Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 30/09/2019

Yaxayas 64:1-12
Tej Lus Thov Uas Haum Vajtswv Siab

Tus Tswv, koj tsis quav ntsej tej no los? Koj txawm tsis ua ib yam dabtsi li ntag los? Koj yuav cia peb tsau tsawv txojkev txomnyem kom peb tiv tsis taus li los? (nqe 12).

Lus nug xav: Yaxayas taij thov Vajtswv ntxiv rau yam dabtsi? Nws thov Vajtswv licas? Raws li koj xav, thov Vajtswv licas thiaj yog thiab haum Vajtswv siab?

Yaxayas taij thov Vajtswv kom Vajtswv qhib plhob rooj ntug thiab nqis los kom tej hauv roob thiaj yuav pom Vajtswv thiab ntshai uas zog koog ib yam li thaum uas Vajtswv tau ua rau Vajntxwv Falaus (Khiavdim 14:3,18). Thaum Vajtswv los rau saum roob Xinais, thiab ua rau toj roob hauv pes ua zog koog (nqe 3). Tseeb tiag yeej tsis muaj leej twg yuav muaj hwjchim loj npaum li Vajtswv tus uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lawm. Nws yuav ua ib yam li ntawd rau cov neeg uas txaus siab ua neeg ncaj ncees (nqe 5). Txawm li ntawd los, cov Yixalayees tsis ua lub neej mus raws li Vajtswv txojkev ncaj ncees thiab vim qhov uas lawv ua kev txhaum tau ua rau Vajtswv chim rau lawv heev. Kev txhaum los cais tibneeg thiab Vajtswv mus lawm. Thaum zoo li ntawd, Yaxayas tau tsa suab hlo los taij thov Vajtswv tias: “twb ntev li ntawd lawm, peb tseem yuav tau cawmdim lov? (nqe 5).

Ib zaug ntxiv, nyob ntawm no peb pom tias Yaxayas sawv cev nws haiv neeg los lees txim rau Vajtswv. Nws hais tias, “txawm yog txhua tes haujlwm zoo uas peb ua los puav leej phem qias ib yam li txoj phuam uas tsis tau muab ntxhua” (nqe 6). Qhov no muaj lub ntsiab lus tias, yog peb tej tes haujlwm zoo uas peb ua tsis pib los ntawm lub siab hlub thiab lub siab ncaj ncees ces txhua yam ntawd tsis muaj nqis dabtsi pub rau Vajtswv. Thiab txojkev hlub ntawd yuav nrhiav tsis qhov chaw uas cov neeg txhaum nyob ib zaug li. Ntawm no kuj yog qhov uas qhia tias, tsis muaj ib tug yuav txais tau txojkev cawmdim dhau los ntawm tes haujlwm zoo uas nws ua. Vim ua txhaum, cov Yixalayees uas nyob rau Yaxayas tiam ua neej txomnyem ntsuav ntawm sab nqaij tawv thiab sab ntsujplig huvsi. Vajtswv khiav nkaum ntawm lawv mus thiab muab lawv tso tseg lawm (nqe 7). Thaum lawv ntsib tej kev txomnyem zoo li ntawd, lawv tau tsa suab hlo los taij thov Vajtswv txojkev pab. Sawv cev ntawm tej pejxeem Yaxayas taij thov Vajtswv txhob nco txog cov Yixalayees txojkev txhaum lawm, tiamsis thov kom Vajtswv nco tias cov Yixalayees yog Vajtswv cov menyuam, yog Vajtswv haiv neeg uas Vajtswv tau xaiv. Yaxayas xaus nws tej lus thov Vajtswv los ntawm los ntawm lo lus nug (nqe 12). Vajtswv tau teb Yaxayas tej lus thov hauv ob tshooj xaus hauv phau Yaxayas.

Yaxayas tej lus taij thov hauv tshooj no yog ib zaj qauv zoo heev rau peb kev thov Vajtswv niaj hnub nimno, kom peb txhua tus zeem paub tias, yog tsis vim Vajtswv txojkev hlub, peb txhua tus yeej yuav raug puas tshuaj mus vim peb tej kev txhaum. Yaxayas pib nws tej lus taij thov los ntawm kev qhuas Vajtswv (63:7) thiab xaus nws tej lus thov los ntawm lub siab ntseeg tias Vajtswv yuav teb nws tej lus (nqe 12) Ntawm no kuj yog feem pib thiab xaus rau hauv peb ib zaj lus thov.

Feem ntau koj thov Vajtswv licas? Ntseeg thiab cia siab tias dhau los ntawm Yaxayas tej lus taij thov Vajtswv yuav pab kom koj paub thov Vajtswv mus raws li Vajtswv siab nyiam.

Vajtswv, txawm kuv yuav taij thov rau kuv lossis rau lwm tus los thov koj qhia kom kuv paub txo hwjchim, ncaj ncees, muaj lub siab ntseeg ruaj khov tias koj yuav teb.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top