas rau siab ntso ua haujlwm, txawj saib lawv lub meej thawj thiab txawj xav txog lwm tus ntawm yus ib sab. Lawv yog cov neeg siab dawb siabzoo, txawj faib tej yam uas Vajtswv muab pub rau yus mus rau lwm tus. Lawv muaj kev ncaj ncees hauv lub neej. Lawv siv zog khwv rau lawv tej haujlwm tiam sis lawv yeej txawj cia lub sijhawm los pehawm Vajtswv, ua Vajtswv hauj lwm, tu lub cuab lub yig. Txawj muab tej khoom khaws cia rau yus kev ua neej, tiam sis lawv kuj pab nyiaj txiag thiab txhua yam rau Vajtswv tes haujlwm tsis tu ncua. Lawv kub siab lug qhia Txojmoo zoo, thiab lawv lub neej yog tej zaj timkhawv zoo, ciaj sia rau Txojmoo zoo.

Koj muaj tej yam peev dabtsi? Koj tab tom nqes peev rau ntuj Ceebtsheej licas?

Vajtswv, thov koj qhia kuv paub meej yam koj muab pub rau kuv. Kom kuv siv yam ntawd muaj nqes rau koj hnub no.

Kawm Vajlugkub 3 xyoo : Yausuas 12

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top