Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 26/09/2019

Tes Haujlwm 5:1-11
Dag Yog Ib Qhov Uas Txaus Ntshai

Ua li cas koj yuav muaj lub siab ua li ntawd? Tsis yog koj dag neeg, tiamsis yog koj dag Vajtswv (nqe 4b).

Lus nug xav: Ananias thiab Xafilas tau dag Vajtswv licas thiab qhov uas nkawd dag li ntawd ua txaus ntshai licas? Koj kawm tau dabtsi hauv kev tso nyiaj ib feem kaum (3-4)? Koj tau Vaj Ntsujplig tshoov siab licas thiab koj muaj kev txiav txim siab licas dhau zaj kawm no?

Nyob hauv zaj xwm no, peb pom txog Ananias thiab Xafilas nkawd tau sab laj thiab muab nkawd daim teb muag, thaum nkawd muag tau lawm, nkawd koom siab khaws ib feem cia rau nkawd, nkawd coj ib feem mus rau cov thwjtim, thiab nkawd koom ua ib lub siab hais tias, nkawd daim teb tsuas muag tau npaum ntawd xwb. Los ntawm lub siab dag ntawd, nkawd raug teem txim tias dag Vajtswv vim li ntawd nkawd thiaj raug Vaj Ntsujplig ua rau nkawd tuag kiag ntawm chaw. Cov ntseeg thiab tej neeg uas hnov txog zaj no lawv ntshai kawg li.

Mus raws li tej lus uas Petus hais hauv nqe 3-4, nkawd tsis raug qhuab yuam kom yuav tsum muag nkawd daim teb thiab kuj tsis raug qhuab yuam kom yuav tsum muab tasnrho cov nyiaj ntawd coj tuaj fij pub rau Vajtswv. Nkawd muaj caij muab mus raws li nkawd lub siab ntseeg. Kev fij nyiaj uas haum Vajtswv siab tsis yog los ntawm qhov uas muab ib pob ntau ntau tiamsis yog los ntawm lub siab xav muab tiag tiag. Xibhwb Povlauj kuj qhuab ntuas cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Kauleethaus tias: Yog li ntawd nyias yuav tsum muab raws li nyias twb xwb xav tseg lawm, tsis yog yuav khuvxim lossis yus yuav yuam yus lub siab muab (II Kauleethaus 9:7).

Ananias thiab Xafilas tau koom siab los hais dag vim li ntawd nkawd thiaj raug tuag tam sim ntawd. Nkawd saib mus rau lwm tus, thiab muab nkawd piv rau lwm tus thaum nkawd muab nyiaj tuaj fij. Nkawd muag nkawd daim teb thiab coj cov nyiaj tuaj fij yog xav kom tau cov ntseeg qhuas tias nkawd muaj siab dawb siab zoo. Nkawd txojkev ntseeg tsis tau loj txaus mus txog qhov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus yuav muab pub rau nkawd thaum nkawd tu ncua, vim li ntawd, nkawd thiaj khawb ib feem nyiaj cia rau nkawd thiab hais dag Vajtswv. Nkawd saib tsis tau Vaj Ntsujplig thaum uas nkawd xav tias tes haujlwm uas nkawd ua no yuav tsis muaj leej twg paub vim li ntawd nkawd thiaj tsis lees txim thaum uas Petus nug nkawd (nqe 3,8-9). Vaj Ntsujplig kev raug txim hnyav heev li, vim Vajtswv ntxub txojkev dag!

Yog tias niaj hnub nimno, Vaj Ntsujplig kuj rau txim rau peb ib yam li Nws rau txim rau Ananias thiab Xafilas thaum ub no peb puas sawv ruaj khov kho tau? Thov Vajtswv pab kom peb paub lees txim, lees peb txojkev dag rau Vajtswv peb thiaj yuav txais tau Vajtswv txojkev zam txim.

Koj fij nyiam pub rau Vajtswv los ntawm lub siab zoo licas? Dag lossis ncaj ncees?

Vajtswv, thov koj pab kom kuv paub tig rov los tshuaj kuv lub neej txhua hnub saib puas muaj tej haujlwm, lus hais, kev xav uas tsis ncaj ncees rau koj, thov koj qhia kom kuv paub lees txim rau koj. Thov koj pab kom kuv muaj koj txojkev hlub los ua lub neej haum Vajtswv koj tus dej siab.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top