Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 29/09/2019

Yaxayas 63:1-19
Vajtswv Tus Nyob Saum Ntuj Txojkev Hlub

Yog li ntawd, nws thiaj cawm lawv kom dim ntawm lawv tej kev txomnyem. Twb yog tus Tswv tso nws tus timtswv los cawm lawv ntag. Vim nws txojkev hlub thiab kev ua siab ntev nws thiaj tso lawv dim. Nws yeej ibtxwm saib xyuas lawv puag thaum ub los (nqe 9).

Lus nug xav: Tus uas tuaj hauv lub nroog Npauxelas uas nyob hauv tebchaws Edoos tuaj yog leej twg? Vim licas nws yuav hnav lub tsho liab? Nws tuaj cia ua dabtsi? Yaxayas tau thov Vajtswv pab yam dabtsi rau nws haiv neeg? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm tej lus thov Vajtswv ntawd?

Nyob hauv Yaxayas zaj yog toog, nws pom ib tug taug kev khov kho tuaj ze rau ntawm nws. Tus ntawd yog leej twg? Lo lus teb yog “Twb yog tus Tswv uas cawm tau neeg dim tab tom tuaj ntag” (nqe 1). Vim licas Nws yuav hnav lub tsho liab zoo ib yam li cov neeg uas tab tom tsuam txiv hmab lub (nqe 2)? Vim Nws nyuam qhuav rau txim rau cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws Edoos, Nws muab lawv tsuj ib yam li tsuj txiv hmab, ua rau lawv tej ntshav txaws lo Nws tas (nqe 3). Tus uas tuaj hauv lub nroog Edoos tuaj nws tsis yog tus txiav txim, tiamsis nws yog tus muaj hwjchim cawm tau neeg dim (nqe 1). Ntawm no yog Txojmoo Zoo rau cov Yixalayees thiab rau peb txhua tus. Tus Mexiyas los muab peb cov yeeb ncuab tsuj thiab tsim tsa Nws lub tebchaws.

Nyob hauv feem txuas ntxiv mus (nqe 7-19), Yaxayas taij thov Vajtswv coj txojkev cawmdim uas Vajtswv twb cog lus lawm los rau nws haiv neeg. Yaxayas tej lus taij thov pib los ntawm qhov uas qhuas txog Vajtswv yog tus ncaj ncees, tus muaj siab dawb siab zoo mus ib txhis, thiab Nws yog tus uas foom koob hmoov rau cov Yixalayees (nqe 7). Ntawm no yog ib tug qauv zoo rau peb yuav los xyaum hauv peb kev thov Vajtswv. Thiab Yaxayas sawv cev rau nws haiv neeg los los nug Vajtswv tias, Vajtswv tab tom nyob qhov twg? Tus Tswv uas thaum ub tau pab nws haiv neeg hla dhau hiav txwv liab, ua rau dej npau mus rau ob phab thiab kev qhuav qhawv rau pejxeem mus rau hauv tebchaws cog lus, lub sijhawm no tab tom nyob qhov twg? Yaxayas tej lus taij thov qhia rau peb paub txog ib haiv neeg uas tawm tsam Vajtswv thiab ua rau Vaj Ntsujplig tu siab, vim li ntawd, lawv thiaj txais tsis tau Vajtswv txojkev tiv thaiv, txais tsis tau Vajtswv txoj koob hmoov. Lub sijhawm no, lawv paub zoo tias vim licas Vajtswv thiaj tso lawv tseg. Thaum paub li ntawd lawm, cov pejxeem txhua tus tsa suab los hu tias tus Tswv yog lawv tus Vajtswv, qhov uas lawv ua li ntawd los yog vim lawv xav tau Vajtswv tig rov los txais yuav lawv, tiv thaiv lawv thiab coj lawv li yav tas los.

Nqe 9 yog ib nqe uas qhia rau peb paub txog Vajtswv tus uas nyob saum ntuj txojkev hlub. Niaj hnub nimno kuj muaj coob leej ntau tug tawm tsam li cov Yixalayees thiab lawv kuj thov Vajtswv ib yam li Yaxayas. Txawm Leejtxiv tu siab heev vim menyuam tawm tsam thiab tsis mloog Nws lus, los twb vim yog lub siab hlub Nws haiv neeg yeej tseem tsis tau hloov thiaj ua rau Vajtswv teb lawv tej lus taij thov. Vajtswv pom zoo txog lawv txojkev txomnyem, kev mob ntawm cov neeg uas taij thov Nws vim li ntawd Nws yuav pab cawm lawv, foom koob hmoov rau lawv los ntawm lub siab hlub tsis muaj hnub kawg.

Koj puas qhia tau tej yam ntxiv txog Vajtswv txojkev hlub thiab Nws txojkev pab cawm koj licas rau yav tas los?

Vajtswv, kuv hnov zoo siab heev vim koj lub siab hlub uas nyob mus ib txhis tsis paub kawg rau kuv. Thov koj pab kom kuv qhia tshwm tau koj txojkev hlub mus rau lwm tus uas nyob ib ncig ntawm kuv.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top