Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/09/2019

Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/09/2019


Ua Neej Nrog Vajlugkub: 24/09/2019

Tes Haujlwm 4:23-31
Tej Lus Thov Thaum Raug Kev Tsimtxom

Tus Tswv, nimno thov koj tsa qhovmuag saib tej uas lawv ua nruj ua tsiv rau peb. Thiab thov koj pab peb cov uas yog koj cov tubtxib kom muaj lub siab tawv qhia koj Txojlus (nqe 29).

Lus nug xav: Petus thiab Yauhas ob tug ua licas thaum raug tso tawm hauv tsev lojcuj los? Yam xwm txheej dabtsi tshwmsim los tom qab ntawd? Koj kawm tau dabtsi dhau los ntawm Tswv Yexus cov thwjtim kev mloog lus thaum lawv raug kev tsimtxom? Koj thiab Pawgntseeg uas koj nyob feem ntau ua licas thaum raug kev tsimtxom? Nqi zog txais tau yog dabtsi?

Tom qab Petus thiab Yauhas ob tug tau cov thawjcoj tso tawm hauv tsev lojcuj los, ob tug rov qab los ntsib cov kwvtij ntseeg, qhia txhua yam uas cov Povthawj hlob thiab cov Xibhwb qhia kevcai tau hais rau nkawd rau lawv. Lawv ib tug qhia ib tug kom sawv daws paub zoo thiab sawv ruaj khov kho txawm yog yuav muaj kev tsimtxom los raug rau lawv. Tus ntseeg tsis yog nyob ib leeg xwb, nyob ntawm lawv ib sab muaj Tswv Yexus tus uas twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm thiab muaj cov phooj ywg ntseeg txhua tus npaj rawv los sib pab, sib txhawb. Nyob hauv kev tsimtxom, peb pom ib daim duab uas zoo heev ntawd yog cov ntseeg sib sau los nyob ua ke taij thov Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj dua ntais, tus uas tswj ib puas tsav yam saum nruab ntug thiab hauv ntiajteb no (nqe 24). Zoo kawg nkaus li rau peb xyaum vim lawv tsis tau thov Vajtswv rau txim rau cov neeg uas tsimtxom lawv tiamsis lawv tig rov mus nco txog tej uas Vajtswv tau ua rau lawv tej yawm koob yav tas los lawm, thiab lawv txaus siab rau tej yam uas tshwmsim los rau ntawm lawv lub neej vim lawv tus Vajtswv yog tus uas paub zoo tej ntawd lawm. Nyob hauv nqe 26, lawv hais txog hauv Phau Ntawv Nkauj 2:1-2 “Cov vajntxwv uas kav lub ntiajteb no sawv nres nroog tos thiab cov nomtswv tuaj ua ke tawmtsam tus Tswv thiab tus Mexiyas”. Lawv ntsia pom Vajtswv tej lus cog tseg tiav dhau los ntawm Tswv Yexus lub neej thaum uas Vajntxwv Helauj thiab Phijlaj, thiab cov pejxeem Yixalayees tau sib sau los koom ua ib lub siab tawm tsam Tswv Yexus. Tswv Yexus tau haus lub khob uas iab heev, thiab cov neeg uas raws Tswv Yexus qab los kuj yuav raug tej kev tsimtxom, raug kev tawm tsam ib yam li Tswv Yexus twb xub qhia ua ntej lawm: “Tus tub qhe yeej tsis muaj hwjchim loj dua nws tus tswv. Yog lawv tsimtxom Kuv lawm, lawv yeej yuav tsimtxom nej” (Yauhas 15:20a).

Vim li ntawd, lawv tau taij thov Vajtswv “Tsa qhov muag los saib tej uas lawv ua nruj ua tsiv, thiab thov Vajtswv pab kom cov tubtxib muaj lub siab tawv qhia Vajtswv Txojlus thiab dhau los ntawm Tswv Yexus lub npe yuav muaj coob leej ntau tug zoo mob, thiab sawv daws yuav pom tej txujci tseemceeb uas Vajtswv ua” (nqe 29-30). Lawv tej lus taij thov yog thov rau Vajtswv ib leeg thiab thov txhua yam mus raws li Vajtswv siab nyiam. Lawv txaus siab mloog lus, tsis muaj lub siab tig rov qab thaum uas lawv ntsib tej kev tsimtxom. Dhau los ntawm lawv tej lus taij thov Vajtswv, qhia rau peb pom tias lawv muaj lub siab ntseeg ruaj khov kho rau ntawm Vajtswv thiab muaj lub siab ntshaw pom tej txujci tseemceeb uas Vajtswv ua los ntawm Tswv Yexus lub npe. Vim qhov uas lawv taij thov txhua yam mus raws li Vajtswv lub siab nyiam, qhov chaw uas lawv nyob ntawd txawm ua zog koog; lawv txhua tus tau txais Vaj Ntsujplig puv npo, lawv kub siab lug mus qhia Txojmoo Zoo rau lwm tus.

Koj ua dabtsi feem ntau thiab koj thov Vajtswv licas thaum koj raug teeb meem, kev tsimtxom, sim siab?

Vajtswv! Thov pab kom kuv paub nrhiav koj tus dej siab thiab mloog koj lus hauv txhua yam teeb meem uas kuv ntsib. Thov pab kom kuv muaj lub siab tawv los mus ua tshaj tawm Txojmoo Zoo rau txhua tus txawm yuav raug teebmeem.

Nyeem Vajlugkub hauv peb xyoos: Yausuas 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện và dâng hiến ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống để đem Lời Chúa cho tất cả những người Việt thuộc mọi dân tộc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới.
Bạn có thể ủng hộ Văn Phẩm Nguồn Sống tại https://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top