Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 28/09/2019

Yaxayas 62:1-12
Vajtswv Haivneeg Uas Dawbhuv

Luag yuav hu nej hais tias, Vajtswv haivneeg uas dawbhuv yog haivneeg uas Vajtswv Cawm dim ( 12a).

Lus nug xav: Vim licas lub nroog Xi-oos yuav tau tis dhua ib lub npe tshiab thiab lub npe tshiab ntawd yog dabtsi? Vim licas Vajtswv yuav cia cov neeg fajxwm nyob saum tej ntsa yeej hauv lub nroo Xi-oos? Peb yog Vajtswv haiv neeg uas dawbhuv, qhov no muaj nqis licas rau koj lub neej?

Yaxayas ntsia pom kev muaj yeej ntawm lub nroog Xi-oos, thiab lub nroog Yeluxalees tshiab yav tom ntej. Lub sijhawm no nws yuav tsis nyob ntsiag to, tiamsis nws niaj hnub taij thov kom mus txog thaum uas nws pom txojkev ncaj ncees tshwm los (nqe 1). Thaum lub nroog Xi-oos muaj yeej, txhua tus vajntxwv yuav pom nws lub koob meej, thiab txhua tus neeg hu lub npe tshiab uas tus Tswv muab rau Xi-oos (nqe 2) thiab qhov no tau hais mus hais los ntau zaug hauv phau Yaxayas. Ntxiv rau qhov ntawd lub nroog Xi-oos yuav muaj dua ib lub npe tshiab. Lub npe tshiab ntawd hu ua Yeluxalees (nqe 2,4,12), vim nyob hauv Vajlugkub Qub lub npe tshiab ntawm ib tug neeg yog hais txog tus ntawd lub meej mom tshiab (Chivkeeb 17:3-5; 32:28).

Yaxayas muab lub nroog Xi-oss los piv zoo li ib tug pojniam uas raug nws tus txiv muab nrauj pov tseg vim ua kev txhaum. Vim pom tau tias nyob ib leeg tsis zoo, tus pojniam no muaj lub siab ntshaw tau rov nrog tus txiv ua txijnkawm ua ke dua. Yaxayas muab qhov piv txwv no los hais qhia rau peb paub tias Vajtswv zoo siab txais tos lub nroog Xi-oos, uas yog Yeluxalees thiab cov Yixalayees rov los ua Nws tug dua. Yaxayas siv cov lus: “Muab tso pov tseg” “kuv txojkev zoo siab nyob hauv nws” “sib yuav zoo siab” cov lus no yuav ua rau cov nyeem to taub nyuaj heev, tiamsis ntawm no yog cov lus uas qhia tias cov Yudais lub tebchaws yuav tsis cia nyob qhuav nquag cia.

Cov fajxwm uas Yaxayas hais txog nyob saum tej ntsa yeej hauv lub nroog Yeluxalees yog cevlus uas muaj lub neej dawbhuv, lawv tes haujlwm yog niaj hnub taij thov tus Tswv pab rau lub nroog Yeluxalees mus txog thaum uas nws txhim kho lub nroog Yeluxalees tiav (nqe 6,7). Tswv Yexus qhia peb txog kev ua siab ntev thov Vajtswv dhau los ntawm zaj uas hais txog tus pojniam niaj hnub mus thov tus nom tu nws zaj plaub (Lukas 18:1-8). Vajlugkub qhia kom peb yuav tsum thov Vajsw tsis tseg, tsis tu (1Thexalaunikes 5:17).

Thaum kawg, cov neeg uas yog Vajtswv tug yuav tau hu ua “Vajtswv neeg uas dawbhuv” lossis “Haiv neeg uas Vajtswv cawm dim” (nqe 12). Cov Yixalayees paub zoo heev txog qhov uas lawv tau cawm dim tim tebchaws Iziv los yog licas. Lawv tau hu tawm lo ua Vajtswv haiv neeg uas dawb huv (Khiavdim 19:6). Yog ib tug ntseeg, peb kuj tau hu uas Vajtswv haiv neeg uas dawbhuv (1Petus 2:9). Nyob hauv ntu Vajlugkub no, lub ntsiab lus tseemceeb uas Yaxayas xav qhia rau peb paub txog nws tej lus yog: Txawm tias niaj hnub nim no Vajtswv Pawgntseeg tab tom raug ntau yam kev tsimtxom los peb yog Vajtswv haivneeg uas dawbhuv. Mus raws li Yaxayas tej lus hais, muaj ib hnub peb yuav dhau los ua cov neeg uas lwm tus qhuas (nqe 7) thiab mus txais lub kaus mom kub uas zoo nkauj ntawm tus Tswv txhais tes (nqe 3).

Vim koj yog Vajtswv tug, koj txais tau dabtsi thiab tes haujlwm koj yuav tau ua yog dabtsi?

Vajtswv, kuv thov qhuas thiab ua koj tsaug vim dhau ntawm Tswv Yexus, kuv dhau tau los ua koj haiv neeg uas dawbhuv rau hauv koj lub Tebchaws. Tshuav coob leej ntau tug tsis tau muaj feem yog koj tug rau koj lub tebchaws, thov cia kuv mus coj lawv los ua koj haiv neeg, nyob hauv koj lub tebchaws.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top