Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/10/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/10/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 02/10/2019

Mathais 6 :24-34
Kuv Tab Tom Nqes Peev Rau Hauv Ntiajteb Lov?

“Nej yuav tsum xub nrhiav Vajtswv lub tebchaws thiab ua raws Vajtswv lub siab nyiam tso Vajtswv mam li muab ib puas tsav yam ntxiv rau nej{ Mathais 6:33}

Lus nug: Yam uas tib neeg txhawj tshaj plaws nws yog dabtsi? Vajtswv Txojlus qhia licas txog kev nplua nuj, khaws cia, nqes peev kom tau tshaj thawj? tsis khaws cia txhua yam rau hauv lub ntiajteb yog txhais licas? Yog vim li cas peb yuav tsum txhob nqes peev rau hauv lub ntiajteb no? koj tab tom nqes peev rau qhov twg?

Khoom siv, nyiaj txiag, tsoos tsho, kev muaj koob nto npe, lub dag zog yog yam uas tib neeg ntshaw tau. Vajtswv qhia peb nqes peev cia rau saum Ntuj ceebtsheej hloov qhov uas nqes peev rau lub ntiajteb. Puas yog tsis tas peb yuav txhawj txog tej yam hais los saud – tsis txhob ua noj, txhob ua lag luam, txhob kawm ntaub ntawv, tsuas siv tag nrho sijhawm los pehawm, ua Vajtswv haujlwm? Los sis peb yuav tsum txhob muaj vajtse, liajteb, tsheb… yuav tsum muag tag nrho nqa nyiaj mus rau cov Thawjcoj zoo yam li thawj thawj Pawgntseeg ua nyob hauv Yeluxalees?

Muab saib los tej lus qhia hauv Vajlugkub peb pom tau tias Vajtswv tsis qhia kom peb yuav tsum tsis txhob muaj dabtsi. Tej lus qhia hauv Vajlugkub qhia rau peb paub tias Vajtswv tso cai rau peb muaj khoom siv rau peb tus kheej. Coob tug nyob hauv Vaj lug kub xws li yog Aplashas, Ixaj, Yakhauj, Lauj yog cov tib neeg nplua nuj. Vaj lug kub kuj qhia peb saib ntsaum kev ua neej, kev muab khaws cia rau lub caij tshav los sis caij nag {Paj lug 6:6 , 30 :25 }. Tus uas txawj khaws cia tus ntawd yuav tau ntau{Paj lug 13:11b}. Tus neeg siab zoo yuav khaws cia nws tej nyiajtxiag rau nws cov xeeb ntxwv {Pajlug 13:22}

Yog li, tsis khaws txhua yam cia rau hauv lub ntiajteb no yog txhais licas? Ob lo lus tseemceeb uas peb yuav tau xav txog yog ‘txhua yam khoom thiab lub siab” “Nej tej qhov txhia chaw nyob twg nej lub siab yeej nyob qhov ntawd {Mathais 6 :21} tej qhov txhia chaw ntawm no yog khoom plig thiab yog tej yam khoom uas tseemceeb thiab muaj nuj nqis heev. Lub siab ntawm no yog txoj kev xav, txoj kev ntshaw… Tej qhov txhia chaw nyob qhov twg lub siab nyob ntawd yog thaum peb nyiam ib yam dabtsi lawm peb pheej xav nyob ze yam ntawd, xav tau yam ntawd los ua peb ntiag tug. Khaws txhua yam cia rau hauv lub ntiajteb yog ntshaw txog tej yam khoom uas yog ntiajteb li, xav txog yam ntawd mus li, xav tau nyob ze, xav tau los ua peb tug kiag. Muaj tej tug nplua nuj, muaj nyiajtxiag, muaj koob nto npe, muaj dag zog zoo, zoo nkauj zoo nraug nyob hauv lub ntiajteb. thiab lawv saib txhua yam ntawd yog lawv lub povhaum uas muaj nqes rau lawv, yog homphiaj rau lawv kev ua neej. Ntawd yog khaws txhua yam cia rau hauv ntiajteb. Kuj muaj tej tug tsis nplua nuj, tsis zoo nkauj, tsis muaj ib yam dabtsi tseemceeb tiam sis tej zaum lawv kuj yog cov uas khaws txhua yam cia rau hauv lub ntiajteb vim lawv lub siab tsuas xam pom tej khoom hauv lub ntiajteb li kev zoo nkauj, nplua nuj, muaj koob nto npe. Yog vim li ntawd qhov uas khaws cia txhua yam hauv ntiajteb no tsis yog los ntawm kev nplua nuj los sis kev pluag…Tiam sis yog los ntawm koj lub siab saib koj nyiam yam dab tsi tshaj hauv koj lub neej xwb.

Koj tab tom khaws qhov txhia chaw rau qhov twg? yam dab tsi tab tom nyob hauv koj lub hlwb ntau tshaj? Thov Vajtswv pab kom peb tsis txhob khaws qhov txhia chaw cia rau hauv ntiajteb.

Vajtswv, thov koj pub kev txawj ntse rau kuv kom kuv txawj kav txhua yam uas koj pub rau kuv hauv lub ntiajteb no.Thiab tig kuv lub siab mus rau yam uas nyob mus ib txhis.

Kawm Vajlugkub 3 xyoo: Yausuas 11

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top