Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 25/09/2019

Tes Haujlwm 4:32-37
Pawgntseeg Xub Thawj Kub Siab Lug

Cov ntseeg txhua tus puavleej koom ua ib lub siab; lawv nqa lawv tej qhov txhia chaw tuaj tso ua kev ua sawvdaws tug. Tsis muaj ib tug yuav hais tias tej uas nws muaj yog nws li (nqe 32).

Lus nug xav: Pawgntseeg Tswv Yexus xub thawj muaj tej yam zoo dabtsi? Koj thiab cov ntseeg uas nyob rau hauv nej lub Pawgntseeg yuav ua tau dabtsi kom zoo li Pawgntseeg xub thawj?

Pawgntseeg uas kub siab lug yuav loj hlob tau zoo heev. Cov ntseeg uas ua lub neej mus raws nraim li txojkev ntseeg tseeb yuav ua tau qauv zoo rau cov tsis tau ntseeg paub los ntseeg. Pawgntseeg xub thawj muaj lub siab sib koom heev thiaj ua rau coob leej ntau tug los ntseeg dhau los ntawm cov ntseeg txojkev ntseeg thiab tes haujlwm ua, “cov uas los ntseeg tshiab coob heev” (nqe 32). Lawv nyob ua ke zoo ib yam li ib tsev neeg, Tswv Yexus yog leej txiv hauv tsev neeg ntawd thiab txhua tus ntseeg yog kwvtij. Txhua tus puav leej koom ua ib lub siab (nqe 32).

Nyob ntawm no, lawv cia txojkev hlub los kav lawv vim li ntawd Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau lawv (nqe 33). Ib tug uas tau lwm tus hlub tus ntawd yuav paub tig rov mus hlub tau lwm tus. Lossis peb yuav hais tau tias, vim Tswv Yexus txojkev hlub twb muab los rau lawv lawm thiaj ua rau lawv hlub tau lwm tus. Txojkev hlub tiag txaus siab yuav muab mus. Ib tug tu ncua kuj yog tasnrho Pawgntseeg tu ncua. Lawv zeem paub tias txhua yam uas lawv muaj yog Vajtswv tug thiab lawv tsuas yog cov uas saib xyuas thiab siv tej ntawd kom mus raws li Vajtswv siab nyiam xwb. Lawv txaus siab muab tej yam uas lawv muaj mus pub rau tus uas muaj chaw siv, vim li ntawd hauv lub zej zos uas lawv nyob tsis muaj leej twg tu ncua ib yam dab tsi hlo li (nqe 34). Muaj ib tug ua tau tej haujlwm zoo uas tau hais npe hauv ntu Vajlugkub no, tus ntawd yog Yauxej tus uas yug tim lub koog Povtxwv Xaipas, cov thwjtim tis dua ib lub npe rau nw hu ua Npananpas, lub npe ntawd txhais haistias, tus uas txhawb zog, Yauxej tau muab nws daim teb muag thiab coj cov nyiaj ntawd tuaj rau cov thwjtim (nqe 36,37).

Pawgntseeg xub thawj no kub siab lug tshaj tawm Txojmoo Zoo los ntawm lub hwjchim uas Tswv Yexus twb muab rau cov thwjtim lawm, Vajtswv pub hwjchim rau lawv, lawv thiaj muaj lub siab tawv ua timkhawv txog Tswv Yexus (nqe 33). Lub ntsiab lus tseemceeb hauv kev ua timkhawv txog Tswv Yexus rau lwm tus yog qhia txog qhov uas Tswv Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Qhov uas peb yuav ua tau tim khawv zoo yog los ntawm Vaj Ntsujplig tes haujlwm. Vaj Ntsujplig yog tus uas tshoov neeg lub siab kom muaj lub siab kub lug mus tshaj tawm Txojmoo Zoo, Vaj Ntsujplig kuj yog tus uas qhib cov mloog lub siab kom lawv pom thiab paub tias lawv cheem tsum txog Tswv Yexus txojkev cawmdim thiab tig rov los ntseeg Vajtswv.

Pawgntseeg uas peb nyob niaj hnub nimno los kuj yuav kub siab lug ua tau haujlwm yog tias peb txhua tus muaj lub siab sib koom hauv peb txojkev ntseeg txhua hnub. Pawgntseeg yuav tsum muaj cov neeg uas koom siab hauv txojkev ntseeg, yuav tsum muaj cov txhawb zog ib yam li Npananpas, kev hlub yuav tsum tau qhia tshwm, Vajtswv tus ntsujplig yuav tsum ua haujlwm hauv txhua tus ntseeg lub siab. Peb txhua tus yuav tsum muaj lub siab ntshaw dhau los ua ib lub hauv paus dej uas ntes tawm Vajtswv txojkev cawmdim mus rau lwm tus uas tsis tau paub los ntseeg Vajtswv.

Pawgntseeg uas koj nyob tab tom yog ib Pawgntseeg zoo licas?

Vajtswv, thov koj zam txim rau kuv vim kuv tsis tau ua lub neej mus raws li txojkev ntseeg uas Pawgntseeg xub thawj tau ua. Kuv txais tau koj txoj koob hmoov ntau heev tiamsis tsis tau kam muab mus rau lwm tus. Thov koj hloov kuv dua tshiab kom kuv yuav yog ib feem pab kom Pawgntseeg muaj lub siab kub lug rau koj tes haujlwm.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top